Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-14

Intea Fastigheter AB (publ): Kallelse till årsstämma i Intea Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Intea Fastigheter AB (publ), org.nr 559027-5656,
("Bolaget") kallas till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020 kl. 13.30
i I Know a Places lokaler på Sergels torg 12, vån 17, Stockholm.

Med anledning av den pågående världsomfattande pandemin föreslås att
deltagande på stämman även kan ske via telefon, videokonferens eller
med hjälp av annan teknisk utrustning under förutsättning att detta
godkänns av stämman.

Aktieägare som önskar deltaga på stämman ska vara införda som ägare i
Bolagets aktiebok och anmäla sig till Bolaget per e-post till
info@intea.se senast den 6 maj 2020.

Förslag till dagordning

1. Fråga om deltagande på distans.
2. Utseende av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen för stämman.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Utseende av en eller två justeringsmän.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut
(a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

(b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen; och

(c) om ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.

10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och
revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Beslut om att anta ny bolagsordning, Bilaga 1.
13. Övriga ärenden.
14. Årsstämmans avslutande.
Årsredovisning med revisionsberättelse kommer att finnas att tillgå
hos Bolaget på Sergels torg 12 i Stockholm.

Stockholm i april 2020

Intea Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

Beslutsunderlag avseende punkterna 8 b), 9-11 och 12

Punkt 8 b) - Utdelning

Styrelsen föreslår en vinstdisposition innebärande att till aktieägare
registrerade på avstämningsdagen den 12 maj utdela 5,00 kronor per
aktie, vilket motsvarar totalt 50 000 000 kronor, och att återstoden
av fritt eget kapital balanseras i ny räkning.

Punkterna 9-11 - Valberedningens yttrande 2020

Bakgrund

I enlighet med bestämmelserna i aktieägaravtalet i Intea Fastigheter
AB (publ) daterat i februari 2018 ("Aktieägaravtalet") har styrelsens
ordförande Håkan Sandberg i januari 2020 kallat representanter för de
fem största investerarna i bolaget, som förklarat sig villiga att
delta i valberedningsarbetet, att tillsammans med honom utgöra
valberedning inför årsstämman 2020.

Valberedningen har utgjorts av:

Stefan Nilsson valberedningens ordförande SHB Pensionsstiftelse
Stefan Lind ledamot Saab Pensionsstiftelse
Håkan Hellaeus ledamot Volvo Pensionsstiftelse
Anna-Maria Najafi ledamot Lantbrukarnas Ekonomi-AB
Henrik Bonde ledamot Östersjöstiftelsen

Valberedningens motiverade yttrande och redogörelse för
valberedningens arbete

Valberedning har haft tre protokollförda sammanträden, varav ett
fysiskt möte. Vidare har diskussioner och avstämningar skett via
telefon- och mailkonversation mellan mötena. Samtliga beslut inom
valberedningen har varit enhälliga.

Vid valberedningens första möte informerade verkställande direktör
Henrik Lindekrantz om önskemålet från investerarhåll att utvidga
styrelsen med ytterligare en från ägarna oberoende styrelseledamot,
gärna med erfarenhet från arbete med projekt och dessutom gärna en
kvinna, samt att detta skulle kräva en ändring av Aktieägaravtalets
bestämmelser om styrelsesammansättning. Valberedningen har beslutat
att arbeta utifrån önskemålet om att utvidga styrelsen.

Valberedningens strävan har varit att, inom ramen för bestämmelserna
om styrelserepresentation i Aktieägaravtalet jämte önskemålet om att
utvidga styrelsen, föreslå en styrelse där såväl enskilda
styrelseledamöter som styrelsen i dess helhet uppfyller högt ställda
krav på relevant kunskap och erfarenhet för att kunna bedriva ett
effektivt styrelsearbete präglat av hög kvalité. Vid sidan om detta
har valberedningen arbetat med att stegvis åstadkomma en jämnare
könsfördelning i styrelsen.

Valberedningen har ingående informerat sig om styrelsens arbete och de
specifika krav som bolagets verksamhet ställer. Det kan konstateras
att styrelsearbetet under verksamhetsåret fortsatt varit mycket
omfattande, med tolv styrelsemöten inklusive platsbesök.

Valberedningen har tagit del av resultatet av den utförda
utvärderingen av enskilda styrelseledamöters bidrag till
styrelsearbetet samt hur styrelsen fungerar som grupp.
Valberedningens bedömning är att den nuvarande styrelsen varit och är
väl fungerande.

Valberedningen har informerats om att samtliga styrelseledamöter är
tillgängliga för omval men att behov finns för nyval med anledning av
bolagets fortsatta tillväxt.

Valberedningen har, under förutsättning att Aktieägaravtalet ändras så
att ytterligare en extern ledamot kan väljas in i styrelsen, arbetat
med att finna en oberoende styrelseledamot och har utvärderat några
kandidater samt haft telefonmöten med kandidaten Kristina Alvendal.
Kristina Alvendal är jurist och före detta Stadsbyggnads- och
fastighetsborgarråd i Stockholms stad och har varit verksam i
fastighetsbranschen under många år och har en gedigen erfarenhet av
fastighetsutveckling och arbete med projekt i tidiga faser.

Valberedningen föreslår omval av fem styrelseledamöter och, förutsatt
att Aktieägaravtalet ändras enligt ovan, nyval av en ledamot enligt
nedan.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsen får en med hänsyn
till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och övriga förhållanden,
ändamålsenlig sammansättning. Den präglas av mångsidighet och bredd
avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Förslaget ger också
fortsatt kontinuitet i styrelsearbetet, vilket valberedningen bedömt
som särskilt betydelsefullt med hänsyn till den tillväxt bolaget
haft.

Valberedningens förslag till årsstämman

Valberedningen lämnar härmed följande förslag till årsstämman:

(a) Ordförande vid årsstämman

Håkan Sandberg i egenskap av styrelsens ordförande föreslås vara
ordförande vid årsstämman.

(b) Antalet styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter föreslås ökas med en ledamot till att vara
sex personer.

(c) Ledamöter i styrelsen

Följande ledamöter föreslås för omval till styrelsen:

· Håkan Sandberg
· Magnus Jarlén
· Mattias Grahn
· Caesar Åfors
· Henrik Lindekrantz

Följande ledamot föreslås för nyval till styrelsen:

· Kristina Alvendal

(d) Styrelsens ordförande

Omval av Håkan Sandberg till styrelsens ordförande föreslås.

(e) Arvode till styrelseledamöterna

Vad gäller styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda
arvodet till styrelsen ska utgå med totalt 1 180 000 (715 000) kronor
fördelat enligt följande:

· 250 000 (175 000) kronor till styrelsens ordförande;
· 125 000 (100 000) kronor till övriga investerarutsedda ledamöter;
och

· 340 000 (340 000) kronor till oberoende ledamöter.
(f) Val av revisionsbolag/revisor

Det föreslås att till revisor omvälja KPMG AB, med auktoriserade
revisorn Peter Dahllöf som huvudansvarig revisor.

(g) Arvode till revisionsbolag/revisor

Det föreslås att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd
räkning.

Stockholm 2020-03-27

Stefan Nilsson Anna-Maria Najafi Henrik Bonde

Håkan Hellaeus Stefan Lind

Punkt 12 - Ny bolagsordning

Bolaget har många aktieägare och aktieboken innehåller därmed många
aktieposter. Under 2019 uppkom fråga om att ställa ut fysiska
aktiebrev för några aktieposter. I samband därmed framfördes önskemål
om att titta närmare på möjligheten att registrera Bolagets aktier
hos Euroclear Sweden AB. Mot bakgrund av detta har styrelsen utrett
frågan om att registrera Bolagets aktier hos Euroclear Sweden AB och
föreslår bolagsstämman att ta in ett avstämningsförbehåll i
bolagsordningen i syfte att registrera Bolagets aktier hos Euroclear
Sweden AB.

Förslag till beslut:

Bolasordningen ändras enligt Bilaga 1.

PDF - Kallelse årsstämma IFAB 2020
(http://www.intea.se/wp-content/uploads/2020/04/Kallelse-årsstämma-Intea-Fastigheter-AB-publ-2020.pdf)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/intea-fastigheter-ab--publ-/r/kallelse-till-a...
https://mb.cision.com/Main/15930/3085657/1228867.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.