Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-08

Intellecta: Kallelse till årsstämma i Intellecta AB (publ)

Aktieägarna i Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014, kl. 16.00 i
Spårvagnen, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per
fredagen den 2 maj 2014,

- dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman till bolaget senast
fredagen den 2 maj 2014, helst före kl. 15.00, på något av följande
sätt:

- per e-post till anmalan@intellecta.se eller via bolagets webbplats på adress www.intellecta.se.

- per post till Intellecta AB (publ), Årsstämma, Box 19063, 104 32 Stockholm,

- per telefon 010-21 22 112,

- per fax 010-21 22 800,

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och
registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för varje ombud. Av
praktiska skäl bör fullmakt översändas till bolaget i förväg.
Observera att varje fullmakt måste företes i original och kan således
inte insändas per fax eller via Internet. Den som företräder juridisk
person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.intellecta.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, införas i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan
inregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
fredagen den 2 maj 2014 då sådan inregistrering senast måste vara
verkställd.

Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen fanns det totalt 4.421.355
aktier, varav 256.000 aktier av serie A och 4.165.355 aktier av serie
B, motsvarande 6.725.355 röster i bolaget. Bolaget innehar per dagen
för denna kallelse 10.000 aktier av serie B i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av två justeringsmän.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. VD:s anförande och frågor från aktieägarna.

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

12. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisor.

14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.

15. Fastställande av arvoden till revisorer.

16. Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisor.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

18. Beslut om valberedning.

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv.

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om att överlåta egna aktier i

samband med företagsförvärv.

21. Stämman avslutas.

Förslag till beslut

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Sam Rotstein (valberedningens
ordförande), Leif Lindberg, Rustan Panday och Richard Ohlson föreslår
att bolagets styrelseordförande Richard Ohlson väljs som ordförande
vid stämman.

Punkt 10. Resultatdisposition

Styrelsen föreslår en utdelning om 6,65 kronor per aktie. Det
föreslagna beloppet utgörs av dels den ordinarie utdelningen som höjs
till 0,65 (0,50) kronor per aktie, dels en extra utdelning om 6,00
kronor per aktie
till följd av försäljningen av affärsområde Infolog. Avstämningsdag
skall vara tisdagen den 13 maj 2014. Om stämman beslutar i enlighet
med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear
Sweden AB fredagen den 16 maj 2014. Resterande belopp av den
ansamlade vinsten om 113 078 636 kronor föreslås balanseras i ny
räkning. Det är styrelsens be-dömning att utdelningen är försvarlig
mot bakgrund av de krav som verksamhetens art, omfattning och risker
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital
samt moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, finansiella
åtaganden, likviditet och ställning i övrigt.

Punkt 13-16. Arvoden, val av styrelse etc.

Valberedningen föreslår följande:

Antalet styrelseledamöter skall vara sju (7) utan suppleanter. Arvode
till styrelsens ordförande föreslås utgå med 250.000 kronor. För
övriga styrelseledamöter, som inte uppbär lön från bolaget, föreslås
arvodet utgå med 165.000 kronor vardera. Dessutom skall arvode kunna
utgå med högst 20.000 kronor för enskild styrelseledamots arbete i
revisions- och ersättningsutskott i det fall styrelseledamoten inte
uppbär lön från bolaget. Till revisorn skall ersättning för utfört
arbete utgå enligt löpande räkning.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Lars Fredrikson, Pål Hodann,
Gunnar Mannerheim, Carola Määttä, Richard Ohlson och Leila Swärd
Ramberg. Till ny styrelseledamot föreslås Ole Andersen,
styrelseledamot och delägare i Propeople Group ApS. Ole Andersens
kompetensområde är strategiutveckling och implementering, försäljning
och marknadsföring, organisationsfrågor, digital-kommunikation och
finansiell planering. Aktuella styrelseuppdrag avser: Modus A/S,
Verdane Capital, Funds 5,6,7och 8.

Valberedningen föreslår att stämman omväljer Richard Ohlson till
ordförande i styrelsen. Information om de föreslagna ledamöterna
finns på bolagets hemsida www.intellecta.se.

Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av
årsstämman 2015 omväljer revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB
till revisor. Nuvarande huvudansvarig auktoriserade revisorn
Madeleine Endre avgår. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att,
under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman,
kommer auktoriserade revisorn Bo Lagerström att utses till
huvudansvarig för revisionen.

Punkt 17. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att
det för bolagsledningen tillämpas marknadsmässiga och
konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande
befattningshavare även erhålla annan ersättning, såsom pension och
rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen maximeras till ett belopp
motsvarande sextio (60) procent av den fasta ersättningens storlek
och är inte pensionsgrundande. Pensionsförmåner skall vara antingen
förmåns- eller avgiftsbestämda,, eller en kombination därav med en
pensionsålder om 65 år.

18. Beslut om valberedning

Valberedningens förslag: Årsstämman beslutar att inrätta en
valberedning med uppgift att inför bolagsstämma, där val skall ske av
styrelseledamot, styrelsens ordförande, revisor, beslut fattas om
arvode till styrelseledamot och/eller revisor, framlägga förslag för
bolagsstämma till sådana beslut. Valberedningen skall vidare lämna
förslag till ordförande på årsstämma samt arbeta fram förslag till
beslut om valberedning att föreläggas den årsstämma som sammankallas
2015.

Valberedningen skall bestå av fyra (4) ledamöter.

Valberedningen föreslår årsstämman att Leif Lindberg, representerande
större A-aktieägare, Richard Ohlsson, representerande större
B-aktieägare, Sam Rotstein och Rustan Panday båda representerande
mindre B-aktieägare, omväljs som ledamöter i valberedningen för tiden
intill dess att ny valberedning utsetts. Till ordförande föreslås
omval av Sam Rotstein. Arvode till ledamöterna i valberedningen, som
inte uppbär lön från bolaget föreslås utgå med 20.000 kronor per
ledamot. Därutöver skall rimlig ersättning lämnas för gjorda utlägg
avseende utvärdering och rekrytering.

Punkt 19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission i
samband med företagsförvärv

Styrelsen föreslår årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma,
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om nyemission om totalt högst 442.136 aktier av serie B varigenom
aktiekapitalet kan komma att öka med högst 663.204 kronor. Beslut om
nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och betalning för emitterade värdepapper kan ske
antingen kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med
villkor. Emissionskursen skall fastställas baserat på marknadsmässiga
villkor. De aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet skall
endast användas för betalning av hela eller delar av köpeskillingen
vid förvärv av bolag eller verksamheter.

Punkt 20. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av
egna aktier i samband med företagsförvärv

Styrelsen föreslår årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma,
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
överlåtelse av egna aktier av serie B. Ersättningen för aktierna
skall motsvara börskursen vid överlåtelsetillfället. Bemyndigandet
får inte utnyttjas i kombination med ett till styrelsen lämnat
bemyndigande avseende nyemission så att bolaget överlåter samt
nyemitterar sammanlagt mer än tio (10) procent av det vid var tid
totala antalet utestående aktier av serie B i bolaget. Syftet med
bemyndigandet är att använda egna aktier vid betalning av hela eller
delar av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller verksamheter.

För giltigt beslut enligt punkterna 19-20 ovan erfordras att förslaget
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att på årsstämman begära att styrelsen och
verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden
som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Upplysningar skall lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till
annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden
enligt ovan beträffande dotterföretag.

Frågor till styrelsen

Frågor av mer omfattande karaktär bör tillställas styrelsen
skriftligen i god tid före stämman.

Fullständiga handlingar

Årsredovisning...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.