Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-08

Inhalation Sciences: Inhalation Sciences: Kallelse till årsstämma i Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

(Stockholm, Sverige, 08 april 2020) Aktieägarna i Inhalation Sciences
Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2020 kl.
13.00 på Hälsovägen 7 i Flemingsberg. Rösträttsregistrering börjar
kl. 12.30 och avbryts när stämman öppnas.

Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19, coronaviruset,
utvecklas och återkommer med ytterligare information närmare
årsstämman om det bedöms som nödvändigt att av smittspridningsskäl
vidta några särskilda åtgärder i samband med genomförandet av
stämman.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena
den 6 maj 2020, dels senast den 6 maj 2020 till bolaget anmäler sin
avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under
adress Inhalation Sciences AB (publ), c/o Fredersen Advokatbyrå,
Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till
inhalation@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person-
eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall,
antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer
anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har
anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade
i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman.
Sådan registrering måste vara verkställd senast den 6 maj 2020 och
bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas
för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska
kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns,
motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska
styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för
den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast den 6 maj 2020. Om fullmakt och övriga
behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original
samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets
webbplats, www.inhalation.se, och sänds på begäran till aktieägare
som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör

11. Fastställande av antalet stämmovalda styrelseledamöter och antalet
revisorer och revisorssuppleanter

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
13. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella
revisorssuppleanter

14. Val av styrelseordförande
15. Beslut om instruktion för valberedningen
16. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler

17. Bemyndigande för VD att vidta de mindre ändringar i besluten som
kan krävas i samband med verkställande och registrering därav

18. Avslutning
Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2019 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor,
fastställande av arvoden samt beslut om instruktion för
valberedningen (punkt 2, 11-15)

Aktieägaren Råsunda förvaltning aktiebolag, representerande cirka
14,24 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget per
dagen för denna kallelse föreslår årsstämman besluta

att advokat Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå AB väljs till
stämmoordförande,

att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att PwC omväljs till revisor (PwC har upplyst att auktoriserade
revisorn Magnus Lagerberg fortsätter som huvudansvarig revisor om
stämman beslutar enligt förslaget), samt

att följande instruktion för valberedningen ska gälla till dess annan
instruktion antas:

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. De tre största aktieägarna
som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september året
innan stämman ska kontaktas av bolagets styrelseordförande och har
rätt att utse varsin valberedningsledamot. Efter det att ägarna
kontaktats ska de inom 14 dagar ange om de önskar delta i
valberedningsarbetet. Om någon avstår sin rätt, ska nästa aktieägare
i storleksordningen tillfrågas om att utse ledamot och ska då inom en
vecka lämna besked om deltagande. Om inte tre aktieägare angett att
de önskar delta efter att bolagets sex största aktieägare kontaktats
på detta sätt, får valberedningen bestå av färre medlemmar. Därutöver
ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Styrelsens
ordförande kallar till första möte. Styrelsens ordförande ska inte
vara valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska inte ha
rösträtt i valberedningen. Vid kända väsentliga ägarförändringar som
äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman ska ändring av
valberedningens sammansättning ske i enlighet med principer angivna
ovan. Arvode till valberedningens ledamöter ska inte utgå. Ersättning
utgår dock för skäliga utgifter i samband med uppdraget. Senast sex
veckor före årsstämman ska valberedningen lämna förslag avseende:
ordförande för stämman, ordförande och övriga styrelseledamöter och
eventuella styrelsesuppleanter, arvode till ordförande och övriga
styrelseledamöter, val av revisor och arvode till revisor samt i
förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för
valberedningen.

Fullständiga beslutsförslag avseende antal styrelseledamöter,
fastställande av styrelsearvode samt förslag till styrelseledamöter
och styrelseordförande kommer att presenteras senast vid årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner
eller konvertibler (punkt 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier
eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska
kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat
fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5
aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid
emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter
konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara
begränsat till 30 procent av vid tidpunkten för denna stämman
utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan
företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda
ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital,
öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa
eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid
beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska
teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för
emissionsbeslutet.

Anledningen till att styrelsen föreslår ett bemyndigande om 30 procent
är det rådande marknadsläget till följd av pandemin covid-19. Detta
gör att styrelsen ser ett behov av att skyndsamt kunna agera för att
säkerställa bolagets finansiering.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
(punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande
direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt
förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på
årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt
för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i
övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets
hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag.
Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin
postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av
bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Huddinge i april 2020

Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Styrelsen

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar
världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets
patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare
möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur
aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa
när vi andas in dem.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl.
08.00 (CET) den 8 april 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inhalation-sciences/r/inhalation-sciences--ka...
https://mb.cision.com/Main/15842/3083774/1226314.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.