Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

Initiator Pharma: Initiator Pharma A/S genomför riktad emission och föreslår fullt garanterad företrädesemission i syft...

Initiator Pharma A/S ("Initiator Pharma" eller "Bolaget") meddelar
idag att styrelsen har beslutat att, med stöd av bemyndigande från
årsstämman 2019, genomföra en riktad emission om cirka 3 MSEK och en
riktad emission av teckningsoptioner som kan tillföra Bolaget
ytterligare kapital i ett senare skede. De riktade emissionerna
riktas till Formue Nord Markedsneutral A/S. Styrelsen har även
beslutat att, villkorat av godkännande vid årsstämma den 22 maj 2020,
genomföra en företrädesemission av units om initialt cirka 7 MSEK.
Riktad emission och företrädesemission av units tillför således
Initiator Pharma initialt totalt cirka 10 MSEK (före
emissionskostnader). Därutöver nyemitteras, genom emissionerna,
teckningsoptioner vilka under Q4 2020 högst kan tillföra Initiator
Pharma ytterligare totalt cirka 16,4 MSEK, varav cirka 10,4 MSEK
avser teckningsoptioner som emitteras genom företrädesemissionen.
Bolaget har avseende företrädesemissionen erhållit
teckningsförbindelser om cirka 1,3 MSEK och emissionsgarantier
(top-down) om cirka 5,7 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av
emissionslikviden. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i
företrädesemissionen. Den sammanlagda emissionslikviden från både
riktad emission, företrädesemission och vidhängande teckningsoptioner
uppgår således till cirka 26,4 MSEK (före emissionskostnader). Vidare
har Initiator Pharma ingått ett avtal om en lånefacilitet som ger
Bolaget rätt att låna upp till 10 MSEK, som en säkerhet i det fall
att teckningsoptionerna inte nyttjas fullt ut. Likvid från
emissionerna ämnar säkerställa den finansiering som behövs för att
utveckla läkemedelskandidaten IP2018 genom en klinisk fas IIa-studie
och genomföra partnerdiskussioner för densamma, samt expandera och
utveckla Bolagets befintliga pipeline med IPED2015 samt ytterligare
kandidater för kliniska studier. Kallelse till årsstämma är avsedd
att publiceras inom kort.

Bakgrund och motiv

Kapitaliseringarna genomförs för att utveckla Bolagets
läkemedelskandidat IP2018 genom en klinisk fas IIa-studie och
generera Proof-of-Concept. Initiator Pharma har i prekliniska studier
visat att IP2018 har effekter på både depression och erektil
funktion, vilket är en tydlig differentiering från befintliga
antidepressiva läkemedel på marknaden i dagsläget. Tillsammans med
läkemedelskandidaten IPED2015, en förstklassig förening för
behandling av erektil dysfunktion, vilken nyligen erhöll positiva fas
II-resultat, kompletterar IP2018 Bolagets forskningsportfölj.
Erhållande av Proof-of-Concept kommer att placera IP2018 som en ny
typ av behandling för det stora antal patienter som på grund av
allvarliga biverkningarna inte vill använda befintlig marknadsförd
medicin. Positiva resultat kommer även underlätta för attraktiva
avtal med större läkemedelsbolag aktiva inom depressionsområdet.
Förutom kostnader relaterade till det kliniska arbetet med IP2018
kommer emissionslikvid från kapitaliseringen även att finansiera
kostnader för IPED2015 samt kostnader relaterade till undersökning av
ytterligare indikationer. Kostnader hänförliga till IPED2015 kommer
att avse affärsutveckling.

VD Claus Elsborg Olesen kommenterar

"IP2018 har stor potential att bli en ny och bättre behandlingsmetod
för patienter med sexuell dysfunktion och depression, vilka inte
finner tillräcklig behandling med idag tillgängliga läkemedel. Genom
kapitaliseringarna planerar vi nu - så snart möjlighet ges, när läget
avseende COVID-19 har 'normaliserats' - att genomföra en klinisk fas
IIa-studie för att uppnå Proof-of-Concept för vår läkemedelskandidat
IP2018. Med lovande resultat för IP2018 tillsammans med nyligen
erhållna positiva resultat för IPED2015, ökar vi det kommersiella
värdet och möjligheterna för attraktiva avtal för Initiator Pharma.",
säger VD Claus Elsborg Olesen.

Rasmus Viggers, Formue Nord Markedsneutral A/S, kommenterar

"Initiator Pharma har varit på vår radar länge och det är ett nöje att
nu bli en del av investerarbasen i Bolaget och som investerare få
vara en del av utvecklingen och framstegen rörande
läkemedelskandidaterna", säger Rasmus Viggers, Formue Nord
Markedsneutral A/S.

Riktad emission av aktier och lånefaciliteten i korthet

· Riktad emission av aktier, som tecknas i sin helhet av Formue Nord
Markedsneutral A/S, består av 555 555 aktier med en teckningskurs om
5,40 SEK per aktie, vilket ger en bruttolikvid om 2 999 997 SEK.
Teckningskursen i den riktade emissionen av aktier motsvarar en
premie om cirka 5 % på den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets
aktie på Spotlight Stock Market under de senaste tio (10)
handelsdagarna före emissionsbeslutet.

· Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är
huvudsakligen att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt.

· Antalet aktier i Bolaget kommer genom den riktade emissionen av
aktier att öka med 555 555 aktier till 24 146 930 aktier och
aktiekapitalet kommer att öka med 58 333,275 DKK till 2 535 427,6500
DKK. Den riktade emissionen av aktier medför en utspädning om cirka 2
% för de befintliga aktieägarna baserat på antalet aktier i Bolaget
efter riktad emission av aktier.

· Bolaget har också ingått ett avtal om en lånefacilitet med Formue
Nord Markedsneutral A/S vilket ger Initiator Pharma rätt att låna upp
till 10 MSEK. Lånefaciliteten har ingåtts som en säkerhet i det fall
att teckningsoptionerna inte nyttjas fullt ut, och kommer att löpa
med en marknadsmässig ränta och med en löptid om sex månader (med
möjlighet till förlängning om tre månader åt gången). I det fall att
Bolaget väljer att påkalla lånefaciliteten kan lånebeloppet som
aktiveras återbetalas i kontanter alternativt - om möjlighet finns -
genom kvittning mot aktier.

Riktad emission av teckningsoptioner i korthet

· Riktad emission av teckningsoptioner, som tecknas i sin helhet av
Formue Nord Markedsneutral A/S, omfattar totalt 1 224 490
teckningsoptioner av samma serie och till samma villkor som i
företrädesemissionen (se nedan). Anledningen till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att genomföra en
kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
Teckningsoptionerna från den riktade emissionen förväntas upptas till
handel på Spotlight Stock Market vid samma tidpunkt som
teckningsoptionerna från företrädesemissionen.

Den planerade företrädesemissionen i korthet

· Företrädesemissionen består av maximalt 710 203 units. En unit
består av två (2) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2.

· Teckningskursen i företrädesemissionen, som uppgår till 9,80 SEK
per unit (motsvarande 4,90 SEK per aktier), motsvarar en rabatt om
cirka 5 % mot den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på
Spotlight Stock Market under de senaste tio (10) handelsdagarna före
emissionsbeslutet.

· Initiator Pharma har erhållit teckningsförbindelser och
garantiåtagande (top-down) om cirka 7 MSEK, vilket motsvarar 100
procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar
cirka 1,3 MSEK (cirka 17,5 procent av den totala emissionslikviden).
Garantiåtaganden i företrädesemissionen motsvarar cirka 5,7 MSEK
(cirka 82,5 procent av den totala emissionslikviden).
Teckningsförbindelser och garantiåtagande har inte säkerställts via
förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Kontant
premieersättning om tio procent utgår för garantiåtagande.

· Initiator Pharmas aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1)
ny unit per trettiofyra (34) befintliga aktier, d.v.s till en
teckningsratio om 1:34. Varje unit består av två (2) aktier och tre
(3) teckningsoptioner av serie TO 2.

· Även allmänheten ges möjlighet att delta i företrädesemissionen.
· Avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen är den 27
maj 2020. Sista dag för handel inklusive rätt att delta i
företrädesemissionen är den 25 maj 2020. Första dag för handel
exklusive rätt att delta i företrädesemissionen är den 26 maj 2020.

· Teckningstiden löper från och med den 2 juni 2020 till och med den
16 juni 2020.

· Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market
under perioden från och med den 2 juni 2020 till och med den 14 juni
2020.

· Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight
Stock Market under perioden från och med den 2 juni 2020 till och med
att företrädesemissionen registrerats hos Erhversstyrelsen, vilket
beräknas ske omkring den 30 juni 2020.

· När företrädesemissionen registrerats på Erhvervsstyrelsen kommer
BTU att konverteras till aktier och teckningsoptioner.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 i korthet

· Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny
aktie i Initiator Pharma till en teckningskurs om 4,90 SEK per aktie,
vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen.

· Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 kommer att
äga rum från och med den 24 november 2020 till och med den 15
december 2020.

· Förutsatt fulltecknad riktad emission samt fulltecknad
företrädesemission samt förutsatt att samtliga teckningsoptioner av
serie TO 2 nyttjas så medför det en utspädning om totalt cirka 12 %
för de befintliga aktieägarna baserat på antalet aktier i Bolaget
efter teckningsoptionsinlösen.

Kapitaliseringen

Genom den riktade emissionen av aktier och den initiala delen av
företrädesemissionen kommer totalt 1 975 961 aktier att emitteras i
Bolaget. Kapitaliseringen tillför således Initiator Pharma initialt
cirka 10 MSEK (före emissionskostnader) under Q2 2020. Fullt
utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 kan tillföra Bolaget
ytterligare totalt högst cirka 16,4 MSEK (före emissionskostnader)
under Q4 2020. Den sammanlagda emissionslikviden från
kapitaliseringen uppgår därmed till cirka 26,4 MSEK (före
emissionskostnader).

IP2018

IP2018 är en monoaminåterupptagshämmare som hämmar den synaptiska
återupptagningen av serotonin, noradrenalin och dopamin. IP2018
hämmar företrädesvis serotonin följt av återupptag av dopamin, medan
det har markant mindre effekt på återupptagningen av noradrenalin.
IP2018 har en antidepressiv effekt i djurmodeller för depression och
effekt på erektil funktion. Dessutom finns ett robust prekliniskt
datapaket, en fas I-studie och en positiv emissionstomografi
(PET)-studie i patienter som visar bindning till
serotoninåterupptags- och dopaminåterupptagstransportörer.

IPED 2015

IPED2015 är en småmolekyl som in vitro hämmar dopamintransportörerna
(DAT), noradrenalintransportören (NAT) och de natriumberoende
serotonintransportörerna (SERT)...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.