Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

Indutrade AB: Delårsrapport tredje kvartalet1 januari - 30 september 2016

Tredje kvartalet 2016

·
Orderingången ökade med 6 procent till 3 082 (2 901) mkr. För
jämförbara enheter var det en minskning med 2 procent.

·
Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 3 176 (3 036) mkr. För
jämförbara enheter var det en minskning med 3 procent.

·
Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella
anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) minskade med 3
procent till 377 (387) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 11,9
(12,7) procent.

·
Periodens resultat minskade med 1 procent till 239 (242) mkr vilket
motsvarar ett resultat per aktie om 1,99 (2,02) kr.

·
Bo Annvik har utsetts till ny VD och koncernchef och tillträder senast
vid årsstämman 26 april 2017.

VD-kommentar
I en marknad som kännetecknas av låg global tillväxt och en svag
utveckling av industriproduktionen fortsätter efterfrågan att variera
mellan produktsegment, länder och bolag. I en utmanande
marknadssituation har Indutrade under året växt både via förvärv och
organiskt.

Kvartalet

Efter ett antal kvartal med starka tillväxttal blev tillväxten något
svagare under det tredje kvartalet 2016.

Vi har under kvartalet slutfört en investering i en ny
produktionsanläggning för tillverkning av ventiler inom
energisegmentet. Verksamheten i Nederländerna är vår största enhet
inom energisektorn och har expanderat kraftigt under de senaste åren.
Den nya anläggningen skapar förutsättningar för fortsatt utveckling
av ventil-programmet. Marknaden avseende ventiler för kraftgenerering
inom energisegmentet är fortsatt stark och vår orderstock är på god
nivå. Under det tredje kvartalet 2015 slutfördes och utlevererades
ett antal mycket stora projektorder. Motsvarande stora utleveranser
har inte skett detta kvartal, vilket påverkat såväl fakturering som
resultat. Vidare var också orderingången, som varierar mycket mellan
månader och kvartal, lägre jämfört med motsvarande period föregående
år.

Under kvartalet har variationen i orderingång och fakturering varit
osedvanligt stor mellan månaderna, där en mycket svag juli-månad inte
kompenserats fullt ut av en förbättring i augusti och september. En
av orsakerna till variationen och juli månads svaga utfall tror vi
kan härledas till den osäkerhet som följde på Brexit och
Storbritannien är också en marknad med svag utveckling under
kvartalet.

Finland har under många år varit en marknad utan tillväxt, men vi får
nu signaler om en ökad efterfrågan. Utöver Irland, med en stark
tillväxt, fortsätter också verksamheten i Danmark att utvecklas
mycket positivt, såväl organiskt som genom förvärv.

För flertalet produktsegment är efterfrågesituationen i stort sett
oförändrad jämfört med närmast föregående kvartal.

Med syfte att anpassa organisationen till det svaga marknadsläget inom
marinsegmentet pågår omstrukturering av de verksamheter som är direkt
påverkade.

Förvärv

Att växa genom förvärv är en central del i Indutrade-modellen och
förvärvstakten är hög. Under året har totalt tio förvärv genomförts,
varav fyra under det tredje kvartalet. Årsomsättningen för dessa tio
förvärv uppgår totalt till en miljard kronor. Förvärven under det
tredje kvartalet består av: KA Olsson & Gems i Sverige som är ett
teknikförsäljningsbolag, Vacuum Engineering i Storbritannien som
tillverkar utrustning för läcksökning, Crysberg i Danmark som
utvecklar och tillverkar elektroniska styrsystem, främst för
bevattnings-anläggningar och Alphr Technology i Storbritannien som
tillverkar utrustning för automatiserad montering och kontroll av
produkter i produktionslinjer.

Det är fortsatt hög aktivitet på förvärvsmarknaden och vi ser att
Indutrades affärsmodell attraherar många företagare som står i
begrepp att avyttra sin verksamhet.

Utsikter

Indutrades affärsmodell står fast och vi bedömer att vi genom
fortsatta förvärv av välskötta och lönsamma bolag, tillsammans med
ett enträget arbete att utveckla befintliga bolag, har goda
förutsättningar till lönsam tillväxt också i en marknad som
kännetecknas av svag internationell utveckling.

Johnny Alvarsson, VD

Rapporten kommenteras på följande sätt:

Genom en telefonkonferens/webcast idag kl 10.00 under följande länk:
http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1284813&s=1&k=50C8E99DB1...

Deltagare ringer:

SE: +46 8 566 426 93

UK: +44 203 008 98 13

US: +1 855 831 59 45

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 070 589 17 95.

Om Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med
högt teknikinnehåll till industrin inom utvalda nischer. Indutrades
verksamhet kännetecknas bland annat av:

- Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
- Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
- Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap

Koncernen är organiserad i sex affärsområden: Engineering & Equipment,
Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial
Components, Measurement & Sensor Technology och Special Products.

Koncernens finansiella mål är att per år över en konjunkturcykel växa
med minst 10 procent, uppnå en EBITA-marginal om minst 10 procent och
en avkastning på operativt kapital om minst 20 procent.

www.indutrade.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/indutrade-ab/r/delarsrapport-tredje-kvartalet1...
http://mb.cision.com/Main/2210/2107532/579277.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.