Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-16

Infranode: Infranode Energi återkallar sitt erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi

Pressmeddelande 16 oktober 2018

ERBJUDANDET SOM HÄNVISAS TILL I DETTA PRESSMEDDELANDE LÄMNAS INTE,
VARE SIG, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN,
KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR ERBJUDANDET ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR OCH REGLER SKULLE VARA
FÖRBJUDET. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE
FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER PERSONER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE
DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM
FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Infranode Energi återkallar sitt erbjudande till aktieägarna i Skånska
Energi

Den 21 september 2018 offentliggjorde Infranode Energi AB ("Infranode
Energi") ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi
Aktiebolag (publ) ("Skånska Energi") om förvärv av samtliga
utestående aktier i Skånska Energi ("Erbjudandet") till ett pris om
70 kronor per aktie oavsett aktieslag. Den 24 september 2018 höjdes
vederlaget i Erbjudandet till 75 kronor per aktie.

De aktier som lämnats in i Erbjudandet vid utgången av acceptperioden
den 15 oktober 2018 uppgår till 11 255 aktier av serie A och 38 764
aktier av serie B, motsvarande 0,6 procent av det totala antalet
utestående aktier och 0,7 procent av det totala antalet utestående
röster i Skånska Energi.

Som tidigare kommunicerats är Erbjudandets fullföljande villkorat av
bland annat att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att
Infranode Energi blir ägare till aktier motsvarande mer än 50 procent
av det totala antalet utestående aktier och röster i Skånska Energi.

Eftersom det står klart att detta villkor inte uppfyllts återkallar
Infranode Energi härmed Erbjudandet. Aktierna som har lämnats in i
Erbjudandet kommer därmed inte att förvärvas av Infranode Energi.
Aktierna kommer att förbli i aktieägarnas ägo utan att aktieägarna
behöver vidta några åtgärder.

Varken Infranode Energi eller någon av dess närstående har förvärvat,
äger eller kontrollerar några aktier, eller några finansiella
instrument som innebär en finansiell exponering jämförbar med innehav
av aktier, i Skånska Energi.

Infranode Energi AB
Styrelsen

Ytterligare information

Philip Ajina, grundare av Infranode, 070-755 99 78

Carl-Emil Lindholm, Investment Manager hos Infranode, 070-566 57 36

Annika Stenlund, Infranodes presskontakt hos Prime, 073-314 99 29

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på
www.infranode.se/erbjudande.

Information om Infranode finns tillgänglig på Infranodes hemsida,
www.infranode.se.

Denna information lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2018
kl. 12.00 (CET).

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där
distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar
eller regler i det landet - Infranode Energi kommer inte att tillåta
eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av
Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt
eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte lämnas, vare sig direkt eller
indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat
kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig
karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers
hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till
telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av
elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier
kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.
Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller
annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt
överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand
som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar
instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att
accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i
Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i
eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland Sydafrika eller USA, samt att de inte på
icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är
från, befinner sig i eller ger en order om att delta i sådant
erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA. Infranode Energi kommer inte att tillhandahålla
något vederlag från Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör
framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men
inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms",
"förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet,
eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som
inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka
flera ligger utom Infranode Energis kontroll, finns det inga
garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt
från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade
informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast
per den dagen den lämnades och Infranode Energi har ingen skyldighet
(och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera
den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller
andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av lagstiftning och
annan reglering.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/infranode/r/infranode-energi-aterkallar-sitt-e...
http://mb.cision.com/Main/15537/2645495/927261.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.