Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

Intea Fastigheter AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2021

Perioden i korthet

Hyresintäkterna ökade med 45,6 procent och uppgick till 188,4 mkr (129,4) under kvartalet, varav 46,4 mkr kommer från förvärv.

  • Förvaltningsresultatet minskade och uppgick till -99,3 mkr (34,1), drivet av en kostnad för ersättning för förtida uppsägning av rådgivningsavtal om 165 mkr. Exklusive ränta på ägarlån och kostnad för förtida uppsägning av rådgivningsavtalet uppgick förvaltningsresultatet till 107,8 mkr (67,7) en ökning om 59,2 procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 124,8 mkr (119,5).

Totalt genomfördes under perioden förvärv och investeringar till ett belopp om 190,5 mkr (130,9).

Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick vid periodens slut till 13 411,4 mkr (10 237,9).

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.
 

Väsentliga händelser under och efter perioden april - juni

Intea och Region Östergötland har ingått ett 15-årigt hyresavtal avseende 6 600 kvm nybyggda lokaler på Garnisonsområdet i Linköping. Beräknat årligt hyresvärde uppgår till 13,5 mkr och planerad inflyttning är första kvartalet 2023.

Intea träffade i juni ett 6-årigt hyresavtal med Skatteverket avseende nya lokaler på Campusområdet i Östersund. En helt ny byggnad om 6 750 kvm kommer att uppföras med beräknad inflyttning tredje kvartalet 2023. Skatteverkets del av huset omfattar 4 600 kvm, med ett årligt hyresvärde om 9,2 mkr.

I juni meddelade bolaget att ett arbete påbörjats för att bolagets aktier inom ett år ska tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Bland annat innefattar detta en översyn av organisation och kapitalstruktur. Som ett led i detta förvärvades Intea AB av bolaget till ett belopp om 203 mkr, varav 165 mkr är en ersättning för förtida upphörande av rådgivningsavtalet. Därtill hölls extra bolagsstämmor den 30 juni 2021 som fattade beslut om en ny bolagsordning med nya aktieslag, extra utdelning om 14 kr per aktie samt en rad riktade nyemissioner av stamaktier av serie A, B och D. För mer information se avsnitt Övrig information, sid 20.

Efter perioden, i början av juli, genomfördes de beslutade nyemissionerna, bland annat innebärande att bolagets samtliga ägarlån amorterades och att skulden som uppstod vid förvärvet av Intea AB kvittades mot aktier. 

I juli ingick Intea och Polismyndigheten ett projekteringsavtal för att utreda byggnation av ett nytt polishus i Strömstad. Den uthyrningsbara ytan beräknas till ca 3 700 kvm och inflyttning planeras till sommaren 2025.

Denna information är sådan information som Intea Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli kl. 14.30 CET.
 

För ytterligare information, kontakta:

Eva Bång, CFO, 0702-20 14 69
Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef, 0733-24 50 25

Författare Cision