Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-22

Indutrade AB: Delårsrapport andra kvartalet och första halvåret 2016

Andra kvartalet 2016 - Indutrades tillväxt fortsätter

· Orderingången ökade med 13 procent till 3 422 (3 026) mkr. För
jämförbara enheter var det en ökning med 8 procent.

· Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 3 317 (3 025) mkr. För
jämförbara enheter var det en ökning med 5 procent.

· Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 12
procent till 405 (362) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,2
(12,0) procent.

· Periodens resultat ökade med 13 procent till 259 (229) mkr, vilket
motsvarar ett resultat per aktie om 2,16 (1,91) kr.

VD kommentar

Den osäkerhet som kännetecknat marknaden under de senaste åren, har
inte minskat under det andra kvartalet. Det är fortsatt svag eller
ingen tillväxt i många länder och BREXIT-omröstningen i
Storbritannien har skapat än fler frågetecken om framtiden.

Kombinationen av politisk instabilitet, stora fluktuationer i valutor
och råvarupriser ger våra VD:ar stora utmaningar. Vad innebär detta
för våra kunder, kommer utvecklingen att bli som de prognosticerat?
Många av projekten som kunderna planerat tenderar också att
senareläggas på grund av en allmän osäkerhet.

Fördelen våra VD:ar har är att deras organisationer är relativt små
och de kan självständigt fatta snabba affärsbeslut och anpassa sig
till kundernas behov.

Vi får fortsatt vänja oss vid varierande tillväxt i olika segment och
snabba kast i marknaden. Under tidigare år har det funnits länder med
stark tillväxt som fungerat som draglok, men utvecklingen för ett
flertal av dessa tillväxtmarknader har tydligt bromsat in det senaste
året och ingen vet när tillväxten återkommer. Trots detta besvärliga
konjunkturläge fortsätter Indutrade att växa.

Andra kvartalet

Orderingången ökade med 13 procent, varav 8 procent organiskt.
Omsättningen ökade med 10 procent, varav 5 procent organiskt.

Den goda organiska tillväxten kom även i kvartal två framförallt från
en stark utveckling hos bolagen i Sverige, Danmark, Benelux och
Irland.

I Sverige har investeringarna ökat i pappers- och massaindustrin,
vilket gynnat Indutrade. Kommersiella fordon är ett annat segment som
utvecklats väl. Stora investeringar inom läkemedelsindustrin i Irland
fortsätter att generera goda affärsmöjligheter för våra bolag.

Den tidigare starka tillväxten i Storbritannien har bromsat in, dels
beroende på negativ påverkan från nedgången inom olja och gassektorn,
dels som en effekt av ökad osäkerhet, som kan kopplas till BREXIT.
Pundet har försvagats efter omröstningen, vilket å andra sidan kan
komma att gynna exportföretagen på sikt.

Indutrades verksamhet i Finland har under kvartalet utvecklats bättre
än förväntat, vilket beror på individuella bolags utveckling och inte
på en ökad tillväxt i landet som helhet.

Indutrades mål om minst 10 procents tillväxt över en konjunkturcykel
uppnås dels av organisk och dels av förvärvad tillväxt. I dagens
marknadssituation kommer även fortsättningsvis en avsevärd del av
tillväxten att skapas via förvärv tills vi kan få draghjälp av en
tydlig uppgång i industriproduktionen.

Förvärv

Förvärvsmöjligheterna fortsätter att vara gynnsamma och under året har
nio förvärv gjorts, varav två genomförts efter kvartalets slut och
ett beräknas ha tillträde i mitten av augusti. Indutrade fortsätter
framförallt att växa utanför Sverige.

Totalt har tre förvärv gjorts i Danmark under året. De två senaste är
Klokkerholm som tillverkar utbytesdelar till eftermarknaden för
personbilar och Crysberg, som tillverkar styrsystem för bevattning.
Båda bolagen kompletterar tidigare förvärv koncernen gjort.

I Storbritannien har tre förvärv gjorts, där det senaste, Vacuum
Engineering, medför att koncernen får en starkare position inom
området läcksökning.

I Sverige har ett förvärv gjorts, KA Olsson, som förstärker vår
position inom kemiprodukter. Utöver det har förvärv gjorts i Holland
och Norge under året.

Utsikter

Jag förväntar mig ingen större förändring i efterfrågesituationen den
närmaste tiden. Marknaden kommer fortsatt att vara instabil och vår
utmaning är att ta marknadsandelar på en marknad med låg tillväxt.

Indutrade-modellen, som vi arbetat efter i decennier, innebär ett
decentraliserat arbetssätt för våra små, flexibla och kundnära bolag.
De kan agera snabbt och anpassa sig till rådande efterfrågan. Vi har
en god riskspridning genom många små bolag i ett flertal länder, som
arbetar inom olika nischer och segment.

Förutsättningarna för att skapa lönsam tillväxt är därför fortsatt
goda.

Johnny Alvarsson, VD

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 070 589 17 95 eller
Jan Öhman, Ekonomi- och finansdirektör, telefon 070 226 75 34.

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med
högt teknikinnehåll till industrin inom utvalda nischer. Indutrades
verksamhet kännetecknas bland annat av:

- Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
- Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
- Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i sex affärsområden: Engineering & Equipment,
Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial
Components, Measurement & Sensor Technology och Special Products.

Koncernens finansiella mål är att per år över en konjunkturcykel växa
med minst 10 procent, uppnå en EBITA-marginal om minst 10 procent och
en avkastning på operativt kapital om minst 20 procent.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/indutrade-ab/r/delarsrapport-andra-kvartalet-o...
http://mb.cision.com/Main/2210/2049764/542836.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.