Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

Interfox Resources: Delårsrapport januari - mars 2016

Väsentliga händelser under första kvartalet 2016

· Licensvillkoren uppdaterades i slutet av det första kvartalet 2016
varvid borrning av ny brunn inte behöver genomföras inom den närmre
tiden inom bolagets oljelicens i Tomskregionen i västra Sibirien.
Bolaget ska enligt de nya licensvillkoren lämna in en rapport över
genomförda arbeten samt en plan för fortsatta arbeten inom 12 månader

· Bolaget förde under perioden in material på licensområdet och
inledde arbeten i syfte att perforera de sista återstående
intervallen i brunn #4

· Bolaget tilldelades en erinran från AktieTorgets styrelse pga
bristande information i samband med emissioner under 2015

· Bolagets aktie noteras sedan den 25 februari 2016 på Aktietorgets
observationslista pga att Aktietorget bedömt att det råder stor
osäkerhet krig bolagets informationsgivning

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Bolaget genomför en riktad nyemission av 3 784 000 aktier à SEK
5,00 och tillförs SEK 18,9m före transaktionsrelaterade kostnader,
under förutsättning att bolagsstämman den 18 maj 2016 godkänner
emissionen. Aktietorget meddelade i maj att de avser att överlämna en
anmälan till Aktietorgets disciplinkommitté med rekommendation om
avnotering

· Interfox lämnade en kommentar i samband med Aktietorgets
meddelande i vilket bolaget informerade att bolaget löpande har
hanterat Aktietorgets inkomna synpunkter och är oförstående till
Aktietorgets åsikter. Samtidigt tar bolaget Aktietorgets synpunkter
på största allvar och att bolaget arbetar tillsammans med Aktietorget
för att komma tillrätta med eventuella missförstånd så snabbt som
möjligt

Finansiell översikt koncernen; januari - mars 2016

· Nettoomsättning under perioden januari - mars uppgick till SEK 0
(0).

· Resultat före skatt för perioden januari-mars uppgick till SEK -5
610 (-383) tusen

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till SEK 7 526
(-10 780) tusen

· Likvida medel uppgick vid periodens slut till SEK 7 113 (2 786)
tusen

· Investeringar i OOO Bakcharneftegaz uppgick under perioden till
SEK 6 801 tusen

Finansiell utveckling

Koncernen

Nettoomsättningen uppgick till SEK 0 (0). Koncernen rapporterar ett
rörelseresultat om

SEK -4 156 (-3 449) tusen för perioden januari-mars 2016. Bolaget hade
vid periodens utgång SEK 7 113 (2 786) tusen i kassan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till
SEK 7 526 (-10 780) tusen, likvida tillgångar och andra kortfristiga
fordringar uppgick vid periodens utgång till SEK 8 652 (5 973) tusen.

Moderföretaget

Nettoomsättningen uppgick till SEK 0 (0). Bolaget rapporterar ett
rörelseresultat om

SEK -1 880 (-1 420) tusen för perioden januari-mars 2016. Bolaget hade
vid periodens utgång SEK

7 113 (2 786) tusen i kassan.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till
SEK 725 (-10 780) tusen, likvida tillgångar och andra kortfristiga
fordringar uppgick vid periodens utgång till SEK 68 062 (47 567)
tusen.

Bolaget upptog i anslutning till årsskiftet en lånefinansiering från
en grupp investerare till ett belopp om SEK 2m före årsskiftet samt
ytterligare SEK 9,2m under det första kvartalet. Lånen löpte med 10%
ränta och förföll huvudsakligen till betalning om de inte
dessförinnan kvittats till aktier eller löptiden förlängts den 15 maj
2016. I samband med den riktade nyemissionen i april 2016 tecknades
aktier med betalning genom kvittning, varvid SEK 6 920 000 kommer att
kvittas till aktier när extra bolagsstämman den 18/5 har godkänt
beslutet. Återstående belopp om SEK 5,4m har återbetalats enligt
villkoren.

Allmänt

Investeringar görs i det lokala bolaget OOO Bakcharneftegaz ("BNG"), i
vilket Bolaget vid periodens utgång via det helägda dotterbolaget
Mezhlisa Resources Cyprus Ltd ("Mezhlisa") hade ett registrerat
ägande om 35,61 procent. Ytterligare investeringar i BNG har
genomförts, vilket berättigar Bolaget att registrera ytterligare
ägarandelar på Mezhlisa så att ägandet uppgår till cirka 45 procent.
Utöver detta har Mezhlisa överenskommit med partnern i BNG att
Mezhlisa skall ha rätt till 74 procents ägande i BNG redan i detta
skede. Äganderättsregistrering förbereds, men genomförs när Interfox
så påkallar. Detta beräknas ske i samband med ett eventuellt
genomförande av en affär med en eventuell köpare av projektet. Fram
till detta kan delregistreringar av ägande komma att genomföras,
motsvarande det investerade beloppet Interfox genom Mezhlisa
tillskjutit till BNG. Vid periodens utgång hade Bolaget på detta sätt
tillfört BNG och därmed projektet USD 7 445 300. Per den 18 maj 2016
hade Bolaget tillfört USD 7 695 300.

Väsentliga händelser under perioden

Den 25 februari 2016 meddelade Aktietorget att de placerat Bolaget på
Aktietorgets observationslista. Dagen därpå fick bolaget ett antal
frågor att svara på, som grundade beslutet om observationslistning.
Med anledning av detta har bolaget under perioden samt efter densamma
lämnat vissa förtydliganden samt upprättat en korrigerad
bokslutskommuniké för 2015.

Den 18 mars meddelade Bolaget att licensvillkoren officiellt
uppdaterats. Baserat på de resultat Bolaget erhöll förra året från
perforeringen och undersökningarna av brunn #4 och för att bättre
passa den aktuella planen för utveckling av tillgången, har
myndigheterna godkänt ändring av villkoren för licensen. Kravet på
att borra en ny brunn eller att genomföra några ytterligare arbeten
på fältet har tagits bort. I stället åligger det BNG, det lokala
ryska företaget, att inom 12 månader lämna in en plan för hur och när
framtida arbeten ska genomföras samt en rapport om de fyndigheter som
gjorts i brunn #4.

Arbeten återupptogs under perioden på licensområdet 71-1. Avsikten är
att komplettera prospekteringsarbetet med perforering och
undersökning av de sista intervallen, från övre delen av
vittringsskorpan och uppåt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 27 april 2016 beslutade styrelsen att under förutsättning av
bolagsstämmas godkännande genomföra en riktad nyemission av aktier
("Nyemissionen") varvid 3 784 000 aktier emitteras till en kurs om
SEK 5,00 per aktie. Bolaget har kallat till extra bolagsstämma den 18
maj 2016 vid vilken beslut om emissionen ska fattas.

Under förutsättning att emissionen godkänns vid stämman kommer bolaget
att tillföras SEK 12m kontant och SEK 6,92m genom kvittning, totalt
SEK 18.92m. Tecknare inom ramen för nyemissionen är Invium Partners
AB, Gabrielsson Invest AB, Gryningskust Holding AB, Dividend Sweden
AB, Montana Sweden AB, Patric Sjölund, Mikael Rosencrantz samt Jan
Pettersson. Största tecknare är Invium Partners AB som tecknat sig
för SEK 12m. Det totala antalet aktier i Bolaget efter registrering
av Nyemissionen uppgår till 57 593 331. Nyemissionen utlöser också i
likhet med tidigare genomförda nyemissioner en tilläggsbetalning till
the Far East and Pacific Investments Inc. enligt det förvärvsavtal
som slöts i november 2013 angående Mezhlisa Resources Cyprus Ltd, som
äger det s k "Tomskprojektet". Tilläggsköpeskillingen uppgår, under
förutsättning att bolagsstämman godkänner Nyemissionen, till SEK 6
558 730. Extra bolagsstämman kommer föreslås att
tilläggsköpeskillingen kvittas till aktier i Bolaget till samma kurs
som Nyemissionen, vilket motsvarar 1 311 746 aktier. Efter
registrering av Nyemissionen samt kvittning enligt ovan kommer det
totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 58 905 077.

Kapitalet ska huvudsakligen användas för att finansiera arbeten på
fältet i Tomsk, där de sista intervallen i brunn #4 för närvarande
bearbetas för perforering och vidare analys. De intervall det handlar
om ligger från övre delen av vittringsskorpan strax ovanför 3 000
meters djup och uppåt. Bolaget har vid tidigare analyser fått
intressanta indikationer vid dessa intervall och de är viktiga för
att få ytterligare förståelse för tillgångens karaktär på dessa
nivåer och potentiellt öka andelen kolväteförande lager, då dessa för
närvarande inte räknats in i BNGs interna beräkningar om fältets
potential. Arbetet innebär också att slutföra prospekteringen av
brunn #4, vilken hittills har överträffat Bolagets förväntningar.

Den 9 maj meddelade Aktietorget att de anser att Bolaget har överträtt
noteringsavtalet och därför avser att lämna in en ansökan till
disciplinnämnden samt att rekommendationen kommer att vara att
bolaget ska avnoteras. Såvitt bolaget känner till har vid lämnande av
denna rapport sådan anmälan inte lämnats in till disciplinkommittén.
Bolaget lämnade den 10 maj en kommentar i vilken man anser
Aktietorgets agerande med publicerande av en pressrelease är
olämpligt och kan anses vara i strid med god sed på aktiemarknaden.
Enligt Bolagets bestämda uppfattning finns inget i det utkast till
anmälan som Bolaget tagit del av som bör föranleda en avnotering.

Övrig information

Bolagsstruktur

Interfox Resources AB (publ) äger 100% av Mezhlisa Resources Cyprus
Ltd, vilka i sin tur per 31 mars 2016 var registrerade som ägare av
35,6% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG") i Tomsk, Ryssland. Per den 31
mars 2016 hade Bolaget totalt investerat USD 7 445 300 i BNG. Efter
periodens utgång hade Bolaget per den 18 maj 2016 totalt investerat
USD 7 695 300.

Antal utestående aktier

Antal utestående aktier uppgår per utgången av det tredje kvartalet
till 53 809 331 st.

Efter registrering av ovan nämnda Nyemissionen samt kvittning enligt
ovan kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 58 905
077.

Närståendetransaktioner

Efter periodens utgång: Nyemissionen som nämns ovan utlöser också i
likhet med tidigare genomförda nyemissioner en tilläggsbetalning till
the Far East and Pacific Investments Inc. ("FEPI") enligt det
förvärvsavtal som slöts i november 2013 angående Mezhlisa Resources
Cyprus Ltd, som äger det s k "Tomskprojektet". Tilläggsköpeskillingen
uppgår, under förutsättning att bolagsstämman godkänner Nyemissionen,
till SEK 6 558 730 vilken kommer att föreslås extra bolagsstämman att
kvittas till aktier i Bolaget på samma kurs som Nyemissionen, vilket
motsvarar 1 311 746 aktier. FEPI är också huvudägare i Bolaget.

Om Interfox Resources

Interfox Resources AB är ett prospekteringsbolag som identifierar och
utvecklar råvarutillgångar, främst olje- och gastillgångar.
Affärsverksamheten omfattar idag utveckling av Bolagets första
tillgång, licens 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.
Strategin är att säkerställa olje- och gasreservernas storlek och
beskaffenhet och sedan utveckla tillgången samt förbereda för en
försäljning eller ett fördjupat samarbete med en strategisk partner.

Kontaktinformation och organ...

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.