Du är här

2018-07-25

Indutrade AB: Delårsrapport andra kvartalet och första halvåret 2018

Andra kvartalet 2018
· Orderingången ökade med 11 procent till 4 391 (3 952) mkr. För
jämförbara enheter var det en ökning med 2 procent.

· Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 4 390 (3 749) mkr. För
jämförbara enheter var det en ökning med 6 procent.

· Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 19
procent till 543 (458) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,4
(12,2) procent.

· Kvartalets resultat ökade med 20 procent till 364 (303) mkr och
resultat per aktie uppgick till 3,01 (2,52) kr.

1 januari - 30 juni 2018
· Orderingången ökade med 12 procent till 8 564 (7 624) mkr. För
jämförbara enheter var det en ökning med 2 procent.

· Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 8 287 (7 282) mkr. För
jämförbara enheter var det en ökning med 3 procent.

· Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 15
procent till 994 (864) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,0
(11,9) procent.

· Periodens resultat ökade med 16 procent till 657 (564) mkr och
resultat per aktie uppgick till 5,43 (4,69) kr.

VD-kommentar
Ett kvartal med starkt resultat och god tillväxt.
Andra kvartalet
Marknadsläget var fortsatt bra och omsättningen ökade under det andra
kvartalet med 17 procent, varav 6 procent organiskt. Den goda
organiska tillväxten kom framförallt från en stark utveckling hos
bolagen inom affärsområdena Industrial Components och UK. Efterfrågan
i de flesta branscher och marknadssegment var fortsatt stabil på en
hög nivå. Orderingången ökade med 11 procent, varav 2 procent
organiskt. Omsättningen och orderingången har under kvartalet
påverkats positivt av både valutakursförändringar och något fler
faktureringsdagar jämfört med samma kvartal föregående år.

Majoriteten av affärsområdena hade en bra utveckling under kvartalet
och redovisar en positiv tillväxt. Inom affärsområdet Industrial
Components, som erbjuder tekniskt kvalificerade förbrukningsvaror
inom ett antal olika segment och branscher i framförallt
Skandinavien, var marknadsläget särskilt starkt och omsättningen
ökade med 27 procent, varav 14 procent organiskt. Vi kunde även se
god utveckling inom affärsområdet UK med ökad försäljning och
förbättrat resultat.

Däremot såg vi en svagare utveckling i affärsområdet DACH, där den
organiska tillväxten påverkades negativt av en lägre aktivitet vad
gäller om- och nybyggnation inom processindustrin i Schweiz. Större
ordrar och projekt under föregående år bidrog till att tillväxten för
affärsområdet Measurement & Sensor Technology var något svagare under
kvartalet, men likväl på en fortsatt tillfredsställande nivå.

Våra kund- och resultatorienterade bolag arbetar kontinuerligt med att
stärka lönsamheten vilket ledde till i att vi förbättrade
EBITA-resultatet under kvartalet med 19 procent, varav organiskt 5
procent, till 543 mkr. EBITA-marginalen för det andra kvartalet
uppgick till 12,4 procent, vilket var en hög nivå i ett historiskt
perspektiv och en ökning jämfört med föregående års EBITA-marginal
som uppgick till 12,2 procent.

Kassaflödet påverkades fortsatt negativt av högt kapacitetsutnyttjande
och längre leveranstider från våra leverantörer.

Förvärv
Under kvartalet har förvärvet av det brittiska bolaget Precision UK
Ltd genomförts samt några mindre tilläggsförvärv. Precision UK Ltd är
en tillverkare och leverantör av medicintekniska gasledningssystem
som används inom sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar för att leda
och reglera medicinska gaser. De egentillverkade produkterna säljs
under varumärket CPX. Efter kvartalets slut förvärvades det norska
bolaget Norsecraft Tec, ett ledande teknikförsäljningsbolag som
erbjuder automatiska smörjsystem för entreprenadmaskiner och
industriella applikationer.

Indutrade är en stabil ägare som tar ansvar för dotterbolagens
långsiktiga utveckling. Av de över 200 företagen i koncernen är det
endast ett fåtal verksamheter med mindre tillfredsställande
lönsamhet. Vi arbetar aktivt och fokuserat med åtgärdsprogram i dessa
företag.

Förvärvsmöjligheterna är fortsatt goda med ett bra inflöde av
intressanta företag. Vår decentraliserade struktur med hög grad av
självbestämmande fortsätter att attrahera entreprenörer som överväger
att sälja sina bolag.

Utsikter
Vår affärsmodell - att utveckla och förvärva framgångsrika företag med
teknisk nischkompetens - fungerar väl. Det första halvåret 2018 har
utvecklats bra och det rådande goda affärsklimatet ger oss
tillförsikt om en positiv utveckling även under det andra halvåret.
Vi fortsätter arbetet mot hållbar, lönsam tillväxt för att generera
en konkurrenskraftig avkastning till våra aktieägare.

Bo Annvik, VD

Notera
Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
genom följande kontaktpersoner den 25 juli 2018 kl. 13.00 CET.

Rapporten kommenteras på följande sätt:
Genom en webcast presenteras rapporten den 25 juli
kl. 14.00 under följande länk:
https://bit.ly/2zsQv7y

För att ta del av presentationen via telefon och ställa frågor ring:
UK: +44 203 008 9809
SE: +46 8 566 426 96
US: +1 8 558 315 946

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef
Tel. 08 703 03 00

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med
högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas
bland annat av

· Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
· Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
· Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland,
Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial
Components, Measurement & Sensor Technology och UK. Indutrades
omsättning uppgick 2017 till 14 847 mkr och rörelseresultat före
avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 1 613 mkr.
Indutrade är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs gärna mer på
www.indutrade.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/indutrade-ab/r/delarsrapport-andra-kvartalet-o...
http://mb.cision.com/Main/2210/2581251/883050.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.