Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-24

Infranode: Infranode Energi höjer kontanterbjudandet till aktieägarna i Skånska Energi till 75 kronor per aktie och sän...

Pressmeddelande 24 september 2018

ERBJUDANDET SOM HÄNVISAS TILL I DETTA PRESSMEDDELANDE LÄMNAS INTE,
VARE SIG, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN,
KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR ERBJUDANDET ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR OCH REGLER SKULLE VARA
FÖRBJUDET. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL (OCH ACCEPTER GODKÄNNS INTE
FRÅN) PERSONER I DESSA LÄNDER ELLER PERSONER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR ACCEPT AV ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA YTTERLIGARE
DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM
FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Den 21 september 2018 offentliggjorde Infranode Energi AB ("Infranode
Energi")[1] ett kontanterbjudande till aktieägarna i Skånska Energi
Aktiebolag (publ) ("Skånska Energi") om förvärv av samtliga
utestående aktier i Skånska Energi till ett pris om 70 kronor för
varje aktie oavsett aktieslag ("Erbjudandet").

Den 23 september 2018 höjde Acsnacs Energi AB ("Acsnacs") sitt
offentliga kontanterbjudande om förvärv av samtliga utestående aktier
i Skånska Energi till ett pris om 72 kronor för varje aktie oavsett
aktieslag.

Infranode Energi offentliggör härmed en höjning av Erbjudandet från
Infranode Energi till 75 kronor per aktie i Skånska Energi oavsett
aktieslag. Dessutom har Infranode Energi beslutat att sänka villkoret
rörande lägsta acceptansnivå i Erbjudandet från mer än 90 procent av
aktierna till mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Skånska
Energi.

Ett antal större aktieägare som tillsammans representerar cirka 16
procent av aktierna i Skånska Energi har förklarat att de ser
positivt på budnivån 75 kronor per aktie och att Infranode är en
svensk budgivare samt har för avsikt att acceptera Infranodes
erbjudande.

Infranode kommenterar: "Infranode ser fram emot att vara en långsiktig
och god ägare av Skånska Energi. Vi ser ett extra värde i att en del
av det svenska pensionskapitalet kommer till användning för att
investera i företaget, bygden och dess utveckling framåt", säger
Philip Ajina, grundare av Infranode.

Det höjda Erbjudandet

Infranode Energi höjer vederlaget i Erbjudandet och erbjuder 75 kronor
kontant för varje aktie av serie A respektive serie B i Skånska
Energi.[2]

Det höjda Erbjudandet motsvarar en premie om:

· 4,2 procent jämfört med Acsnacs höjda erbjudande om 72 kronor per
aktie i Skånska Energi,

· 23,0 procent jämfört med stängningskursen om 61 kronor för Skånska
Energis B-aktie den 20 september 2018 (den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Erbjudandet),

· 24,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga
betalkursen om 60,28 kronor för Skånska Energis B-aktie under de
senaste 365 kalenderdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet,
och

· 15,4 procent jämfört med stängningskursen om 65 kronor för Skånska
Energis B-aktie den 5 september 2018 (den sista handelsdagen före
offentliggörandet av Acsnacs erbjudande).

Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga utestående 1 586
183 aktier av serie A och 6 690 937 aktier av serie B i Skånska
Energi, uppgår till 620 784 000 kronor.

Aktieägare som redan har lämnat in sina aktier i Erbjudandet kommer
automatiskt att få ta del av det höjda Erbjudandet utan vidare
åtgärd.

Erbjudandets fullföljande var tidigare bland annat villkorat av att
Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Infranode Energi blir
ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet
utestående aktier i Skånska Energi. Infranode Energi har beslutat att
delvis frånfalla detta villkor. Erbjudandets fullföljande är nu
istället villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning
att Infranode Energi blir ägare till aktier motsvarande mer än 50
procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Skånska
Energi. Infranode Energi förbehåller sig rätten att frånfalla detta
villkor och att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.
Samtliga övriga villkor för Erbjudandets fullföljande kvarstår
oförändrade.

Acceptperioden i Erbjudandet löper oförändrad till och med den 15
oktober 2018. Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart
Infranode Energi offentliggjort att villkoren för Erbjudandet har
uppfyllts eller Infranode Energi annars beslutat att fullfölja
Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker
senast den 17 oktober 2018, beräknas redovisning av likvid kunna
påbörjas omkring den 25 oktober 2018.

Uttalanden från aktieägare i Skånska Energi

Ett antal större aktieägare som tillsammans representerar cirka 16
procent av aktierna i Skånska Energi har förklarat att de ser
positivt på budnivån 75 kronor per aktie och att Infranode är en
svensk budgivare samt har för avsikt att acceptera Infranodes
erbjudande.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare, Hannes Snellman
Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Prime Public Relations i
Sverige AB är kommunikationsrådgivare till Infranode Energi i samband
med Erbjudandet.

Infranode Energi AB

Styrelsen

Informationsmöte

Infranode Energi håller ett informationsmöte för aktieägare i Skånska
Energi torsdagen den 27 september 2018 kl. 18.00 i Skånska Energis
lokaler på Skattebergavägen 7 i Södra Sandby. Infranode Energi ber
aktieägare att anmäla sig med namn och kontaktuppgifter via e-post
till hello@infranode.se.

Ytterligare information

Philip Ajina, grundare av Infranode, 070-755 99 78

Carl-Emil Lindholm, Investment Manager hos Infranode, 070-566 57 36

Annika Stenlund, Infranodes presskontakt hos Prime, 073-314 99 29

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på
www.infranode.se/erbjudande.

Information om Infranode finns tillgänglig på Infranodes hemsida,
www.infranode.se.

Denna information lämnades för offentliggörande den 24 september 2018
kl. 17.45 (CET).

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta
pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i
Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller
registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till
Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på
annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där
distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana
ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar
eller regler i det landet - Infranode Energi kommer inte att tillåta
eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av
Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt
eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte lämnas, vare sig direkt eller
indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat
kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig
karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers
hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till
telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av
elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier
kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med
något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.
Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller
annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt
överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA
eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller
indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är
ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som
befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand
som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar
instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att
accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i
Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i
eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Nya Zeeland Sydafrika eller USA, samt att de inte på
icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är
från, befinner sig i eller ger en order om att delta i sådant
erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Sydafrika eller USA. Infranode Energi kommer inte att tillhandahålla
något vederlag från Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan,
Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden
eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat,
tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör
framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men
inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms",
"förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad
information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet,
eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som
inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka
flera ligger utom Infranode Energis kontroll, finns det inga
garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt
från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade
informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast
per den dagen den lämnades och Infranode Energi har ingen skyldighet
(och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera
den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller
andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av lagstiftning och
annan reglering.

----------------------------------------------------------------------

[1] Infranode Energi AB (under namnändring från Off The Shelf 10082
AB), ett nybildat bolag som ägs av Infranode I (No. 1) AB och
Infranode I Co-Investment (No. 2) AB (under namnändring från Goldcup
17272 AB), samtliga kontrollerade av Infranode I Holding AB.

[2] Om Skånska Energi, före redovisning ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.