Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Insplanet AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 22 juni 2016 kl. 12:00 i bolagets lokaler på Grev
Turegatan 5, Stockholm. Inregistrering till årsstämman är mellan kl.
11:30 - 11:50.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 juni 2016,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 20 juni
2016. Anmälan skickas till Insplanet AB, att: Tomas Jonson, Box 26
000, 100 41 Stockholm, eller till bolagsstamma@insplanet.com. Märk
anmälan med "Årsstämma 2016".

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer
(organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden
aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakten
får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid
i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara
utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och
behörighetshandlingar i övrigt ska medtagas till årsstämman.
Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste
anmäla sig i enlighet med ovanstående instruktion.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få
rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
registrering ska vara verkställd torsdagen den 16 juni 2016 och bör
därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning
därtill anförande av verkställande direktören

8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Valberedningen, utsedd enligt instruktioner antagna av årsstämman, har
bestått av Henrik Stangel (ordförande), Daniel Soussan och Richard
Båge.

2. Valberedningen avser att återkomma med förslag avseende val av
ordförande för årsstämman snarast möjligt och senast i samband med
årsstämman.

8b. Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning om 25 öre per aktie
lämnas för verksamhetsåret 2015.

9. Valberedningen avser att återkomma med förslag avseende arvode till
styrelsen snarast möjligt och senast i samband med årsstämman.
Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd
räkning.

10. Valberedningen avser att återkomma med förslag avseende val av
styrelse och styrelseordförande snarast möjligt och senast i samband
med årsstämman. Valberedningen föreslår omval av
PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av nästa ordinarie årsstämma,
och omval av Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

Tillgång till handlingar
Årsredovisning 2015 finns publicerad på bolagets hemsida. Fullständiga
förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att finnas
tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den 8 juni 2016 på
bolagets kontor och via bolagets hemsida, www.insplanet.com.
Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 13 555 912 vid
tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma
aktieslag.

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att
vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ärende på dagordningen samt om bolagets förhållande
till annat koncernbolag.

Stockholm i maj 2016
Insplanet AB (publ)
Styrelsen
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplanet-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-inspl...
http://mb.cision.com/Main/1444/2012201/517946.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.