Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-19

Instalco: Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i Instalco

Detta meddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras i
eller distribueras inom eller till USA, Storbritannien, Kanada,
Australien, Sydafrika eller Japan eller någon annan stat eller
jurisdiktion i vilken sådan åtgärd skulle vara olaglig eller innebära
krav på registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av
svensk lag.

Joint Bookrunners (som definierat nedan) har meddelat Instalco
Intressenter AB ("Instalco" eller "Bolaget") och FSN Capital GP IV
Limited såsom komplementär (eng. general partner) för var och en av
FSN Capital IV L.P., FSN Capital IV (B) L.P. och FSN Capital IV
Invest L.P. ("FSN Capital IV", "Huvudägaren") att
övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo avseende 2 639 761
befintliga aktier i Instalco.

· I samband med noteringen av Instalco lämnade FSN Capital IV en
övertilldelningsoption till Joint Bookrunners omfattande högst 2 639
761 aktier, att användas för att täcka övertilldelning av aktier och
eventuell stabilisering av aktiepriset efter noteringen.

· Ingen prisstabilisering har genomförts sedan noteringen och med
hänsyn till Bolagets aktiekursutveckling har Joint Bookrunners
beslutat att utnyttja övertilldelningsoptionen till fullo och avbryta
stabiliseringsperioden.

· Utnyttjandet av övertilldelningsoptionen innebär att totalt 20 238
172 aktier har sålts genom erbjudandet, motsvarande cirka 43,7
procent av det totala antalet aktier utestående i Instalco.

· Efter utnyttjande av övertilldelningsoptionen innehar FSN Capital
IV 9 072 908 aktier i Instalco, motsvarande cirka 19,6 procent av
det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

I samband med noteringen var SEB Corporate Finance Global Coordinator
och Joint Bookrunner och Carnegie Investment Bank var Joint
Bookrunner (tillsammans "Joint Bookrunners"). Setterwalls Advokatbyrå
var legal rådgivare till Bolaget och Huvudägaren och White & Case var
legal rådgivare till Joint Bookrunners.

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Instalco Intressenter AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19
maj 2017 kl. 18.30 CET.

För ytterligare information:

Adrian Westman, IR-ansvarig, telefon 0735 09 04 00

Om Instalco

Instalco bildades på initiativ av VD Per Sjöstrand i februari 2014
genom en sammanslagning av fem installationsbolag med lång och
framgånsrik historik. Affärsidén är att genom samarbete mellan lokalt
ledande och högt specialiserade enheter kunna erbjuda
konkurrenskraftiga multidisciplinära lösningar och samtidigt uppnå
samordningsfördelar. Sedan bildandet har Instalco uppvisat en kraftig
tillväxt (Instalco har mer än fyrdubblat sin omsättning mellan åren
2014 och 2016) som framförallt drivits av förvärv men också organisk
tillväxt. De positiva effekterna av samordning har blivit synliga
genom till exempel samverkan inom multidisciplinära projekt och
samarbete inom inköp. Instalcos förmåga att erbjuda multidisciplinära
installations- och servicelösningar ger både en säkrare och bättre
koordinerad helhetslösning till kunderna. Bolaget har en
decentraliserad struktur som syftar till att uppmuntra en stark
entreprenörsanda och även om Bolaget i sig är relativt ungt har dess
enheter lång historia och erfarenhet av komplexa teknikinstallationer
i olika miljöer och inom flera verksamhetsgrenar. Proforma för
räkenskapsåret 2016 hade Instalco en nettoomsättning om 2 852
miljoner SEK och en justerad EBITA[1]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn1) om 219 miljoner SEK, vilket
motsvarar en justerad EBITA-marginal om 7,7 procent.

Om FSN Capital

Sedan 2000 har FSN Capitals olika fonder sammantaget förvaltat ett
kapital på 2,2 miljarder EUR och har hittills gjort 30
plattformsinvesteringar i mellanstora nordiska företag med fokus på
värdeskapande genom tillväxt och operationella förbättringar. Bland
befintliga och tidigare investeringar finns Actic, Troax, Kjell &
Company, Bygghemma och CTEK.

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla
med aktier eller andra värdepapper i Instalco. Inbjudan till berörda
personer att förvärva aktier i Instalco har endast skett genom det
prospekt som Bolaget har offentliggjort i samband med Erbjudandet.
Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk
myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte förvärva
värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på
grundval av den information som finns i det prospekt som hänvisas
till enligt ovan.

Detta meddelande skickas inte till, och kopior av det får inte
distribueras inom eller skickas till USA, Storbritannien, Kanada,
Australien, Sydafrika eller Japan eller någon annan stat eller
jurisdiktion i vilken offentliggörande, publicering eller
distribution skulle vara olagligt eller innebära krav på registrering
eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja värdepapper i
USA. De värdepapper som hänvisas till häri får inte säljas i USA utan
registrering eller tillämpning av ett undantag från registrering i
enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933.
Instalco avser inte att registrera några värdepapper i USA eller att
lämna ett erbjudande till allmänheten i USA att förvärva värdepapper.

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i
Storbritannien att förvärva värdepapper. Ett prospekt har inte, och
kommer inte, att godkännas i Storbritannien avseende värdepapperen.
Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer
som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) personer som är
professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Ordern") och (iii) bolag med hög nettoförmögenhet, och andra
personer till vilka det lagligen kan riktas, som avses i artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Varje form av investeringsaktivitet som detta
meddelande är hänförlig till kommer endast genomföras med, Relevanta
Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte agera på
eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta meddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som
återspeglar Instalcos aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer",
"bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör
framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till
sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan
komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de
framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta meddelande gäller
enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Justerat för
tilläggsköpeskillingar, förvärvskostnader, kostnader i samband med
omfinansiering och noteringskostnader.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/instalco/r/utnyttjande-av-overtilldelningsopti...
http://mb.cision.com/Main/15570/2270146/677396.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.