Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-19

Insplorion: Kallelse till årsstämma i Insplorion AB (publ)

Aktieägarna i Insplorion AB (publ), 556798-8760, kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 17:e april kl. 14.00 i bolagets lokaler på
Sahlgrenska Science Park, mötesrum Botaniska, våning 1,
Medicinaregatan 8A, Göteborg. Registrering, inklusive fika, sker
ifrån 13:30.

Aktieägare som önskar delta på stämman skall dels senast den 11 april
2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels
anmäla sin avsikt att delta senast den 11 apr 2018 kl 12.00. Anmälan
skall ske per e-post till info@insplorion.com eller skriftligen till
bolagets adress; Insplorion AB, Medicinaregatan 8A, 413 90 Göteborg.

Agenda vid årsstämman i enighet med bolagsordningen

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut
?) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen.

?) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören.

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse samt revisorer.
10. Beslut om valberedning inför årsstämman 2019.
11. Beslut om utökning av incitamentsprogram.
12. Beslut om bemyndigande av nyemission.
13. Stämmans avslutande.
Årsredovisning finns på bolagets webbplats,
www.insplorion.com/arsstamma, samt skickas till de aktieägare som så
begär. Där finns även fullständiga beslutsförslag inklusive
valberedningens rapport.

Beslutsförslag med avseende punkterna 1 och 8 - 12 i dagordningen.
Beslutsförslag avseende punkterna 1, 8 - 10 lämnas av valberedningen
bestående av Bengt Kasemo, Hans-Olov Olsson och Fredrik Sanell.

1. Till årsstämmans ordförande föreslås styrelsens ordförande Jan
Wahlström.

7.b) Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att
disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

8. Arvode föreslås utgå till styrelseordförande motsvarande två
basbelopp per år, samt motsvarande ett basbelopp per år för
styrelseledamot. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt löpande
räkning/offert.

9. Valberedningen föreslår omval av de fyra styrelseledamöterna
Gunilla Almgren, Jan Burenius, Caroline Pamp och Jan Wahlström
(ordförande), samt val av Ulla-Britt Fräjdin Hellqvist som ny
styrelseledamot. Valberedningen föreslår att Sven Cristea, KPMG utses
till revisor. Se även bifogad redogörelse från valberedningen.

10. Valberedningen föreslår att bolagets valberedning för årsstämman
2019 ska bestå av tre medlemmar och att årsstämman ska välja Bengt
Kasemo till valberedningens ordförande. Valberedningens ordförande
skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i
aktieboken införda 5 största aktieägarna och i samråd med dessa utse
ytterligare två ledamöter, vilka tillsammans med valberedningens
ordförande ska utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning
skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar.
Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2019 förbereda
sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för
Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny
valberedning utsetts.

11. Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att Bolaget
skall emittera högst 120 000 teckningsoptioner som berättigar till
nyteckning av högst 120 000 aktier i Bolaget avsedd för i första hand
nya nyckelpersoner i bolaget. Se även fullständiga förslaget bifogat.

12. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för
styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen,
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller
teckningsoptioner i bolaget (utöver vad som föreslås i punkt 11
ovan). Antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst
öka med 1 300 000 aktier (ca 19,7%). Betalning skall, förutom
kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt
med villkor till ett marknadsmässigt värde utifrån styrelsens
bedömning vid vart och ett tillfälle. Syftet med bemyndigandet och
eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt, är att vid behov
kunna stärka bolagets finansiella ställning, möjliggöra riktad
emission till strategiska partners, genomföra förvärv samt möjliggöra
finansiering via avtalet med European Select Growth Opportunities
Fund. Det noteras att detta bemyndigande ersätter tidigare beslutade
och registrerade bemyndiganden giltiga inom samma period. Styrelsen,
eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar
i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering vid Bolagsverket.

Göteborg mars 2018
Styrelsen
Insplorion AB (publ)

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/insplorion/r/kallelse-till-arsstamma-i-insplor...
http://mb.cision.com/Main/12412/2474440/807248.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.