Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-02

Integrum AB: Årsredovisning för räkenskapsåret 2018-05-01-2019-04-30

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) årsredovisning
för räkenskapsåret 2018-05-01 - 2019-04-30 publiceras idag och finns
tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad in sin
helhet. Revisionsberättelsen innehåller en upplysning av särskild
betydelse.

Bolagets revisor lämnar en upplysning av särskild betydelse i sin
revisionsberättelse avseende fortsatt drift. Den upplysningen återges
nedan i sin helhet:

"Vi vill fästa uppmärksamheten på avsnittet "Finansiell ställning" i
förvaltningsberättelsen som beskriver att styrelsens bedömning
avseende bolagets fortsatta drift är förenad med osäkerheter
såtillvida att uppskattningar som om de inte infrias kommer innebära
att bolaget behöver tillskjutas ytterligare kapital under den
kommande tolvmånadersperioden för att säkerställa fortsatt drift. Vi
har inte modifierat vårt uttalande i detta avseende."

Avsnittet "Finansiell ställning" i förvaltningsberättelsen lyder:

"Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25 (-17)
MSEK. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -25 MSEK (-18).
Under året har Bolaget tillförts nytt kapital med 23 (26) MSEK efter
emissionskostnader. Likvida medel uppgick vid årets slut till 11 (14)
MSEK. Räntebärande skulder har minskat med 904 (954) KSEK.

Bolaget hade vid utgången av året 3 utestående räntebärande
låneskulder på totalt 1 406 (2 360) KSEK. I maj 2019 har bolaget
genomfört en nyemission som tillfört bolaget nytt kapital med 10,1
MSEK efter emissionkostnader.

Styrelsen bedömer fortlöpande koncernens likviditet och finansiella
resurser både i det korta och längre perspektivet. I samband med
årsredovisningens upprättande har styrelsen att särskilt bedöma denna
fråga ur ett tolvmånadersperspektiv. Under verksamhetsåret har
Bolaget inlett samarbeten med ytterligare sex nya sjukhus i USA och
Bolaget har haft en positiv försäljningsutveckling i Europa med en
försäljningsökning om mer än 60% jämfört med föregående räkenskapsår.
Det nya avtalet med Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal bedöms
också fortsatt bidra positivt till försäljningsutvecklingen. För den
kommande tolvmånadersperioden är styrelsens bedömning att de nya
sjukhusen i USA respektive fortsatt positiv försäljningsutveckling i
Europa och övriga världen kommer att förbättra resultatet och
kassaflödet jämfört med räkenskapsåret 2018/2019. Vidare har bolaget
också

genomfört kostnadsbesparingar.
Den förväntade förbättringen av resultatet och genomförda
kostnadsbesparingar tillsammans med tillgängliga likvida medel
inklusive den nyemission om netto 10,1 MSEK som genomfördes i maj
2019 innebär enligt styrelsens bedömning att bolaget har den
finansiering som krävs för att fortsätta verksamheten under den
kommande tolvmånadersperioden. Försäljningsutvecklingen är beroende
av att de sjukhus som under 2018/2019 genomfört operationer
fortsätter med dessa i samma utsträckning samt att de nya sjukhusen
minst kan genomföra de operationer som styrelsens bedömt rimliga
baserat på redan planerade operationer samt att operationer för de
patienter som utvärderas också genomförs. Vidare bedömer styrelsen
att kostnadsbesparingar ska kunna genomföras. Styrelsens bedömning är
således förenad med osäkerheter såtillvida att uppskattningar som om
de inte infrias kommer innebära att bolaget behöver tillskjutas
ytterligare kapital under den kommande tolvmånadersperioden för att
säkerställa fortsatt drift."

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
Integrum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2
september 2019 kl. 13:00 CEST

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Lopez, VD
Tel. 0708-46 10 69
Epost: maria.lopez@integrum.se

Certified Adviser:
Erik Penser Bank AB
Tel. +46 8 463 8000
certifiedadviser@penser.se

Integrum utvecklar och marknadsför innovativa system för
skelettförankrade proteser. Integrums OPRA Implant System förbättrar
livskvaliteten för amputerade genom förbättrad funktion, komfort och
mobilitet. Med 20 års erfarenhet från 500 operationer i 14 länder är
bolaget idag världsledande inom skelettförankrade proteser för
behandling av amputerade. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First
North Growth Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/integrum-ab/r/arsredovisning-for-rakenskapsar...
https://mb.cision.com/Main/17531/2894177/1099213.pdf
https://mb.cision.com/Public/17531/2894177/b731661f5b2986b7.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.