Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Intellecta: Intellecta Delårsrapport 1 januari- 30 september 2016

Stabilt helårsresultat (EBIT)

· Den globala användningen av Drupal 8 börjar ta fart vilket
påverkar FFW positivt

· Nedskrivning av goodwill inom affärsområde Strategic
Communications

· Värdet på Intellectas ägarandel i ISBIT GAMES efter genomförd
nyemission uppskattas till 10,79 SEK per Intellecta-aktie

· Rörelseresultatet, EBIT, för helåret 2016 förväntas uppgå till
cirka 22-27 (24,7) MSEK, före nedskrivning av goodwill

-Glädjande nog ser vi ser nu något förbättrade marknadstrender även om
det tredje kvartalet som vanligt är årets svagaste kvartal, säger
Yann Blandy, VD och koncernchef. -Semestertiderna i Sverige förskjuts
allt längre in i augusti vilket har påverkat omfattningen och
genomförandet av pågående projekt inom Strategic Communications
samtidigt som den tidigare kommunicerade inbromsningen inom
koncernens amerikanska verksamhet inom Digital också påverkade detta
kvartal. Ett flertal tecken pekar dock nu på mer positiva
marknadsutsikter, fortsätter Yann Blandy.

· Inflödet av nya kunder och uppdrag till koncernen har fortsatt på
bra nivåer under perioden. Intellecta-bolagen i Sverige har inlett
samarbete med bland andra Digiexam, Entercard, Falck, Fredells, Happy
Socks, Karolinska Sjukhuset, Peab, SCB, Statens Medieråd, Svevia och
Teknikmagasinet. I USA har ett antal nya kunder vunnits som bland
annat NASA, Tektronix, YMCA of Greater Houston, Veterans Advantage,
Wolters Kluwer och World Resources Institute.

· Efterfrågan på Drupal 8 har nu börjat påverka FFWs omsättning och
försäljning positivt. Under kvartalet härrörde cirka 35 procent av
FFWs försäljning från Drupal 8-baserade uppdrag jämfört med mindre än
10 procent under andra kvartalet. Samtidigt ökade byråintäkterna från
Drupal 8-baserade uppdrag i FFW till cirka 7 procent under september
från 0 procent under andra kvartalet. Alltfler förfrågningar,
speciellt från nya kunder, är nu Drupal 8-baserade. Detta innebär att
Drupal 8 kommer att utgöra en ökande andel av FFWs byråintäkter
framgent. Under kvartalet gick dessutom den globala användningen av
Drupal 8 om Drupal 6, vilket är en milstolpe i Drupals viktiga
generationsskifte.

· Affärsområde Digital redovisar en organisk tillväxt av
byråintäkter om cirka 3 procent för tredje kvartalet samt 15 procent
ackumulerat för årets första nio månader.

-För koncernen som helhet fortsätter vi att renodla för att möta
marknadens behov, förbättra resultatet och frigöra aktieägarvärde.
Ett antal åtgärder har initierats under kvartalet och kommer att
fortgå under hösten, fortsätter Yann Blandy.

För att kunna erbjuda mer kvalificerade tjänster och tillmötesgå de
förändrade och mer komplexa behoven hos koncernens uppdragsgivare
genomför Intellecta en kunddriven organisationsförändring bland de
svenska bolagen. Förändringen innebär att vi bygger starkare kundteam
och arbetar ännu mer i integrerade projekt genom att varumärkes- och
innovationskompetensen sprids till fler bolag. Rewir går samman med
systerbolaget Intellecta Corporate samtidigt som verksamheterna inom
Intellecta Corporate, River, Hilanders och Unreel förstärks med djup
kompetens inom varumärkes- och innovationsrådgivning. I och med dessa
organisationsförändringar har Intellecta utvärderat värdet av
framtida kassaflöden inom affärsområde Strategic Communications som
en del av koncernens finansiella genomgång inför Q3. En konsekvens av
denna genomgång är en nedskrivning av goodwill med 57,0 MSEK.
Nedskrivningen av goodwill påverkade periodens resultat negativt men
innebar inte någon likviditetspåverkan.

Koncernen fortsätter att renodla och se över kostnadsstrukturen.
Åtgärder har vidtagits för att reducera personalkostnaderna i
moderbolaget med cirka 3 MSEK på årsbasis med full effekt från och
med juli 2017. Sammanslagningen av Rewir med systerbolaget Intellecta
Corporate innebär en direkt kostnadsminskning med 2,7 MSEK på
årsbasis med full effekt från och med februari 2017.

För att säkra ISBIT GAMES framtida expansion och utveckling har ett
kapitaltillskott skett genom en riktad nyemission motsvarande 15,0
procent av aktiekapitalet till ett värde av 19,3 MSEK till Back in
Black Capital Ltd som backas av Lundin-familjen och Per Brilioth
bland andra. Efter nyemissionen motsvarar värdet av Intellectas andel
i ISBIT GAMES 10,79 SEK per Intellecta-aktie eller 49,0 MSEK för en
ägarandel i bolaget om 38,1 procent av aktiekapitalet. (Se separat
pressmeddelande)

-I och med ovanstående är jag försiktigt optimistisk inför det fjärde
kvartalet. Jag förväntar mig ett stabilt resultat för året som helhet
med en EBIT på ca 22-27 (24,7) MSEK, exklusive nedskrivning av
goodwill, vilket innebär att Intellecta förväntas nå en EBIT om cirka
8,5-13,5 (11,2) MSEK under det fjärde kvartalet, avslutar Yann
Blandy.

TREDJE KVARTALET, JULI - SEPTEMBER

- Nettoomsättningen uppgick till 116,2 (109,7) MSEK.

- Byråintäkterna uppgick till 99,0 (101,3) MSEK.

- Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (2,6) MSEK före nedskrivning av goodwill med 57,0 (-) MSEK.

- Rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till -0,5 (2,6) procent före nedskrivning av goodwill.

- Resultatet efter skatt uppgick till -59,9 (-1,2) MSEK inklusive nedskrivning av goodwill.

JANUARI - SEPTEMBER

- Nettoomsättningen ökade till 367,5 (343,2) MSEK.

- Byråintäkterna ökade till 328,4 (293,2) MSEK.

- Rörelseresultatet uppgick till 13,6 (13,5) MSEK före nedskrivning av goodwill med 57,0 (-) MSEK.

- Rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 4,1 (4,6) procent före nedskrivning av goodwill.

- Resultatet efter skatt uppgick till -50,4(7,0) MSEK inklusive nedskrivning av goodwill.

Nästa rapporttillfälle:

Delårsrapport Q4 (1 januari - 31 december) lämnas den 17 februari
2017.

Årsstämma för 2016 kommer att hållas den 11 maj 2017, kl. 16.00 i
Spårvagnen, Spårvägshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Valberedning:

Vid årsstämman den 12 maj antogs beskrivning av valberedningens
uppdrag och principerna för sammansättning. Processen för
valberedningens sammansättning inför årsstämman den 11 maj 2017 utgår
från aktieägarlistan från Euroclear per den 31 augusti 2016 under
ansvar av styrelsens ordförande som ett led i valberedningens arbete.
Denna process har resulterat i följande sammansättning av
valberedningen:

Stellan Atterkvist, ordförande, representerande större B-aktieägare

Lars Fredrikson, representerande största A-aktieägare

Per Granath, representerande mindre A-aktieägare

Richard Ohlson, representerande största B-aktieägare

Information om valberedningens kontaktuppgifter finns på bolagets
hemsida
www.intellecta.com/investerarinformation/bolagsstyrning/valberedningen

Drupal är ett webbpubliceringsverktyg (content management system)
baserat på fri källkod, vilket innebär att uppgraderingen till nya
versioner sker på frivilligt deltagande i en s k Drupal Community.
Tidigare uppgraderingar har lett till en starkt ökad efterfrågan på
verktyget.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök:
http://intellecta.com/investerarinformation/rapporter/

För information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef, 0707-16 17 31,
yann.blandy@intellecta.com

Zofia Hansson, ekonomidirektör, 0709 - 48 05 50,
zofia.hansson@intellecta.com

Lotta Boman, informations-och kommunikationschef, 070-735 0702,
lotta.boman@intellecta.com

Denna samt tidigare releaser finns på
www.intellecta.com/investerarinformation/pressmeddelanden/

Informationen är sådan som Intellecta AB kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 11 november 2016, kl. 08.05

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB,
FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT
GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow (Shanghai) Ltd, Unreel
AB och Wow Events AB. Koncernen har cirka 560 medarbetare och
bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna,
Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina,
USA, Brasilien, Vietnam och Kina.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intellecta/r/intellecta-delarsrapport-1-januar...
http://mb.cision.com/Main/670/2120604/588332.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.