Du är här

2018-08-31

Infracom Group AB: Bokslutskommuniké 2017/18 InfraCom Group AB (publ)

18 % TILLVÄXT

23 % EBITDA-MARGINAL

44 % SOLIDITET

+89 % AKTIEKURS

2017/2018 i korthet

Under året har InfraCom etablerat sig som en stark IT-koncern och
noterat aktien på Spotlight Stock Market. Ambitionen är hög vad avser
nyskapande inom teknikutnyttjande och tjänsteerbjudande inom de olika
kundsegmenten. Tillväxtresan har börjat och inkluderar också förvärv
av Systematiq Drift (IT-drift och molntjänster) samt aktiemajoriteten
i Cellip AB (telefoni). Efter årets slut har även en kundstock
förvärvats från BearCom (fiberuppkopplade företag). Årets
nettoomsättning har ökat med 18 procent mot proforma och EBITDA
marginalen blev 23 procent. Årets tillväxt motsvarar bolagets
finansiella mål om 15-20 procent medans lönsamheten har kommit in
över bolagets finansiellt mål om 15-20 procent.

Organisk tillväxt inom InfraCom sker främst inom affärsområdet
Telefoni som har en rörlig och gynnsam marknad. Till mycket stor del
baseras InfraComs intjäning på avtals-/ abonnemangsintäkter vilket
skapar en trygghet i koncernen. Per bokslutsdagen uppgår likvida
medel till 27,0 Mkr och koncernen sammanlagda förvärvslån uppgår till
55,7 Mkr. Soliditeten är 44 procent och överstiger bolagets
finansiella mål om 30 procent.

1 juli till 30 juni 2017/18 (tolv månader):

Nettoomsättningen: 131,4 Mkr, tillväxt mot proforma 18 procent (6
procent organisk, 12 procent förvärvsdriven)

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 30,5 Mkr

EBITDA-marginal: 23 procent

Resultat före skatt: 18,0 Mkr

Resultat per aktie: 0,40 kr

Kassaflödet från den löpande verksamheten: 26,3 Mkr

Soliditeten per 2018-06-30: 44 procent

Antal registrerade aktier per 2018-06-30: 27 201 000

Investeringar i hårdvara: 1,1 Mkr

1 april till 30 juni 2018 (fjärde kvartalet):

Nettoomsättning: 43,6 Mkr, tillväxt mot proforma 54 procent

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 9,5 Mkr

EBITDA-marginal: 22 procent

Resultat före skatt: 5,2 Mkr

Resultat per aktie: 0,08 kr

Kassaflödet från den löpande verksamheten: 13,3 Mkr

Investeringar i hårdvara: 0,3 Mkr

VD har ordet.

Infracom Group AB har marscherat in på den svenska företagsmarknaden
med sin helhetslösning inom mobil- och fasttelefoni, molntjänster,
datacenter och internet via fiber.

Uppstarten av InfraCom Group AB har varit det mest spännande och
utvecklande projektet som jag hittills deltagit i under mitt
yrkesliv. Tillsammans med mina kollegor har vi efter hårt arbete och
långa dagar lyckats skapa en koncern baserad på de underliggande
företagen Weblink IP Phone AB, PIN Sweden AB och Internet Svenska AB.
Tillsammans är vi helhetsleverantör inom IT-infrastruktur.

Det känns bra att vi efter en lyckad börsnotering i januari kunde
berätta om vårt majoritetsförvärv av Cellip AB. Förvärvet gör inte
bara InfraCom Groups varumärke ännu starkare utan bekräftar även vår
långsiktiga strategi hur vi kan attrahera kvalitetsbolag till vår
vision.

Som ett resultat av våra ansträngningar får vi en bra EBITDA på 30,5
Mkr som ligger bättre än föregående år.

Under andra halvan av året har vi påbörjat vår strategiska plan att
samordna dotterbolagens olika funktioner/plattformar och
administrativa arbetssysslor vilket kommer effektivisera vårt
framtida arbetssätt. Vi ser även stora möjligheter att kors försälja
mellan bolagen och förädlar redan skapade kundrelationer genom att
erbjuda produkter och tjänster från våra andra bolag i koncernen. I
samband med denna omställning har jag haft förmånen att arbeta
tillsammans med lojala och engagerade kollegor. Utan tvekan kan jag
säga att vår personal är vår viktigaste resurs för att kunna utveckla
och växa i vår affär och samtidigt uppfylla våra kunders behov.

Jag känner mig laddad för årets utmaningar och möjligheter som kommer
att bidra till InfraCom Groups tillväxtresa.

Bo Kjellberg

Koncern VD InfraCom Group AB

Vi summerar ett händelserikt år...

"Lyckad börsnotering"

Med ett gemensamt ryck i klockan startade aktiehandeln den 15 januari
2018. Kursen har avancerat från 6,40 kr som introduktionskurs till
12,10 kr som stängningskurs per bokslutsdagen. Noteringsemissionen
tecknades till 441 procent och tillförde bolaget 1 179 nya
aktieägare.

"Vi etablerar oss i England"

Med affärsmodellen som baseras på att hjälpa nystartade företag i
Sverige med att etablera sig på webben med domän, hemsida och e-post
kör vi nu en copy & paste på den engelska marknaden. Antalet
nystartade bolag i Storbritaninen är 10 gånger så många som i
Sverige.

"1 av 9 samarbetspartners till Microsoft"

Samarbetet med Microsoft har gjort att vi är en av 9 globala partners
som lanserade telefoni i Microsoft Teams 28 juni. Vi fick snabbt en
mängd partner och kundförfrågningar som vi arbetar vidare med.
Speciellt intressant är det att på ett enkelt sätt nå en
internationalisering via IT-partner genom dessa partnerförfrågningar,
där en handfull intressanta diskussioner pågår.

"Framgången ligger i enkelheten"

Under året lanserades vår egenutvecklade molnbaserade
telefonplattform, Weblink InFinity. Alla funktioner ingår från start.
Framgången ligger i enkelheten hos användaren. Något som vi alltid
har största fokus på.

"Nu finns vi i Stockholm"

Genom förvärv av Cellip och Systematiq Drift har InfraCom etablerat
stadigvarande närvaro i Stockholm med ett 30-tal medarbetare.

"Vi tar oss an större kunder"

Det är glädjande att vi nu tar allt fler affärer med större kunder,
både företag, myndigheter och organisationer. De kundanpassningar vi
gör i sådana affärer medverkar till att vi kontinuerligt förbättrar
vårt kunderbjudande.

"Fortsatt ledande på Skype for business och Teams telefoni"

Vi har ytterligare stärkt vår ställning med telefoni i Microsoft
Office 365 genom Skype for Business och Teams. Här bearbetar vi
kunder med egen försäljning och genom partnersamarbeten. Vi
förstärker kontinuerligt vårt samarbete med Microsoft, där vi är en
av få Skype-Operation Framework partners i Sverige. För de kunder som
har Office 365 och snabbt vill komma igång att prova Skype for
Business integrerad telefoni har tagits fram en instegs tjänst, där
kunder är igång på mindre än 3 minuter.

Finansiell Information

Mål och utsikter

Bolagets finansiella mål är att årligen växa i omsättning med 15 - 20
procent, bibehålla hög lönsamhet i form av EBITDA-marginal om 15-20
procent, samt ha en soliditet om minst 30 procent. Tillväxten ska ske
genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Lönsamhet i
enlighet med uppsatta finansiella mål prioriteras före högre
tillväxt. Bolaget lämnar inga prognoser.

Finansiell översikt/information

Av den totala nettoomsättningen om 131,4 Mkr har det förvärvade
bolaget Cellip AB bidragit med 10,6 Mkr (bolaget har en årsomsättning
på ca 44 Mkr). EBITDA-marginalen är relativt jämn under året och
landar på 23 procent vilket ligger över de finansiella målen.

Koncernen är vid utgången av perioden finansierad genom
bankfinansiering med 55,7 Mkr. Likviditeten var vid periodens utgång
27,0 Mkr.

Under året har InfraCom gjort investeringar om 1,1 Mkr vilka beräknas
öka under kommande år.

Majoriteten i Cellips förvärvades i april månad. Köpeskillingen för
56% (InfraCom ägde sedan tidigare 10%) uppgick till 25,4 Mkr, vilket
finansierades genom kontant betalning (13,9 Mkr) samt apportemission
(11,5 Mkr - 1201 000 nya aktier).

I maj fusionerades Systematiq Drift Sverige AB med Pin Sweden AB.
Systematiq Drift förvärvades i september 2017 och för med sig en
kundstock med avtalsintäkter på ca 3,9 Mkr årligen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

InfraCom har beslutat förvärva en kundstock från BearCom AB. Pris ca 9
Mkr, kundstockens storlek är 10 Mkr på årsbasis. Tillträdesdag 1
september 2018.

Transaktioner med närstående

Under året har transaktionerna med närstående bestått av reglering av
ägarreverser om totalt 36,0 Mkr till BK of Sweden AB samt Lager of
Sweden. Dessutom har en skuld reglerats med WEIPPHS Sverige AB (gamla
Weblink) om 2,8 Mkr.

Flera inom koncernen ingående bolag hyr lokalyta på marknadsmässiga
grunder av U&B Fastigheter AB som är ett helägt dotterbolag till BK
of Sweden AB.

Bolag inom koncernen

Koncernen innefattas av följande bolag: InfraCom Group AB, Weblink IP
Phone AB, Pin Sweden AB, Internet.se Svenska AB, Företagstelefoner i
Stockholm AB, samt Cellip AB (ägs till 66 procent från 5 april 2018
via Cellip Holding AB).

Jämförelse med föregående år

InfraCom Group AB bildades i juni 2017. Då detta är koncernens första
jämförelseår lämnas inga jämförelsesiffror.

Redovisningsprincip mm

Denna rapport har upprättats enligt K3-regelverket. Detta är ny
redovisningsprincip för Bolaget från och med 1 juli 2017. Bolagets
räkenskapsår är 1 juli - 30 juni.

Granskning av revisor

Rapporten har ej varit föremål för granskning av koncernens revisorer.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för räkenskapssåret
2017/18.

Rapportkalender 18/19

Årstämman äger rum 25 oktober 2018. Stämman kommer att avhållas i
Göteborg. Årsredovisning och koncernredovisning kommer att hållas
tillgänglig på bolaget från den 4 oktober 2018

7/11 2018 Delårsrapport kvartal 1 2018/19

5/2 2019 Halvårsrapport 2018/19

7/5 2019 Delårsrapport kvartal 3 2018/19

30/8 2019 Bokslutskommuniké 2018/2019

Göteborg 30 augusti 2018

InfraCom Group AB

Styrelsen

InfraCom Group AB (publ)

Gamlestadsvägen 1

415 02 Göteborg

Telefon: 010-522 00 00

Epost: info@infracomgroup.se

www.infracomgroup.se

För mer information:

Bo Kjellberg, VD
031 - 301 65 81
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 - 20 45 33
oskar@safstrom.biz

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/infracom-group-ab/r/bokslutskommunike-2017-18-...
http://mb.cision.com/Main/16548/2605298/900636.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.