Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-11

Insplanet AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 15 maj 2014 kl. 12:00 i bolagets lokaler på Grev
Turegatan 5, Stockholm. Inregistrering till årsstämman är mellan kl.
11:30 - 11:50.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 maj 2014, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 13 maj 2014.
Anmälan skickas till Insplanet AB, att: Tomas Jonson, Box 26 000, 100
41 Stockholm, eller till bolagsstamma@insplanet.com. Märk anmälan med
"Årsstämma 2014".

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer
(organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden
aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt
registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det
inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år).
Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före
stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt
bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen
den 13 maj 2014.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få
rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
registrering ska vara verkställd fredagen den 9 maj 2014 och bör
därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning
därtill anförande av verkställande direktören

8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Valberedningen, utsedd enligt instruktioner antagna av årsstämman, har
bestått av Daniel Soussan (ordförande), Richard Båge och Peter
Ahldin.

2. Valberedningen föreslår att Daniel Soussan utses till ordförande på
årsstämman.

8b. Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för
verksamhetsåret 2013.

9. Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa ordinarie
årsstämma skall utgå med 0 kronor (360 000) till styrelsens
ordförande och 60 000 kronor (60 000) till vardera övriga ledamöter
som ej är anställda i bolaget. För ledamot som i enlighet med
gällande regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett
belopp motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta
är kostnadsneutralt för bolaget. Ersättning för utskottsarbete eller
arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för
valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget. Ersättning till
bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

10. Valberedningen föreslår val av David Frykman, Daniel Soussan,
Henrik Stangel och Peter Carlsson till ordinarie ledamöter. Nuvarande
styrelseledamoten Sebastian Billing har avböjt omval. Det föreslås
vidare val av Henrik Stangel till styrelseordförande.

Peter Carlsson är född 1970, har en ekonomexamen från Jönköping
International Business School och är idag VD för PriceRunner. Peter
är styrelseledamot i Apotekslinsen AB.

Valberedningen föreslår vidare val av PricewaterhouseCoopers AB intill
slutet av nästa ordinarie årsstämma, samt föreslår att Magnus
Svensson Henryson utses till huvudansvarig revisor.

Tillgång till handlingar
Årsredovisning 2013 och fullständiga förslag till beslut samt
fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för bolagets
aktieägare från och med den 1 maj 2014 på bolagets kontor och via
bolagets hemsida, www.insplanet.com. Ovannämnda handlingar sänds per
post till aktieägare som så begär.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 11 619 330 vid
tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma
aktieslag.

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att
vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ärende på dagordningen samt om bolagets förhållande
till annat koncernbolag.

Stockholm i april 2014
Insplanet AB (publ)
Styrelsen
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplanet-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-inspl...
http://mb.cision.com/Main/1444/9568083/232510.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.