Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-17

Indutrade AB: Delårsrapport andra kvartalet och första halvåret 2020

Andra kvartalet 2020

  • Orderingången minskade med -1 procent till 4 604 (4 653) mkr. För

jämförbara enheter var det en minskning med -5 procent. Minskningen berodde
främst på covid-19-pandemin.

  • Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 4 614 (4 587) mkr. För

jämförbara enheter var det en minskning med -5 procent.

  • EBITA ökade med 5 procent till 602 (574) mkr motsvarande en EBITA-marginal

om 13,0 (12,5) procent.

  • Kvartalets resultat ökade med 1 procent till 370 (365) mkr och resultat

per aktie uppgick till 3,05 (3,02) kr.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade och uppgick till 806 (488)

mkr.
1 januari - 30 juni 2020

  • Orderingången ökade med 8 procent till 10 005 (9 263) mkr. För jämförbara

enheter var det en ökning med 1 procent.

  • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 9 590 (8 953) mkr. För

jämförbara enheter var det en minskning med -1 procent.

  • EBITA ökade med 10 procent till 1 218 (1 111) mkr motsvarande en EBITA

-marginal om 12,7 (12,4) procent.

  • Periodens resultat ökade med 6 procent till 758 (715) mkr och resultat per

aktie uppgick till 6,27 (5,92) kr.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade och uppgick till 1 227

(656) mkr.
 

VD-kommentar

Starkt resultat trots lägre efterfrågan och osäkert marknadsläge.

Andra kvartalet
Det andra kvartalet har präglats av osäkerhet till följd av covid-19-pandemin
och efterfrågan var sammantaget på en lägre nivå än tidigare. Utvecklingen
varierade dock påtagligt mellan bolag, segment och geografiska marknader.
Orderingången uppgick till 4,6 miljarder kronor, en minskning med -1 procent
varav -5 procent organiskt. Efterfrågan var fortsatt stark för bolagen med
kunder inom medicinteknik och läkemedel, delvis relaterat till covid-19. Inom
segmentet bygg- och infrastruktur var efterfrågan från de nordiska kunderna
god och segmentet för kraftgenerering var under kvartalet starkt. Utvecklingen
inom verkstadsindustrin var svagare, särskilt fordonsindustrin, men
situationen förbättrades något mot slutet av kvartalet. Även inom
flygindustrin minskade efterfrågan.

Omsättningen ökade under andra kvartalet med totalt 1 procent men minskade
organiskt med -5 procent. Mest positiv var den organiska utvecklingen i
affärsområdena Benelux och Flow Technology, drivet av ventiler för
kraftgenerering samt god utveckling inom medicinteknik- och marinsegmenten.
Den svagaste utvecklingen var bland bolagen i affärsområdena UK, Measurement &
Sensor Technology och Fluids & Mechanical Solutions, främst på grund av
svagare efterfrågan och ett allmänt osäkert marknadsläge på grund av covid-19.

Lönsamheten utvecklades positivt för koncernen som helhet och EBITA-marginalen
uppgick till 13,0 (12,5) procent. Marginalförbättringen kom främst från stark
utveckling för bolag med kunder inom medicinteknik, läkemedel och energi. För
bolagen med minskad omsättning dämpades resultatfallet av kostnadsbesparingar
och korttidspermitteringar. För fem av åtta affärsområden förbättrades
marginalen, med starkast utveckling inom affärsområdena Finland och Industrial
Components. Inom affärsområdena UK och Measurement & Sensor Technology
försämrades marginalerna till följd av markant lägre omsättning, ogynnsamma
mixförändringar och underabsorption av produktionskostnader.

Medarbetares, kunders och leverantörers hälsa och säkerhet är alltjämt vår
högsta prioritet och ett målmedvetet arbete bedrivs inom koncernen för att
hantera den utmanande situationen. Vår decentraliserade struktur med agila och
kundnära bolag har underlättat de finansiella såväl som de operationella
anpassningarna som varit nödvändiga att genomföra. Alla bolag med vikande
orderingång har under kvartalet jobbat aktivt med olika typer av
kostnadsreduktionsprogram. De permitteringsstöd som funnits tillgängliga i ett
antal länder har hjälpt många bolag med kraftig volymnedgång att undvika
större permanenta personalnedskärningar. Cirka 1 500 av våra totalt 7 400
medarbetare berördes under kvartalet av olika typer av tillfälliga
permitteringar och korttidsarbeten. I slutet av det andra kvartalet sjönk
denna siffra något och uppgick till cirka 1 000 personer, motsvarande 14
procent avkoncernens medarbetare. Ett flertal bolag utvärderar behovet av
permanenta uppsägningar. 

Koncernens finansiella ställning är fortsatt stark. Kassaflödet förbättrades
tack vare en bättre rörelsekapitalutveckling än föregående år. Varulagret
kvarstod dock på en något hög nivå, men för att säkra leveransservice till
kunderna under dessa osäkra marknadsförhållanden har aktiviteterna avseende
lagerreduktioner medvetet hållits tillbaka. Kundfordringsnivåerna sjönk i
linje med den minskade försäljningen.

Pandemin har påskyndat omställningen inom digitalisering och hållbar
utveckling - två viktiga områden som både stärker konkurrenskraften och leder
till nya affärsmöjligheter. Under kvartalet har aktiviteter för att accelerera
utvecklingen inom dessa områden initierats.

Förvärv
Vi har medvetet inte slutfört några förvärv under kvartalet men ett flertal
diskussioner pågår med intressanta företag. Till följd av det instabila
marknadsläget har vi valt att förlänga förvärvsprocesserna för att försäkra
oss om att rätt förutsättningar finns för lönsam tillväxt hos potentiella
förvärv. Förvärvsmöjligheterna är fortsatt goda med ett bra inflöde av
intressanta företag.

Utsikter
Det rådande marknadsläget innebär både utmaningar och möjligheter och jag
känner mig trygg i att våra entreprenöriella VD:ar gör sitt yttersta för att
säkerställa företagens långsiktiga utveckling. Allteftersom länder och
marknader har öppnats upp tycker vi oss se en gradvis förbättring, även om
takten varierar markant mellan bolag, segment och geografiska marknader. Vår
diversifierade struktur med över 200 bolag i olika segment och länder ger oss
en bra riskspridning vilket skapar förutsättning för stabilitet, trots
utmanande marknadsförhållanden.
Indutrades strategi och affärsmodell fungerar väl och vi har en bra grund för
fortsatt långsiktigt och konkurrenskraftigt värdeskapande. Grunden till vår
utveckling är våra kompetenta och engagerade medarbetare som finns i
koncernens alla bolag och jag vill tacka alla för fantastiska insatser under
denna utmanande och omvälvande tid.
Bo Annvik, VD och koncernchef
 
Notera

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom
följande kontaktpersoner den 17 juli 2020 kl. 11.00 CEST.
Ytterligare information
För ytterligare information vänligen kontakta: Bo Annvik, Verkställande
direktör, telefon 08 703 03 00, Patrik Johnson, Ekonomi- och finansdirektör,
telefon 070 397 50 30 eller Frida Adrian, Communications, Sustainability & IR,
telefon 070 930 93 24.

Rapporten kommenteras på följande sätt:

Genom en webcast presenteras rapporten den 17 julikl. 13:30 via följande länk:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=53DF5716-0F6E-48F4-9982
-5C11E30E3F25
För att ta del av presentationen via telefon och ställa frågor ring:
SE: +46 8 505 58 366
UK: +44 333 300 9030
US: +1 6 467 224 956

Författare Indutrade AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.