Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-28

Insplanet AB: VÄLKOMMEN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I INSPLANET AB (PUBL)

Aktieägarna i Insplanet AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 15 april 2014 kl. 10:00 i bolagets lokaler
på Grev Turegatan 5, Stockholm. Inregistrering till stämman är mellan
kl. 09:30 - 09:50.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 april 2014,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 11 april
2014. Anmälan skickas till Insplanet AB, att: Tomas Jonson, Box 26
000, 100 41 Stockholm, eller till bolagsstamma@insplanet.com. Märk
anmälan med "Extra bolagsstämma 2014".

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer
(organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden
aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt
registreringsbevis. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det
inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år).
Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före
stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt
bör vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen
den 11 april 2014.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få
rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
registrering ska vara verkställd onsdagen den 9 april 2014 och bör
därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Beslut om riktad nyemission av aktier
8. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
9. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
7. Beslut om riktad nyemission av aktier
Styrelsen för Insplanet AB (publ), org. nr. 556567-6227, förslår att
extra bolagsstämma tisdagen den 15 april 2014 fattar beslut att öka
bolagets aktiekapital med 193.658,20 kronor genom nyemission av
1.936.582 aktier på nedan angivna villkor.

(a) Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bonnier Dagstidningar AB, org.
nr. 556414-2155.

(b) Teckningskursen ska uppgå till ca 8,42 kronor per aktie. Den
totala teckningskursen uppgår till 16.300.000 kronor.

(c) Aktierna ska tecknas och betalas senast torsdagen den 17 april
2014.

(d) Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning av
fordran mot bolaget.

(e) Kvittning av fordran sker genom underskrift av teckningslistan.
(f) De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på
den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att
nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

(g) Styrelsens ordförande, eller den han utser, ska äga rätt att vidta
de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda
aktieägarkretsen i bolaget genom att få in en välrenommerad ägare och
strategisk partner på attraktiva villkor genom kvittning av fordran
på bolaget. Teckningskursen har fastställts baserat på en
marknadsmässig bedömning.

Nyemissionen kommer att tillföra bolaget 16,3 miljoner kronor.
Utspädningen uppgår till ca 14,3 procent (efter nyemissionen).

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag krävs att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

8. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande
Valberedningen, utsedd enligt instruktioner antagna av årsstämman, har
bestått av Daniel Soussan (ordförande), Richard Båge och Peter
Ahldin.

Valberedningen föreslår, med beaktande av ovan nyemission, att för
tiden fram till nästa årsstämma, nyval sker av Henrik Stangel. Det
föreslås vidare nyval av Henrik Stangel till styrelseordförande för
tiden fram till nästa årsstämma.

Henrik Stangel är född 1963, har en civilekonomexamen från
Handelshögskolan i Stockholm och är idag Verkställande Direktör för
Dagens industri AB. Henrik är styrelseordförande i Dagens industri
Annons AB och Matchad AB, samt styrelseledamot i NextSolution Sweden
AB och HittaHem bostadsförmedling i Malmö AB.

I anslutning till den extra bolagsstämman kommer den nuvarande
styrelseledamoten och den avgående verkställande direktören för
Insplanet AB (publ), Rickard Wilton, att lämna bolagets styrelse. Vid
årsstämman 2013 valda ledamöter Daniel Soussan (nuvarande
styrelseordförande), David Frykman och Sebastian Billing, kvarstår
som styrelseledamöter. Daniel Soussan kommer i samband med detta att
tillträda som Verkställande Direktör för bolaget.

Övrig information
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 11.619.330 vid
tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma
aktieslag. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier.

Tillgång till handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 7 och 8
framgår ovan. Styrelsens förslag, inklusive styrelsens redogörelser
enligt aktiebolagslagen 13 kap 6 och 7 §§ och revisorns yttranden
över dessa redogörelser, samt fullmaktsformulär kommer att finnas
tillgängliga för bolagets aktieägare från och med den måndagen den 31
mars 2014 på bolagets kontor med adress Grev Turegatan 5, 100 41
Stockholm. Dokumentationen kommer också att finnas tillgänglig via
bolagets hemsida, www.insplanet.com. Ovannämnda handlingar sänds per
post till aktieägare som så begär.

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att
vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ärende på dagordningen samt om bolagets förhållande
till annat koncernbolag.

Stockholm i mars 2014
Insplanet AB (publ)
Styrelsen
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplanet-ab/r/valkommen-till-extra-bolagsstam...
http://mb.cision.com/Main/1444/9559690/226227.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.