Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Indutrade AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

Första kvartalet 2019
· Orderingången ökade med 10 procent till 4 610 (4 173) mkr. För
jämförbara enheter var det en ökning med 5 procent.

· Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 4 366 (3 897) mkr. För
jämförbara enheter var det en ökning med 6 procent.

· Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 19
procent till 537 (451) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,3
(11,6) procent.

· Kvartalets resultat ökade med 19 procent till 350 (293) mkr och
resultat per aktie uppgick till 2,90 (2,42) kr.

VD-kommentar
Indutrade inledde 2019 med fortsatt bra tillväxt och positiv
marginalutveckling.

Första kvartalet
Marknadsläget under det första kvartalet 2019 var fortsatt bra och
efterfrågan inom de flesta branscher och marknadssegment var stabil
på en hög nivå. Efterfrågan relaterat till större projekt var något
lägre inom vissa marknader och bolag. Orderingången ökade med 10
procent i kvartalet, varav 5 procent organiskt. Omsättningen ökade
med 12 procent varav organiskt 6 procent. Den organiska tillväxten i
kvartalet var generellt god och kom från en positiv utveckling i alla
våra geografiska marknader.

Orderingången inom affärsområdet DACH har genom konkurrenskraftiga
bolag med fokus på kemi- och farmaceutisk industri i Schweiz haft en
stark utveckling under årets första kvartal.

Osäkerheten kring Brexit-förhandlingarna påverkade affärsområdet UK i
något större utsträckning än tidigare det här kvartalet. Våra
brittiska bolag upplevde både positiv och negativ påverkan: ökad
försäljning kopplat till lageruppbyggnad inför en potentiellt
kommande omreglering, samt att vissa kunder föredrog andra alternativ
på grund av ökad Brexit-risk. Överlag har dock påverkan varit
begränsad.

Den lägre orderingången avseende ventiler för kraftgenerering under
hösten 2018 påverkade affärsområdet Benelux nettoomsättning och
resultat negativt under kvartalet. Orderingången inom segmentet
återhämtade sig något under det första kvartalet och vi arbetar med
både kortsiktiga och mer strategiska förbättringsåtgärder.

Sammantaget visar bolagen inom våra affärsområden en stabil och
positiv utveckling av orderingång, fakturering och resultat under
kvartalet. Det är positivt att sex av våra åtta affärsområden
förbättrar sina resultatnivåer. Kvartalets EBITA-marginal om 12,3
(11,6) procent är den högsta nivån för första kvartalet sedan
börsintroduktionen 2005. Resultat före skatt för kvartalet ökade med
19 procent och uppgick till 442 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade under kvartalet,
huvudsakligen drivet av det förbättrade resultatet. I likhet med
förra året ökade rörelsekapitalet under första kvartalet, delvis
påverkat av högre volymer, delvis av ett högt kapacitetsutnyttjande
hos många av våra bolag, kunder och leverantörer.

Under kvartalet har Indutrade undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ
Global Compact. Därmed förbinder sig Indutrade att aktivt arbeta med
Global Compacts tio principer för hållbar utveckling inom de fyra
områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Att leda koncernen på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för
långsiktig hållbar tillväxt, utveckling och lönsamhet.

Förvärv
Under kvartalet har två förvärv genomförts och ytterligare ett efter
kvartalets slut. Weldability Sif, en brittisk leverantör med ett
brett utbud av utrustning, förbrukningsartiklar och
utbildningstjänster till marknaden för industrisvetsning samt svenska
bolaget STRIHL, en leverantör av belysningsarmatur för utomhusbruk.
Efter kvartalets slut förvärvades svenska Acumo. Bolaget är
leverantör av automationslösningar inom områdena positionering,
mätning och detektering och inriktar sig även på försäljning av
larmdon med produkter som blixtljus och sirener.

Vi har haft en bra start på 2019 och med en stark pipeline med flera
projekt i olika faser är förvärvsmöjligheterna fortsatt goda.

Utsikter
Vi följer marknadsutvecklingen kontinuerligt och tycker affärsklimatet
sammantaget ser fortsatt bra ut. Koncernens diversifierade struktur
med fler än 200 bolag i olika segment och länder skapar
förutsättningar för stabilitet även om konjunkturen avmattas.
Indutrade står väl rustat inför framtiden och förutsättningarna för
en fortsatt positiv utveckling och att långsiktigt skapa hållbar,
lönsam tillväxt är goda.

Bo Annvik, VD

Rapporten kommenteras på följande sätt:
Genom en webcast presenteras rapporten den 25 april kl. 15.00 under
följande länk:

http://event.on24.com/wcc/r/1980980-1/03B5F5697E1B5200F1B20B5C76A614A3
För att ta del av presentationen via telefon och ställa frågor ring:
SE: +46 8 566 42 692
UK: +44 333 300 9273
US: +1 646 722 4903
Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
genom nedanstående kontaktperson den 25 april 2019 kl. 12.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel. 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med
högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas
bland annat av

· Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
· Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
· Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland,
Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial
Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades
omsättning uppgick 2018 till 16 848 mkr och rörelseresultat före
avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 2 087 mkr.
Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på
www.indutrade.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/indutrade-ab/r/delarsrapport-1-januari---31-m...
https://mb.cision.com/Main/2210/2796646/1031812.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.