Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-19

Indutrade AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2014

Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma måndagen den 28 april
2014, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16,
Stockholm.

Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma måndagen den 28 april
2014, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16,
Stockholm.

A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 april
2014 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast
tisdagen den 22 april 2014. Anmälan görs på formulär på Indutrades
hemsida www.indutrade.se, per post till Indutrade Aktiebolag, Box
6044, 164 06 Kista, eller per telefon

08-703 03 00. (Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer.) Uppgifterna som
lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för
årsstämman 2014. Aktieägare har rätt att medföra ett eller två
biträden. Fullmakter, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid årsstämman, och
bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till
bolaget senast onsdagen den 23 april 2014. Fullmakt måste uppvisas i
original.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt
att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken
tisdagen den 22 april 2014. Sådan registrering kan vara tillfällig.

________________

B. ÄRENDEN

B.I Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande;

2. Val av ordförande vid årsstämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Godkännande av dagordning;

5. Val av en eller två justeringsmän;

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad;

7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott;

8. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt i

anslutning därtill verkställande direktörens redogörelse för
verksamheten;

9. Framläggande av revisionsberättelsen och
koncernrevisionsberättelsen samt

revisorns yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till
ledande

befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts;

10. Beslut om:

(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda

balansräkningen;

(c) avstämningsdag, för det fall stämman beslutar om vinstutdelning;

(d) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den

verkställande direktören;

11. Redogörelse för valberedningens arbete;

12. Beslut om antal styrelseledamöter samt antal revisorer;

13. Beslut om arvode till styrelsen och revisorer;

14. Val av styrelse och styrelseordförande;

15. Val av revisor;

16. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och
andra

anställningsvillkor till ledande befattningshavare;

17. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram innefattande
riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner;

18. Årsstämmans avslutande.

B.II Utdelning

Styrelsen föreslår utdelning om 7,05 kronor per aktie.

Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 2 maj 2014. Om
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen
betalas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 7 maj
2014.

B.III Val av ordförande på stämman, styrelse m.m.

Valberedningen har bestått av Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen;
Fredrik Lundberg, L E Lundbergföretagen tillika styrelseordförande i
Indutrade; Mats Gustafsson, Lannebo Fonder; Anders Oscarsson, AMF och
AMF Fonder och Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och
Handelsbankens Pensionskassa. Claes Boustedt har varit ordförande i
valberedningen.

Valberedningen föreslår följande:

Ordförande vid årsstämman:

Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Indutrade AB.

Antal styrelseledamöter och revisorer:

Styrelsen ska bestå av åtta ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Som revisor föreslås ett registrerat revisonsbolag.

Styrelsearvode:

Styrelsearvode föreslås oförändrat utgå med 500.000 kronor till
styrelsens ordförande, 375.000 kronor till styrelsens vice ordförande
samt 250.000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är
anställda i bolaget, 50.000 kronor till ordföranden i
revisionsutskottet samt 25.000 kronor till ledamot i
ersättningsutskottet.

Arvode till revisorer:

Arvode enligt räkning (oförändrat).

Styrelse:

Omval av Johnny Alvarsson, Eva Färnstrand, Bengt Kjell, Martin
Lindqvist, Ulf Lundahl, Krister Mellvé och Lars Pettersson.

Till styrelseordförande föreslås omval av Fredrik Lundberg. Till vice
styrelseordförande föreslås omval av Bengt Kjell.

Revisor:

Omval av PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden
intill årsstämman 2015.

B.IV Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna följande
riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande
befattningshavare.

Indutrade ska tillämpa ersättningsnivåer och anställningsvillkor som
erfordras för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög
kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Ersättningsformerna
ska motivera bolagsledningen att göra sitt yttersta för att
säkerställa aktieägarnas intressen.

Ersättningsformerna ska därför vara marknadsmässiga samt enkla,
långsiktiga och mätbara. Ersättningen till bolagsledningen ska i
normalfallet bestå av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen
ska belöna tydligt målrelaterade resultat och förbättringar av dessa
i enkla och transparenta konstruktioner samt vara maximerad.

Den fasta lönen för bolagsledningen ska vara marknadsanpassad och
baseras på kompetens, ansvar och prestation. Bolagsledningens rörliga
ersättning ska i normalfallet inte överstiga sju månadslöner och
relateras till uppfyllelsen av målsättningarna avseende bolagets och
respektive affärsområdes resultatnivå samt koncernens tillväxt. Den
rörliga lönen kan maximalt uppgå till

10 mkr.

Incitamentsprogram inom bolaget ska i huvudsak vara
aktiekursrelaterade och omfatta personer i ledande ställning i
bolaget som har en väsentlig påverkan på bolagets resultat och
tillväxt samt på att uppsatta mål infrias. Ett incitamentsprogram ska
säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och
implementeras på marknadsmässiga villkor. Bolaget ska kunna utge
kontant ersättning kopplad till ledande befattningshavares förvärv av
aktier eller aktierelaterade instrument. Sådan kontant ersättning ska
i normalfallet inte överstiga 15 procent av den fasta lönen.

Bolagsledningens icke-monetära förmåner ska underlätta
ledningsmedlemmarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses
rimligt i förhållande till praxis på den marknad där respektive
ledningsmedlem är verksam.

Bolagsledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i
förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på
den marknad respektive befattningshavare är verksam och bör baseras
på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan,
i Sverige ITP-planen.

Uppsägningslön för en medlem av bolagsledningen ska sammantaget inte
överstiga 24 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida och 6
månader vid uppsägning från medlem av bolagsledningen.

Med bolagsledningen förstås i detta sammanhang verkställande
direktören, ekonomi- och finansdirektören, affärsområdeschefer samt
koncerncontrollern.

Styrelsens ersättningsutskott bereder och utarbetar förslag till
beslut avseende anställningsvillkoren för verkställande direktören
och styrelsen utvärderar årligen verkställande direktörens insatser.
Ersättningsutskottet behandlar och bereder också frågor avseende
riktlinjer för ersättningsfrågor för bolagsledningen för beslut i
styrelsen.

Verkställande direktören samråder med ersättningsutskottet om
anställningsvillkoren för övriga medlemmar i bolagsledningen.
Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer för
ersättning för bolagsledningen om det i enskilda fall finns särskilda
skäl.

B.V Styrelsens förslag till införande av långsiktigt incitamentsprogram innefattande riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Mot bakgrund av att tidigare incitamentsprogram löpt ut föreslår
styrelsen att årsstämman beslutar om införandet av ett nytt
långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2014") riktat till ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Indutrade-koncernen.
Indutrades medverkan i LTI 2014 föreslås även innefatta att Indutrade
betalar en kontant subvention till deltagarna i programmet.

Avsikten med LTI 2014 är att på ett enkelt sätt belöna och behålla
värdefulla medarbetare samt att genom medarbetares egen investering
främja och skapa en långsiktig delaktighet i Indutrade-koncernen och
därigenom uppnå ökad intressegemenskap mellan medarbetarna och
Indutrades aktieägare.

Indutrade-koncernen har en starkt decentraliserad
organisationsstruktur med stort fokus på tillväxt och lönsamhet. För
att erbjuda en konkurrenskraftig ersättningsstruktur för koncernens
ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, vars insatser och
skicklighet har varit och alltjämt är av stor betydelse för
koncernens fortsatta ambition att nå tillväxt och lönsamhet, föreslås
att Indutrade medverkar i LTI 2014 enligt följande.

1. LTI 2014 innebär att cirka 140 personer i ett tjugotal länder
erbjuds förvärva sammanlagt högst 460 000 teckningsoptioner.
Teckningsoptionerna föreslås emitteras i två serier (Serie I och
Serie II), varav högst 460 000 teckningsoptioner i Serie I och högst
150 000 teckningsoptioner i Serie II. Det sammanlagda antalet
teckningsoptioner som överlåts till deltagarna får dock inte
överstiga 460 000. Varje teckningsoption berättigar till teckning av
en aktie i Indutrade.

2. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast 10
handelsdagar räknat från och med dagen efter det att styrelsen
beslutar att rikta erbjudandet om förvärv av teckningsoptioner i
respektive serie till deltagarna i LTI 2014. Respektive
anmälningsperiod kan dock komma att förlängas efter beslut av
styrelsen.

3. Priset för teckningsoptionerna ska fastställas utifrån ett
beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tiden för
tilldelning med tilläm...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.