Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-03

Insplorion: Delårsrapport Q3 2015

Sammanfattning av rapportperioden 1 juli - 30 september 2015

· Nettoomsättning uppgick till 26 KSEK
· Övriga intäkter uppgick till 225 KSEK, anslag ifrån VINNOVA
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -741 KSEK
· Vinst per genomsnittligt antal aktier efter utspädning -0,15 SEK
· Soliditeten uppgick per den 30 september 2015 till 51%
· Kassaflödet från den löpande verksamheten och
investeringsverksamheten uppgick till -1 552 KSEK

Väsentliga händelser under perioden

· Försäljningsorganisationen har förstärkts genom anställning av
Jenny Andersson som teknisk säljare, vilket ökat kapaciteten att
genomföra förstudier för potentiella kunder samt utveckla
demoexperiment som säljstöd. Jenny har tidigare arbetat med
Insplorions teknik på Chalmers tekniska högskola inom det gemensamma
batteriprojektet som Insplorion, Chalmers och Volvo Technology AB
bedriver. Hon är civilingenjör i teknisk fysik.

· Tillverkningsprocessen för sensorer har uppgraderats och sker nu i
större batcher med färre manuella steg, vilket ger färre
tillverkningsfel. Totalt innebär detta lägre tillverkningskostnad per
sensor. Sensorerna fick samtidigt ett ansiktslyft där varje enskild
sensor nu har markering av mätområde och Insplorion-logotype, som
tillsammans underlättar kunders handhavande av sensorn.

· I september fick Insplorions medgrundare Christoph Langhammer en
artikel publicerad i Nature Materials med ett arbete där enskilda
nanopartiklar studerats med Insplorions NPS teknologi som bas.
Artikeln visar hur vätgas interagerar med palladiumpartiklar och att
enskilda till synes likadana partiklar ändå har olika beteende.
Arbetet ger nya insikter som kan bli viktiga vid utveckling av
vätgassensorer samt i samband med bränsleceller för bilar. Ur
Insplorions perspektiv innebär det ytterligare verifiering av
teknikens styrka vid olika gassensortillämpningar.

· Batteriprojektet har gått in i en mer aktiv fas genom anställning
av David Johansson och tester har inletts där Insplorions teknologi
används för övervakning av Li-jon-batterier. Han är civilingenjör i
kemiteknik med fysik och har under sitt examensarbete arbetat med
Insplorions instrument.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Insplorions kund Nam-Joon Chos forskargrupp på Nanyang
Technological University i Singapore har fått en artikel publicerad
för sitt arbete kring hur viruspartiklar för drug delivery kan
karakteriseras med hjälp av Insplorions mätteknik.

VD-kommentar

Vi är nu på gång på ett helt annat sätt än tidigare med en utökad
organisation. Det har varit en uppbyggnadsfas efter vår nyemission i
somras. Säljorganisationen för affärsområdet Instruments har stärkts
med en teknisk säljare, i linje med vad vi kommunicerade inför
emissionen. Likaså har Sensor Systems stärkts organisatoriskt med en
person där vi nu i egen regi genomför mätningar på blybatterier och
har nyligen påbörjat tester på Li-jon-celler inom vårt
batterisensorprojekt.

Inom Instruments har arbetet med de senare stegen i säljprocessen, den
tekniska verifieringen för kunder, kunnat ökas och vi har idag
betydligt fler kunder som söker finansiering för instrumentköp.
Avsikten är att detta även skall synas i genomförda försäljningar
framöver. På produktutvecklingssidan har arbetet med effektivare
tillverkning av sensorer slutförts vilket dels ger större marginaler
men som även frigör tid från produktion, vilken istället kan läggas
på tekniskt säljstöd och produktutveckling.

Inom Sensor Systems har utvecklingsprojektet med olika strukturer på
ytor för bland annat nanotoxikologi-mätningar fortgått. Nu lägger vi
även till att göra kommersiellt tillgängliga ytor med hål, efter att
bland andra vår kund på Nanyang Technological University, NTU,
påvisat den potentiella nyttan med dessa hål via sina studier av
viruspartiklar.

Utöver arbetet av NTU har vår grundargrupp fått flera arbeten
publicerade som verifierar teknologin och därigenom stärker vår
marknadsföring. Det är dels ett arbete som visar hur tekniken kan
användas vid testning av polymera material för koldioxidinfångning i
Analytical Chemistry, dels ett arbete kring att nanopartiklar kan
studeras individuellt när de interagerar med vätgas. Det senare
arbetet publicerades i den prestigefyllda tidskriften Nature
Materials där man använt en egenutvecklad variant av vår optiska
teknik för att kunna titta på de olika partiklarna individuellt. Ur
ett Insplorionperspektiv är det högst relevant då det tydliggör hur
vass vår teknik kan bli som till exempel gassensor.

I Sensor Systems batteriprojekt har vi för blybatteri tagit steget
från mätning med blyelektroder i experimentell uppställning till
mätning på kommersiellt batteri med sensorn utformad som en prob.
Första mätningar på en Li-jon-uppställning med transparenta ytskikt
har påbörjats, där de initiala resultaten ser lovande ut. På sikt är
det en utmaning att komma in hela vägen med sensorn till elektroden i
kommersiella Li-jon-batterier, där vi idag undersöker bästa vägarna
fram dels genom transparenta material, dels via fiber. Lösningen
behöver implementeras redan vid tillverkning av cellerna. Därför har
vi kontakter med tillverkare av både batterier och dess styrsystem.
Vi har även samtal med sensortillverkare som redan är leverantörer
till fordonsindustrin. I alla dessa kontakter stärks uppfattningen
att det är bättre att mäta batteriets laddstatus och hälsa genom
sensor i kemin och inte bara voltmetriskt. Denna lösning är starkt
önskvärd, men ingen har tidigare lyckats lösa detta då det är en stor
teknisk utmaning. Vi bedömer att vår teknik har unika fördelar
gentemot nuvarande tekniker att klara denna utmaning.

Inom membranprojektet för vattenrening, som i huvudsak drivs av
Chalmers, där grafen och Akzo Nobels silika-partiklar används för att
göra smarta membraner, har initiala resultat framkommit som nyligen
presenterats på Svenskt Grafenforum. Projektet är i en tidig fas och
det är för tidigt att säga något om hur väl Insplorions teknologi
kommer kunna användas vid styrning av smarta membraner.

Inom Sensor Systems gastillämpningar har ett behov av bärbar
luftkvalitetsmätare för personligt bruk börjat kartläggas. Behovet
bedöms stort i främst växande storstäder i Asien, där ökad
hälsomedvetenhet i kombination med försämrad luftkvalitet innebär
ökat behov av lokal och personlig luftkvalitétsmätning. Dagens
tekniker kan inte göras både tillräckligt små och tillräckligt
noggranna. Hittills har vår kartläggning visat att Insplorions
styrkor att både vara mätnoggrann, kunna miniatyriseras och
tillverkas kostnadseffektivt kan komma till sin rätt. Första proof of
concept-mätningen planeras under hösten parallellt med att en
produktdesign utarbetas där modifieringen av sensorn för att få olika
selektivitet för de aktuella gaserna, kväveoxider, svaveldioxid och
ozon, som skall kunna mätas samtidigt vid mycket låga
koncentrationer.

Sammanfattningsvis är vi i en stimulerande fas i bolaget med hög
aktivitetsnivå inom båda våra affärsområden. Vi ser hur vår teknologi
blir mer verifierad via kunders och grundargruppens arbeten och där
vi samtidigt har många spännande utmaningar framför oss.

Patrik Dahlqvist, VD

Aktien

Per den 30 september 2015 uppgick antal aktier till 5 025 585.

Optionsprogram för nyckelpersoner

Bolaget har två, av bolagstämman beslutade personaloptionsprogram,
2013/2017 och 2015/2018.

Fullt utnyttjat omfattar optionsprogrammen 255 000 aktier, motsvarande
5,1% av aktierna.

Principer för periodrapportens upprättande

Rapporten har upprättas i enlighet årsredovisningslagen och med
tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella
tillgångar har aktiverings-modellen i det allmänna rådet tillämpats.
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet
respektive nominellt värde om ej annat framgår. Detta är bolagets
andra delårsrapport, varför inga jämförelsesiffror finns för
motsvarande period föregående år.

Granskning av revisor

Periodrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Kommande finansiella rapporter

2016-02-24 Bokslutskommuniké för 2015
2016-04-06 Årsstämma 2016

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 3 november 2015
Insplorion AB (publ)
Styrelsen

Jan Wahlström Styrelseordförande
Gunilla Almgren Ledamot
Bengt Belfrage Ledamot
Caroline Pamp Ledamot

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplorion/r/delarsrapport-q3-2015,c9859415
http://mb.cision.com/Main/12412/9859415/439059.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.