Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Insplorion: Delårsrapport Januari - September 2019

"Bäddat för första försäljningen av luftkvalitetsensor"

Utfall juli till september
· Nettoomsättningen uppgick till 733 (91) KSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 084 (-1 907) KSEK.
· Resultat per aktie innan och efter utspädning -0,21 (-0,27) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten -2 763 (-2 369) KSEK.

Utfall januari till september
· Nettoomsättningen uppgick till 1 679 (2 063) KSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 053 (-5 165) KSEK.
· Resultat per aktie innan och efter utspädning -0,73 (-0,77) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten -7 947 (-7 563) KSEK.

Händelser juli till september
· Batterisensorpatent beviljat i EU och kommer snart att beviljas i
Kina.

· Insplorion beviljas 50 000 EUR för multigassensor inom EU-programmet
SME-instrumentet fas 1.

· Insplorion säljer ett Acoulyte-instrument till Kao Corporation i
Japan.

· Insplorion säljer ett Acoulyte-instrument till Rice University i
Houston USA.

· Patent för Insplorions gassensor beviljat av EPO för våra viktigaste
marknader inom EU.

VD har ordet
Vi växer! Vårt utökade team är på plats och aktiviteterna ökar inom
produkt- och affärsutveckling.

För mätning av luftkvalitet är kvävedioxid, NO2, den viktigaste gasen
att kunna mäta. Det är också den första gasen som vår sensorplattform
anpassats till. Utvecklingscyklerna har den senaste tiden gått allt
snabbare. Nya prototyper har tagits fram som testats i både
laboratorium och vid referensstationer utomhus. Den tekniska
kvaliteten har successivt förbättrats och målsättningen sedan början
av 2019 ligger fast; att gå in i en kommersiell fas innan årets slut.
Parallellt med det tekniska färdigställandet pågår
affärsutvecklingen. Utöver samarbetet med Leading Light, där
kvävedioxidsensorn integreras i smart gatubelysning, utökar vi
användningsområdena för sensorn. Dels för städers tillfälliga behov
av mätningar i samband med luftkvalitetsutredningar, dels för
tillämpningar som kvävedioxidlarm i slutna utrymmen.

Intresset för vätgas, H2, där vår grundargrupp på Chalmers
kontinuerligt förfinat tekniken, har den senaste tiden ökat.
Bränslecellernas frammarsch och stålindustrins övergång till kolfri
tillverkning är två drivande faktorer som gjort att vätgas fått högre
prioritet för oss. Vi fördjupar nu vårt samarbete med strategiska
partners och söker anslagsfinansiering.

I september beviljades ett patent för Insplorions gassensor av
European Patent Office, EPO. Patentansökan täcker beläggningen av
sensorytan med olika material, för att uppnå en hög känslighet och
specificitet för utvalda gaser. Patentet ger skydd till december
2034* och omfattar våra applikationer för olika gaser, som exempelvis
övervakning av luftkvalitet. Vi har en tydlig patentstrategi där ett
framgångsrikt patentarbete är avgörande för utvecklingen av bolaget.

Under perioden såldes ett Acoulyte-instrument till professor Sibani
Lisa Biswal vid Rice University i Houston, USA. Intresset för
instrumenten växer med fler och starkare kunddialoger. Våra kunder är
oftast beroende av anslagsfinansiering vilket resulterar i långa
ledtider från köpbeslut till order, vilket gör det svårt att förutse
precis när avslut kan ske.

Utvecklingen av Insplorions batterisensor sker idag inom flera
delprojekt. Inom två projekt har det varit extra hög aktivitet.
Eurostars InBat-projektet för tillverkning av batteripaket med
inbyggda sensorer och projektet Multiplexed Plasmonic Battery Sensor,
där en sensor som mäter både temperatur och kemi utvecklas och testas
för olika batterikemier. Vi genomförde en intensiv batterivecka i
Göteborg där deltog båda projektens deltagare och rådgivande experter
från bland annat företag som Dukosi, CEVT, SAFT med våra
projektpartners AGM Batteries och Chalmers. Efter veckans slut kunde
vi konstatera att Insplorions utvecklingsarbete träffar rätt gällande
batteribranschens framtida behovsbild. Vi fick bekräftelse på att vi
har en god position i värdekedjan i en starkt växande marknad. Detta
ger oss råg i ryggen för framtiden.

Med mindre än två månader kvar av 2019 kan jag konstatera att
Insplorion under verksamhetsåret flyttat fram positionerna, såväl
tekniskt som affärsmässigt. Vi ser en intensiv och spännande
avslutning på året med första försäljningen av kvävedioxidsensorn och
jag ser med tillförsikt fram emot 2020, där vi bäddat för såväl
fortsatta tekniska framsteg som marknadsintroduktioner av egna
produkter.

Göteborg 8 november 2019
Patrik Dahlqvist, VD

* Patentet gäller till 18 december 2034 under förutsättning att
årsavgifterna betalas och att det inte ogiltigförklaras.
Valideringsprocess pågår i Tyskland, Frankrike, Storbritannien,
Italien, Spanien, Nederländerna, Belgien, Polen, Turkiet, Ungern och
Sverige.

Finansiella kommentarer

Verksamhetsutveckling
Bolagets försäljning inom affärsområdet forskningsinstrument
karakteriseras av försäljning av få mätinstrument till högre belopp.
Därmed svänger försäljningen markant mellan kvartalen och en
jämförelse mellan kvartalen blir svår. Bolaget har ambitionen att
kontinuerligt växa instrumentaffären men försäljning är oftast
beroende av utfallet från våra kunders anslagsfinansiering.

Resultatutvecklingen är fortsatt negativ till följd av ökade
utvecklingskostnader. Satsningar på produktutveckling inom
luftkvalitet- och batterisensor samt förstärkning av organisationen
är de främsta orsakerna till de planenligt högre kostnaderna under
året.

Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick per den 30 september till 25 144 (9 510) KSEK.
Bolaget kommer som tidigare kommunicerat få in 1,8 MSEK under året
från Eurostar-projektet och totalt kommer bolaget erhålla 5 MSEK
under de kommande 3 åren. Dessa medel intäktsförs i takt med
upparbetningen. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande
skulder uppgående till 4 703 (4 833) KSEK.

Kassaflödet för perioden (1 januari- 30 september) uppgick till 18 219
(1 882) KSEK, varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till -5 624 (-5 934) KSEK. Detta kommer främst ur det negativa
rörelseresultatet om -5 873 KSEK som delvis kompenseras av att
bolagets rörelsefordringar minskar pga. en ökad omsättningshastighet
av kundfordringarna. Under perioden har bolaget investerat 2 323 (1
629) KSEK vilket är främst hänförligt till den aktiverade
utvecklingen och investeringar i laboratorieverktyg och
demonstrationsinstrument. Finansieringsverksamheten bidrog med 26 166
(9 446) KSEK vilket främst kommer ur företrädesmissionen.

Framtida utveckling
Inom forskningsinstrument förväntas försäljningen succesivt öka då
antalet kundprocesser som når fasen för intern eller extern
finansiering fortsätter att öka. Bolaget avser försätta söka
anslagsfinansiering på nationell och EU nivå för delprojekt som
karaktäriseras av högre teknisk risk och som ligger i linje med
utvecklingsplanen. Detta är även ett sätt att få hävstång på
finansieringen från vårens emission.

Risker och osäkerhetsfaktorer
De risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen för
räkenskapsåret 2018 bedöms fortsatt vara aktuella.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning för perioden 1 januari - 30 september
uppgick till 2 929 (2 818) KSEK och resultat efter finansiella poster
uppgick till -6 475 (-5 169) KSEK. Moderbolagets egna kapital var
totalt 29,8 MSEK varav bundet 2,1 MSEK.

Aktien
Per den 30 september 2019 uppgick antal aktier till 9 781 205 och
företrädemissionen är registrerad hos bolagsverket.

På årsstämman den 10 april 2019 beslutades det att ge styrelsen ett
bemyndigande om att kunna emittera upp till 20 procent av det totala
antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för styrelsens
beslut om riktad emission med stöd av bemyndigandet. Genom beslut med
stöd av bemyndigandet - där emission sker utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt - finns ingen sådan begränsning utan så
många aktier ska kunna ges ut vid nyemission av aktier som
bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier medger.
Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att
finansiera framtida expansion.

Existerande optionsprogram är:

· Incitamentsprogram TO2018/2020: Enligt beslut på årsstämman den 17
april 2018 tecknades 120 000 st. teckningsoptioner för ledande
befattningshavare och anställda i bolaget. En option motsvarar 1,014
aktier och antalet optioner motsvarar ca 1,2 % av bolagets nuvarande
antal aktier. Teckningsoptionerna har erlagts med marknadsmässiga
villkor i linje med värderingen i enlighet Black & Scholes
värderingsmodell. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med
den 31 juni 2019 till och med den 31 december 2020. Teckningskursen
för aktier som tecknas med teckningsoptioner är 47,3 SEK/st.

· Teckningsoptionsprogram TO1 2018/2023: Som del i
finansieringsavtalet som upprättades under 2018 erhöll finansiären
ESGO och befintliga aktieägare vederlagsfria teckningsoptioner. Varje
teckningsoption ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i
Insplorion till ett lösenpris av 11,50 SEK per aktie. Utnyttjande av
teckningsoptioner som understiger sammanlagt 500,000 SEK kan ske vid
fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12,
24, 36, 48, respektive 60 månader efter dagen för registrering,
vilket var den 5 februari 2018. Totalt har 392 604 optioner
emitterats vilket motsvarar ca 4,0 % av bolagets nuvarande antal
aktier.

Principer för periodrapportens upprättande
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med
tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella
tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats.

Granskning av revisor
Periodrapporten har varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
2020-02-19 Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019
2020-04-16 Årsstämma för räkenskapsåret 2019

Avlämnande av delårsrapport, Göteborg den 8 november 2019
Insplorion AB (publ)
Styrelsen

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/insplorion/r/delarsrapport-januari---septembe...
https://mb.cision.com/Main/12412/2956698/1137980.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.