Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-04

Insplorion: Kallelse till årsstämma i Insplorion AB (publ)

Aktieägarna i Insplorion AB (publ), 556798-8760, kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 6:e april kl. 14.00 i Föreläsningssalen,
Biotech Center, 5:e våningen, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 31 mars
2016 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels
anmäla sin avsikt att delta senast den 31 mars 2016 kl 12.00. Anmälan
skall ske per e-post till info@insplorion.com eller skriftligen till
bolagets adress; Insplorion AB, Medicinaregatan 8, 413 90 Göteborg.

Agenda vid årsstämman i enighet med bolagsordningen

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Framläggande och godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut

?) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen

?) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer, med eventuella suppleanter

10. Beslut om valberedning inför årsstämman 2017

11. Beslut om utökning av incitamentsprogram

12. Beslut om bemyndigande av nyemission

13. Stämmans avslutande

Årsredovisning, underlag kring styrelsens redogörelse och villkor
kring teckningsoptioner och nyemission kommer presenteras på bolagets
webbplats, www.insplorion.com, senast tre veckor före bolagsstämman,
samt skickas till de aktieägare som så begär. Desamma gäller även
valberedningens förslag till punkt 9.

Beslutsförslag med avseende punkterna 1 och 8, 10- 12 i dagordningen.
Beslutsförslag avseende punkterna 1, 8 och 10 lämnas av
valberedningen bestående av Bengt Kasemo, Hans-Olov Olsson och
Fredrik Sanell.

1. Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Jan Wahlström.

8. Arvode föreslås utgå till styrelseordförande motsvarande två basbelopp per år, samt motsvarande ett basbelopp per år för styrelseledamot. Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

10. Valberedningen föreslår att bolagets valberedning för årsstämman 2017 ska bestå av tre medlemmar och att årsstämman ska välja Bengt Kasemo till valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda 5 största aktieägarna och i samråd med dessa utse ytterligare två ledamöter, vilka tillsammans med valberedningens ordförande ska utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2017 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.

11. Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att Bolaget skall emittera högst

90 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av högst 90
000 aktier i Bolaget avsedd för i första hand nya nyckelpersoner i
bolaget.

12. Styrelsen föreslås få ett bemyndigande om att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen få emittera maximalt 2 600 000 aktier, med eller utan befintliga aktieägares företrädesrätt. Emissionerna skall ske mot kontant betalning eller genom kvittning av skuld, till ett marknadsmässigt värde utifrån styrelsens bedömning vid vart och ett tillfälle. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Göteborg mars 2016

Styrelsen

Insplorion AB (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplorion/r/kallelse-till-arsstamma-i-insplor...
http://mb.cision.com/Main/12412/9927058/483574.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.