Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

Indutrade AB: Kommuniké från årsstämma i Indutrade AB den 28 april 2014

Indutrades årsstämma hölls den 28 april 2014 på IVAs Konferenscenter,
Grev Turegatan 16, Stockholm.

Stämman fastställde utdelningen till 7,05 kronor per aktie.
Avstämningsdag för utdelningen bestämdes till den 2 maj 2014.
Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden den 7 maj 2014.

Till styrelseledamöter omvaldes Johnny Alvarsson, Eva Färnstrand,
Bengt Kjell, Martin Lindqvist, Fredrik Lundberg, Ulf Lundahl, Krister
Mellvé och Lars Pettersson. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens
ordförande och Bengt Kjell omvaldes till styrelsens vice ordförande.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befattningshavare i huvudsak
innebärande att ersättningen till bolagets ledande befattningshavare
i normalfallet ska bestå av en fast och en rörlig del, vara
marknadsmässig samt kopplad till kompetens, ansvar och prestation. De
beslutade riktlinjerna ger möjlighet till att kunna utge kontant
ersättning kopplad till ledande befattningshavares förvärv av aktier
eller aktierelaterade instrument motsvarande 15 procent av den fasta
lönen. Bolagsledningens icke-monetära förmåner samt pensionsförmåner
ska motsvara vad som anses rimligt i förhållande till praxis på den
marknad där respektive ledningsmedlem är verksam.

Stämman beslutade vidare att i enlighet med styrelsens förslag införa
ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2014). LTI 2014 omfattar
cirka 140 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom
Indutrade-koncernen vilka erbjuds att förvärva sammanlagt högst 460
000 teckningsoptioner som vardera berättigar till teckning av en
aktie i Indutrade. Teckningskursen för aktierna ska fastställas till
120 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Indutradeaktien
under en mätperiod i anslutning till deltagarnas förvärv av
teckningsoptionerna.

I syfte att genomföra LTI 2014 beslutade stämman om en riktad emission
av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
till ett av Indutrade helägt dotterbolag. För att möjliggöra
deltagande för deltagare som tillkommer eller är förhindrade att
delta när programmet inleds, emitteras högst 460 000 respektive högst
150 000 teckningsoptioner i två serier. Stämmans beslut om att
överlåta teckningsoptioner till deltagarna på de villkor och under de
förutsättningar som gäller för incitamentsprogrammet gäller
sammanlagt högst 460 000 teckningsoptioner. Överblivna
teckningsoptioner kommer att makuleras.

Ytterligare information om stämman finns tillgänglig hos bolaget och
på bolagets hemsida: www.indutrade.se under menyn Investor
relations/Bolagsstämma/Årsstämma 2014.

Stockholm den 28 april 2014

Indutrade Aktiebolag (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Lundberg, Styrelseordförande, tel: 08 463 06 15 eller

Johnny Alvarsson, VD, tel: 070 589 17 95.

Om Indutrade
Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med
högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas
bl.a. av

- tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
- tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
- decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap.

Koncernen är organiserad i fem affärsområden; Engineering & Equipment,
Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components
samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2013 till 8 831
mkr och rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella
tillgångar uppgick till 990 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/indutrade-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-indu...
http://mb.cision.com/Main/2210/9575374/237780.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.