Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Insplorion: Delårsrapport januari-september 2017

Sammanfattning av kvartalet 1 juli - 30 september 2017

· Omsättning uppgick till 273 (253) KSEK
· Rörelsens intäkter uppgick till 873 (485) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -841 (-1 457) KSEK
· Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,13
(-0,27) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -2 941 (-1 837) KSEK

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari - 30 september 2017

· Omsättning uppgick till 473 (854) KSEK
· Rörelsens intäkter uppgick till 1 892 (1 748) KSEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 115 (-3 927)
KSEK

· Resultat per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,63
(-0,74) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -5 126 (-4 844) KSEK

Väsentliga händelser under perioden

· I februari såldes en andra Insplorion Acoulyte-modul, till
professor Nam-Joon Cho vid School of Materials Science and
Engineering, Nanyang Technological University, Singapore.

· I början på mars tecknade ledning och nyckelpersoner aktier med
stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram. Totalt
emitterades 81 000 aktier och bolaget tillfördes 909 200 kr.

· Sista mars lanserade Insplorion två nya sensorytor till sin
instrumentfamilj, dels en helt platt sensor med nedsänkta
nanopartiklar för Acoulyte, dels en sensor med större hålrum.

· På Insplorions årsstämma den 5 april omvaldes styrelse och
revisor. Styrelsen fick ett bemyndigande om att emittera maximalt 1
200 000 aktier (ca 20%) med befintliga aktieägares företrädesrätt
samt maximalt 600 000 aktier (ca 10%) utan befintliga aktieägares
företrädesrätt.

· I början på maj fick Insplorions huvudpatentansökan "Sensor Using
Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)" statusen "issue of
notification" i USA och patentet blev beviljat den 23 maj.

· Åttonde maj presenterades att integreringen av Insplorion-sensorer
i AGM-batterier lyckats. Projektet fokuserade på att undersöka
tillverkningsmetoder samt batteriprestanda.

· Nionde maj blev Insplorions gaspatentansökan "A sensor, system,
and method for sensing a gas" ett beviljat patent i USA.

· I slutet på maj blev huvudpatentet "Sensor Using Localized Surface
Plasmon Resonance (LSPR)" även beviljat i Europa (EPO). Patentet är
nu beviljat på alla marknader som bolaget har sökt skydd på.

· I slutet på juni tecknade ledning och nyckelpersoner aktier med
stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram. Totalt
emitterades 87 500 aktier och bolaget tillfördes 1 031 000 kr.

· I början på juli blev det klart att Insplorions sensorer ska mäta
Göteborgs stadsluft genom den västsvenska hubben "Luft och Vatten med
Internet of Things" (LoV-IoT). Göteborgs Stad leder en grupp med 14
parter, där Insplorion ingår, som har fått ett anslag på 12 miljoner
kronor av Vinnova för att med Internet of Things (IoT) och sensorer
utveckla ett effektivare system för insamling av information om
städers luft- och vattenkvalitet.

· I mitten på juli presenterades resultaten från batteritester med
Uppsala universitet som finansierats av samverkansprogrammet FFI
Energi och Miljö. Resultaten bekräftar nyttan av Insplorions sensor
som effektivare metod för mätning av laddstatus, samt att temperatur
och batterihälsa kan mätas.

· Vid månadsskiftet september/oktober köpte professor Fredrik Höök
en Acoulyte och blev referenscenter till Insplorion inom
bio-applikationer. Höök och hans grupp är ledande inom
drug-delivery-system och interaktioner med cellytor. Höök är även en
av grundarna till Q-Sense och är expert på den akustiska
QCM-D-tekniken som Insplorions optiska NPS-teknik kombineras med via
Acoulyte-instrumentet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· 18 oktober blev det klart att Insplorion och RISE tilldelas 350
000 kr av Vinnova för vidare miniatyrisering av batterisensorn. Målet
för projektet är att utveckla designen av ett fiberbaserat
NPS-sensorsystem för batteristyrning, samt undersöka potentialen för
andra applikationsområden baserade på samma plattform.

VD-kommentar

Insplorions samarbeten med Uppsala universitet, det skotska
batteriföretaget AGM och det multinationella elkomponentbolag som
stöttat vår forskning har fortsatt under hösten. Detta som en följd
av de positiva resultat vi presenterade i juli. Vi utvecklas
ständigt, blir tekniskt skarpare och mer relevanta gällande de
marknadsmässiga utmaningar som ligger framför oss.

Det som ger oss ett starkt driv inom batteriaffären är att det finns
en allt tydligare trend mot att dagens fossilbaserade fordonsflotta
med ökande hastighet kommer ersättas av eldrivna fordon. I detta
paradigmskifte avser Insplorion att spela en viktig roll. Dagens
batterier är överdimensionerade och levererar bara delar av sin
kapacitet. Med Insplorions sensorteknik kan framtidens batterier
uppnå en väsentligt ökad prestanda. För att bredda användningen av
våra batterisensorer är det viktigt att samtliga delar i systemet är
tillräckligt små för att kunna integreras i en batterimodul. Således
driver vi flera interna projekt i syfte att ytterligare miniatyrisera
sensorsystemet.

I oktober fick vi ytterligare bränsle i arbetet. Insplorion och RISE*
tilldelades 350 000 kr av Vinnova till ett projekt med inriktning mot
just en miniatyrisering av nanosensorsystemet för batterier. Här ska
arbetet fokuseras på att dels utveckla designen för ett fiberbaserat
NPS-system, dels sondera möjligheterna att addera nya
applikationsområden.

Under tredje kvartalet 2017 levererades ett Acoulyte-instrument till
Chalmers tekniska högskola. Beställare var professor Fredrik Höök, en
internationellt erkänd forskare inom biologisk fysik. Leveransen
omfattar även ett referenscenterarbete. Professor Höök och hans team
är ledande inom området drug delivery och gruppens breda kompetens
inom life science ger Insplorion tillgång till viktiga referenser. I
gemensamma tester har vi visat att Acoulyte passar mycket bra för
life science-området, exempelvis gällande reaktioner som sker såväl
på cellers ytor som inuti själva cellen. Att Fredrik Höök är en
medgrundare till QCM-D-instrumentet, det instrument som Acoulyte
dockar in på, förstärker självklart hans vikt i vår dialog med
blivande Acoulytekunder.

Insplorions instrumentaffär riktas i huvudsak mot kunder som bedriver
forskning inom den akademiska världen. Det rör sig om
lågvolymprodukter, som anpassas till kundens framtida behov.
Ledtiderna i försäljningsarbetet är långa, men varje affär genererar
betydande intäkter. Intresset bland potentiella kunder att prova
Acoulyte är stort. Vi har för närvarande tre stycken demosystem som
på grund av hög efterfrågan från potentiella kunder är uppbokade för
lång tid framöver. Eftersom Acoulyte riktar sig till forskare och då
vår NPS-teknik är ny, blir enskilda tester en nödvändighet för att få
fram data som styrker behovet av våra instrument. Det är avgörande
att kunden kan påvisa nyttan med vår nya teknik i sin forskning och
därefter, med stöd av de genererade testresultaten, söka finansiering
för inköp av Acoulyte.

Innan årsskiftet ska Insplorion vara igång med våra
luftkvalitetsensorer i ett skarpt test, i riktigt miljö. Vi ska mäta
kvävedioxid i Göteborgs stad, inom ramen för projektet "Luft och
Vatten med Internet of Things (LoV-IoT)". Syftet är att övervakning
av luft och vatten ska ske via smarta instrument och projektet är
planerat att pågå i tre år. Vi har skalat ner våra allra första
sensorprototyper från i storleksordningen en skolåda och ska senast
under andra kvartalet 2018 kunna presentera sensorer för ändamålet i
storleken av en snusdosa. Intresset för projektet i Göteborg har rönt
intresse på många andra håll och vi har fått förfrågningar från många
håll kring vidare användning av sensortekniken för olika
gastillämpningar.

Intresset för Insplorions verksamhet syns bland annat genom de många
frågor som ställs till företaget. För att lätta på
informationstrycket fortsätter vi periodvis publicera de mest
intressanta frågorna och dess svar på Aktietorgets webbplats under
"Mer från bolaget", se www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=86174.

Patrik Dahlqvist, VD
* RISE är ett samlat forskningsinstitut för Sverige, där Innventia, SP
och Swedish ICT gått samman i för att bli en starkare forsknings- och
innovationspartner.

Aktien

Per den 30 september uppgick antal aktier till 6 450 481.

Optionsprogram för nyckelpersoner

Per den 30 september 2017 har bolaget tre av bolagstämman beslutade
personaloptionsprogram, 2013/2017, 2015/2018 och 2016/2018 som delvis
har nyttjats. Fullt nyttjande av kvarstående optionsprogram motsvarar
131 500 aktier, motsvarande 2,04% av bolagets utestående aktier.

Principer för periodrapportens upprättande

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med
tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella
tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats.
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet
respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning av revisor

Periodrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter

2018-02-21 Bokslutskommuniké för 2017
2018-04-17 Årsstämma 2018

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 15 november 2017

Insplorion AB (publ)
Styrelsen

Jan Wahlström Styrelseordförande
Gunilla Almgren Ledamot
Bengt Belfrage Ledamot
Jan Burenius Ledamot
Caroline Pamp Ledamot

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplorion/r/delarsrapport-januari-september-2...
http://mb.cision.com/Main/12412/2391821/752075.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.