Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-19

Indutrade AB: Delårsrapport andra kvartalet och första halvåret 2021

Andra kvartalet 2021

  • Orderingången ökade med 30 procent till 6 006 (4 604) mkr. För jämförbara

enheter var det en ökning med 26 procent.

  • Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 5 552 (4 614) mkr. För

jämförbara enheter var det en ökning med 16 procent.

  • EBITA ökade med 40 procent till 843 (602) mkr motsvarande en EBITA

-marginal om 15,2 (13,0) procent.

  • Kvartalets resultat ökade med 52 procent till 562 (370) mkr och resultat

per aktie uppgick till 1,54 (1,02) kr.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 792 (806) mkr.

1 januari - 30 juni 2021 

  • Orderingången ökade med 17 procent till 11 753 (10 005) mkr. För

jämförbara enheter var det en ökning med 14 procent.

  • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 10 699 (9 590) mkr. För

jämförbara enheter var det en ökning med 9 procent.

  • EBITA ökade med 28 procent till 1 556 (1 218) mkr motsvarande en EBITA

-marginal om 14,5 (12,7) procent.

  • Periodens resultat ökade med 35 procent till 1 023 (758) mkr och resultat

per aktie uppgick till 2,81 (2,09) kr.

  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade och uppgick till 1 281 (1

227) mkr.

VD-kommentar

Stark efterfrågan och ett rekordresultat för det andra kvartalet.
Andra kvartalet

Efterfrågan förbättrades ytterligare under det andra kvartalet och var
väsentligt högre än under samma period föregående år. Tillväxten var bred och
de flesta bolag och segment utvecklades positivt. Orderingången som uppgick
till 6,0 miljarder kronor ökade organiskt med 26 procent och var 8 procent
högre än nettoomsättningen. De tidigare starka kundsegmenten, exempelvis
medicinteknik och läkemedel, infrastruktur och processindustri, fortsatte att
utvecklas positivt. Efterfrågan från kunder inom verkstadsindustrin ökade
också och visade på stark återhämtning. Den organiska ordertillväxten var god
inom samtliga affärsområden, med starkast utveckling i affärsområdena DACH, UK
och Fluids & Mechanical Solutions. Affärsläget inom ventiler för
kraftgenerering var fortsatt positivt, men med lägre efterfrågan jämfört med
den höga nivån under motsvarande period föregående år.

Omsättningen förbättrades i alla affärsområden och uppgick till 5,5 miljarder
kronor, motsvarande en organisk tillväxt om 16 procent. Affärsområdena UK och
Industrial Components uppvisade den starkaste utvecklingen, med tillväxt inom
de flesta bolag och segment. Den något lägre organiska tillväxten inom
affärsområdena Finland och Benelux berodde i huvudsak på starka
jämförelsesiffror från samma period föregående år.

EBITA-resultatet för kvartalet ökade med 40 procent till 843 miljoner kronor
och EBITA-marginalen förbättrades till rekordhöga 15,2 (13,0) procent.
Marginalen utvecklades positivt i sju av åtta affärsområden och förbättringen
drevs framför allt av den organiska tillväxten, men även av bra utveckling
bland nyförvärvade bolag.

Under kvartalet påverkades många bolag fortsatt av komponentbrist och
förlängda leveranstider, vilket försvårade leverans- och
faktureringsmöjligheterna. Flertalet bolag påverkades även av ökade kostnader
för råmaterial, komponenter och frakt. Tack vare snabbt och flexibelt agerande
i kombination med framgångsrikt prissättningsarbete av våra bolag blev dock
den sammantagna nettoeffekten för koncernen begränsad under kvartalet. De
högre verksamhetsvolymerna bidrog till ett ökat rörelsekapital under
kvartalet, vilket dämpade utvecklingen av kassaflödet något.
Rörelsekapitaleffektiviteten fortsatte dock att förbättras under kvartalet och
varulagret för jämförbara enheter var vid kvartalets utgång lägre än
föregående år, trots de ökade volymerna. Koncernens finansiella ställning är
alltjämt stark med en relativt låg skuldsättningsgrad.

Förvärv

Under kvartalet slutfördes tre förvärv med en total årsomsättning om ungefär
200 miljoner kronor. I april förvärvades det danska bolaget CKJ Steel som är
ett ledande teknik- och tillverknings-företag inriktat mot processutrustning
och teknisk rådgivning till den danska läkemedels- och bioteknikindustrin. I
maj genomfördes ett tilläggsförvärv inom tätningar då svenska Lamisa
förvärvades. I juni välkomnades danska Buhl & Bønsøe, ett specialiserat
teknikförsäljningsbolag som arbetar med mätinstrument och lösningar för
professionellt bruk till kunder på den danska marknaden. Efter kvartalets slut
förvärvades det svenska bolaget Atlas Industrial Print, ett nischbolag som
erbjuder olika typer av produktmärkning till svensk industri.

Under 2021 har vi hittills förvärvat nio bolag med en total årsomsättning om
drygt 700 miljoner kronor. Marknadsläget och inflödet av intressanta företag
är fortsatt bra. Vi har under pandemin avsiktligt valt att förlänga
förvärvsdiskussionerna något för att säkerställa rätt förutsättningar för
hållbar lönsam tillväxt hos potentiella förvärv. Indutrade förvärvar bolag för
att långsiktigt behålla och utveckla dem och vi ser de framtida
förvärvsmöjligheterna som goda.

Utsikter

Vid utgången av det andra kvartalet var efterfrågeläget positivt, stabilt och
sammantaget på en högre nivå än före pandemins utbrott. Vi går in i det andra
halvåret 2021 med en stark orderstock och förväntar oss att efterfrågan
kvarstår på denna goda nivå. Vi bedömer också att aktivitets- och
kostnadsnivåerna bland bolagen gradvis kommer att öka under hösten. Det
fortsatt ansträngda läget i många leverantörskedjor i kombination med pandemin
utgör en viss risk.

Vår framgång bygger på decentraliserat beslutsfattande av engagerade VD:ar som
arbetar nära kunderna. Min övertygelse är att vi även framöver kommer att
kunna hantera förändrade förutsättningar på ett agilt och framgångsrikt sätt
och därmed har goda förutsättningar för fortsatt konkurrenskraftigt
värdeskapande.

Bo Annvik, VD och koncernchef
 
Notera Rapporten kommenteras på följande sätt:

Denna information är sådan En webbsänd presentation av rapporten kommer att
information som Indutrade hållas den 19 juli kl. 11.00 CEST via följande
AB är skyldigt att länk:
offentliggöra enligt EU:s https://tv.streamfabriken.com/indutrade-q2-2021
marknadsmissbruksförordning För att ta del av presentationen via telefon och
och lagen om ställa
värdepappersmarknaden. frågor ring:
Informationen lämnades för SE: 08 505 583 52
offentliggörande genom UK: +44 333 300 92 66
följande kontaktpersoner US: +1 6 467 224 957
den 19 juli 2021 kl. 9.30
CEST. 
Ytterligare information
För ytterligare information
vänligen kontakta:
Bo Annvik, Verkställande
direktör, telefon 08 703 03
00, Patrik Johnson, Ekonomi
- och
finansdirektör, telefon 070
397 50 30.

Författare Cision