Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-24

Insplorion: Bokslutskommuniké 2015-01-01 - 2015-12-31

Sammanfattning av perioden 1 januari - 31 december 2015

? Oms?ttningen uppgick till 946 KSEK (472 KSEK)
? Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 002 KSEK (-2 861
KSEK)

? ?rets resultat uppgick till -4 002 KSEK (-2 861 KSEK)
? Vinst per genomsnittligt antal aktier efter utsp?dning -1,06 SEK
(-15,45 SEK)

? Soliditeten uppgick per den 31 december 2015 till 46% (9%)
? Kassafl?det fr?n den l?pande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till 5 911 KSEK (1 649 KSEK).

Sammanfattning av perioden 1 oktober - 31 december 2015

? Oms?ttningen uppgick till 208 KSEK
? Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 318 KSEK
? Vinst per genomsnittligt antal aktier efter utsp?dning -0,25 SEK
? Soliditeten uppgick per den 31 december 2015 till 46%
? Kassafl?det fr?n den l?pande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -1 509 KSEK.

V?sentliga h?ndelser under perioden 1 januari - 31 december 2015

Januari-mars

? Honoprof Science & Technology blev Insplorions distribut?r f?r den
kinesiska marknaden i januari. Honoprof har lokalkontor i de
viktigaste omr?dena i Kina och ?r specialiserade p? f?rs?ljning av
vetenskapliga m?tinstrument.

? Najran University i Saudiarabien best?llde ett Insplorion
XNano-system. Det var den f?rsta instrumentf?rs?ljningen till
Mellan?stern.

? Insplorions moderpatent "Sensors using localized surface plasmon
resonance (LSPR) blev godk?nt i Japan.

April-juni

? Insplorion blev en av finalisterna som ?rets Nanof?retag p?
Swedish NanoForum.

? Den 23 april godk?ndes Insplorion AB f?r notering p? AktieTorget.

? Den 25 maj bolagets listningsemission. Nyemissionen tecknades till
omkring 70 miljoner kr av mer ?n 1000 tecknare som motsvarade en
teckningsgrad p? n?stan 810 %. Insplorion tillf?rdes 9,6 miljoner
kronor f?re emissionskostnader d?r emissionskostnaderna uppgick till
1,1 miljoner.

? Vinnova beviljade tv? utvecklingsbidrag d?r Insplorion ?r
involverad. Dels ett f?r batterisensorprojektet och dels f?r ett
projekt med Chalmers och Akzo Nobel f?r utveckling av nya
grafen-baserade vattenreningsfiler. Sammanlagt uppgick bidragen till
projekten till 1 MSEK.

? Insplorions tidigare st?rsta ?gare, Almi Invest AB tillsammans med
Almi Invest V?stsverige AB s?lt hela sitt innehav motsvarande 15,5%
av bolaget, till en grupp av 12 investerare.

Juli-september

? F?rs?ljningsorganisationen har f?rst?rkts genom anst?llning av
Jenny Andersson som teknisk s?ljare.

? Tillverkningsprocessen f?r sensorer har uppgraderats och sker nu i
st?rre batcher med f?rre manuella steg, vilket ger f?rre
tillverkningsfel. Totalt inneb?r detta l?gre tillverkningskostnad per
sensor.

? Insplorions medgrundare Christoph Langhammer fick en artikel
publicerad i Nature Materials med ett arbete d?r enskilda
nanopartiklar studerats med Insplorions NPS teknologi som bas.

? Batteriprojektet har g?tt in i en mer aktiv fas genom anst?llning
av David Johansson och tester har inletts d?r Insplorions teknologi
anv?nds f?r ?vervakning av Li-jon-batterier.

Oktober-december

? Andreas Dahlin, docent i gruppen Bionanofotonik, Teknisk Fysik p?
Chalmers tekniska h?gskola, har k?pt ett nedskalat Insplorion XNano 2
system. Dahlingruppen ?r en viktig referenskund inom nanoplasmonik,
och blir ?ven en viktig samarbetspartner f?r
produktutvecklingsprojekt.

? Insplorion har tecknat avtal med Paralab f?r instrumentf?rs?ljning
i Portugal. Paralab har sedan 1992 bedrivit f?rs?ljning och support
av vetenskaplig utrustning och ?r Portugals st?rsta distribut?r inom
detta omr?de. De har ett team med god teknisk kunskap och ett brett
sortiment d?r Insplorions m?tinstrument passar v?l in.

? Insplorion har tecknat avtal med LOT-QuantumDesign GmbH f?r
instrumentf?rs?ljning i Tyskland och ?sterrike. LOT-QuantumDesign har
i ?ver 45 ?r varit en av de ledande europeiska distribut?rerna av
h?gteknologiska instrument f?r vetenskaplig, akademisk och
industriell forskning. Bolaget har 140 medarbetare i sin europeiska
organisation och produkterna omfattar system f?r biovetenskap,
materialkarakterisering, spektroskopi och bildbehandling.

? Insplorions kund Nam-Joon Chos forskargrupp p? Nanyang
Technological University i Singapore har i tidskriften Small
publicerat sitt arbete om hur viruspartiklar f?r drug delivery
karakteriserats med hj?lp av Insplorions m?tteknik.

V?sentliga h?ndelser efter periodens utg?ng

? Inga v?sentliga h?ndelser har skett efter periodens utg?ng.

VD-kommentar

Under sista kvartalet 2015 har vi inom aff?rsomr?det Instruments
fortsatt att st?rka f?rs?ljningsorganisationen med tv? nya
distribut?rsavtal i Europa. Vi har nu den b?sta t?nkbara
representationen p? den viktiga tyska marknaden med
LOT-QuantumDesign. Sedan avtalet sl?ts har vi haft tv?
utbildningstillf?llen med LOTs representanter och de har ?ven
tillsammans med oss bes?kt och knutit kontakten med v?r referenskund
p? Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Det ?r en relation som de
som distribut?r kommer ha stor nytta av i den fortsatta bearbetningen
av den tyska marknaden. I detta sammanhang ?r det extra roligt att
KIT varit aktiva och framg?ngsrika den senaste tiden med Insplorions
instrument. Bland annat har de p? Dresden Sensor Symposium i december
presenterat hur de med sina smarta ytbel?ggningar kan g?ra
gassensorer 10 g?nger k?nsligare och specifika f?r olika gaser. Detta
?r intressant inte bara som referens f?r v?r instrumentf?rs?ljning
utan ?ven n?got som kan bli anv?ndbart f?r Insplorions
gassensorprojekt inom aff?rsomr?det Sensor Systems.

Distribut?rsavtal har ?ven slutits f?r den portugisiska marknaden med
Paralab, d?r det ?r intressant att se hur deras tyngre profil inom
katalys och gasm?tningar kommer att synas i f?rs?ljningen.

Det var upplyftande att avsluta kvartalet med en f?rs?ljning till
Dahlingruppen p? Chalmers, speciellt med tanke p? att de ?r duktiga
p? instrumentdesign och nanoplasmonik och har kapacitet att bygga
sina egna instrument. Att de v?ljer att k?pa huvuddelarna i v?rt
XNano 2 system f?r att kombinera med sin egen uppst?llning ?r ett
styrkebesked f?r v?ra produkter. Likas? kommer den nu n?ra kontakten
med gruppen vara fruktbar b?de ur ett marknadsf?rings- och
produktutvecklingsperspektiv.

Inom aff?rsomr?det Sensor Systems har v?rt batterisensorprojekt
utvecklats v?l. Projektet har kr?vt en del m?tcellsutveckling och i
detta arbete har ett samarbete med professor Kristina Edstr?m och
universitetslektor Fredrik Bj?refors fr?n Uppsala Universitet
inletts. Edstr?ms grupp ?r ledande i Sverige p? Li-jon battericeller.
Idag genomf?rs optiska m?tningar p? Li-jon celler med transparent
skikt d?r den optiska signalen korreleras och j?mf?rs med klassisk
voltmetrisk m?tning. P? sikt ?r huvudsp?ret att bel?gga optiska
fibrer med Insplorions nanopartiklar som d?rp? skall placeras i
battericellen vid tillverkning. Valet av denna huvudstrategi har
blivit tydlig i dialog med b?de tillverkare av Li-jon batterier och
med batterikompetenscenter. Arbetet med att bel?gga optiska fibrer
med Insplorions nanopartiklar ?r inlett och kommer fortg? under 2016.

Inom membranprojektet f?r vattenrening har ytterligare resultat
p?visat hur v?l Insplorions m?tteknik kan anv?ndas f?r analys och
karakterisering av smarta membran. Det ?r ?nnu f?r tidigt att avg?ra
om dessa membran kommer att kunna anv?ndas industriellt och om
Insplorions m?tteknik kommer att anv?ndas f?r styrning av dem.
D?remot har det redan framkommit resultat som p?visar hur v?l
Insplorion m?tteknik ger kompletterande information till den andra
m?tmetoden i projektet, Biolin Scientifics Q-Sense instrument, som i
sig ?r viktiga referensresultat f?r aff?rsomr?det Instruments.

F?r Sensor Systems gastill?mpningar har applikationsomr?det
luftkvalitetsensor kartlagts ytterligare och initiala
referensm?tningar b?rjat genomf?ras. Behovet av luftkvalitetssensorer
har visat sig vara st?rre ?n vad som tidigare bed?mts. Ut?ver b?rbara
luftkvalitetsm?tare f?r h?lsomedvetna individer i st?der med
luftf?roreningsproblem har kontakter med fordonsindustrin pekat p?
behovet av samma sensorer f?r styrning av fordons kup?ventilation.
Likas? har ?ven behovet av betydligt fler och effektivare sensorer ?n
vad st?der har tillg?ng till idag f?r sin trafikplanering
identifierats som ett eget anv?ndningsomr?de f?r samma sensor. Fr?mst
g?ller det noggrannare m?tning av gaserna kv?vedioxid, svaveldioxid
och markn?ra ozon d?r kraven handlar om billigare och stabilare
sensorer ?n vad som finns p? marknaden idag. V?ra initiala m?tningar
ger ett tydligt proof of principle men de p?visar ocks? behovet av
olika ytbel?ggningar f?r att trimma k?nslighet och selektivitet f?r
de olika gaserna, ett arbete som kommer fortg? under 2016.

Vi befinner oss i en sp?nnande fas i bolagets utveckling, d?r
organisationen f?r aff?rsomr?det Instruments b?rjar komma p? plats
och d?r vi inom Sensor Systems b?rjar se tydligare m?jligheter till
aff?rer inom b?de v?tkemiska- (battericeller) och gastill?mpningar
(luftkvalitet), vilket b?ddar f?r ett sp?nnande 2016.

Patrik Dahlqvist, VD

Resultat och st?llning

Oms?ttningen har lite drygt dubblerats gentemot f?reg?ende ?r.
Resultatutvecklingen var negativ till f?ljd av den planenliga
satsningen p? f?rs?ljning, marknadsf?ring och
organisationsutveckling. Detta blev m?jlig i samband med Bolagets
notering och ?r de fr?msta orsakerna till de h?gre kostnaderna under
?ret.

Bolagets finansiella st?llning och likviditet ?r fortsatt god efter
den nyemission som gjordes i samband med noteringen p? Aktietorget i
juni. Likvida medel uppgick per den 31 december till 7 927 KSEK (2
016 KSEK).

Bolagets r?nteb?rande skulder uppg?r till 5 249 KSEK (5 421 KSEK).

Kassafl?det f?r perioden (1 jan- 31 dec) uppgick till 5 911 KSEK varav
kassafl?det fr?n den l?pande verksamheten uppgick till -3 493 KSEK.
Fj?rde kvartalet genererar ett negativt kassafl?de p? totalt -1 509
KSEK, varav negativt kassafl?de fr?n den l?pande verksamheten p? -1
027 KSEK, medan resterande kommer fr?n investeringar och
amorteringar.

Moderbolaget

Moderbolagets oms?ttning f?r perioden 1 januari - 31 december uppgick
till 1 317 KSEK

(472 KSEK) och resultat efter finansiella uppgick till -4 002 KSEK (-2
861 KSEK).

Aktien

Per den 31 december 2015 uppgick antal aktier till 5 025 585.

Optionsprogram f?r nyckelpersoner

Bolaget har tv? av bolagst?mman beslutade personaloptionsprogram,
2013/2017 och 2015/2018.

Fullt utnyttjat omfattar optionsprogrammen 255 000 aktier, motsvarande
5,1% av aktierna.

F?rslag till utdelning

Styrelsen f?resl?r att ingen utdelning l?mnas f?r verksamhets?ret
2015.

Principer f?r bokslutskommunik?ns uppr?ttande

Rapporten har uppr?ttas i enlighet ?rsredovisningslagen och med
till?mpning av Bokf?ringsn?mndens allm?nna r?d BFNAR 2012:1
?rsredovisning och koncernredovisning (K3). F?r immateriella
tillg?ngar har aktiverings-modellen i det allm?nna r?det till?mpats.
Bolagets tillg?ngar och skulder upptas till anskaffningsv?rdet
respektive nominellt v?rde om ej annat framg?r. Detta ?r bolagets
f?rsta rapportperiod och d?rf?r finns inga j?mf?relsesiffror f?r
motsvarande period 1 oktober - 31 december f?reg?ende ?r.

Granskning av revisor

Bokslutskommunik?n har inte varit f?rem?l f?r granskning av bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter

2016-05-12 Del?rsrapport f?r f?rsta kvartalet 2016

2016-08-24 Del?rsrapport f?r andra kvartalet 2016

2016-11-09 Del?rsrapport f?r tredje kvartalet 2016

2017-02-23 Bokslutskommunik? 2017

?rsst?mma

?rsst?mma h?lls den 6 april 2016 i G?teborg.

Avl?mnande av bokslutskommunik?

G?teborg den 24 februari 2016

Insplorion AB (publ)

Styrelsen

Jan Wahlstr?m Styrelseordf?rande

Gunilla Almgren Ledamot

Bengt Belfrage Ledamot

Caroline Pamp Ledamot

--------------------------------------...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.