Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-31

Interfox Resources: Interfox Resources AB (publ) Årsstämma

Aktieägarna i Interfox Resources AB (publ), org nr 556658-6797, kallas
härmed till årsstämma den 30 juni 2017 kl. 10.00 på Konferens
Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, 113 81 Stockholm.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i bolagsstämman har den som dels upptagits som
aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende
förhållandena den 22 juni 2017, dels senast kl. 12.00 den 22 juni
2017, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få
delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den
22 juni 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som
förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen till bolaget
under adress Interfox Resources AB (publ), Eriksbergsgatan 10, 2tr,
114 30 Stockholm, per e-post till resources@interfox.com. Vid anmälan
ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt
antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två)
anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt
och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Formulär för
fullmakt finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.interfoxresources.se. Den som företräder juridisk person ska
uppvisa registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.
Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska väljas på stämman
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelse och revisorer
11. Beslut om ny bolagsordning
12. Beslut om vinstutdelning av aktier i Nickel Mountain Resources AB
(publ)

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med
företrädesrätt för bolagets aktieägare

14. Avslutning
Punkt 8

Aktieägare representerande ca 20 % av rösterna föreslår att stämman
beslutar att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie
styrelseledamöter. Bolaget ska ha två (2) revisorer.

Punkt 9

Aktieägare representerande ca 20 % av rösterna föreslår att
styrelsearvode för tiden fram till och med nästa årsstämma ska utgå
med 89 600 kronor till styrelsens ordförande och 67 200 kronor till
vardera övriga ordinarie styrelseledamöter. Revisorerna föreslås
ersättas mot godkänd räkning.

Punkt 10

Aktieägare representerande ca 20 % av rösterna föreslår att stämman
beslutar om att omvälja Anders Thorsell och Jonathan Collins till
ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja Per Weithz till
ordinarie styrelseledamot. Det kan noteras att Charles Liu avgår ur
styrelsen i samband med denna stämma. Vidare föreslås att den
auktoriserade revisorn, Johan Erlandsson, omväljs till revisor i
bolaget samt att den auktoriserade revisorn Lars-Erik Pålsson
(verksam på Grant Thornton) nyväljs till revisor i bolaget.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra
bolagsordningen varigenom

bolagets firma (§1) ändras från Interfox Resources AB (publ) till; i
första hand IFOX Investments AB (publ); i andra hand IFOX NM
Investments AB (publ) och i tredje hand NM Investments AB (publ).
Aktiekapitalets gränser (§4) ska vara lägst 690 000 kronor och högst
2 760 000 kronor. Vidare föreslås att antalet aktier i bolaget (§5)
ska vara lägst 69 000 000 och högst 276 000 000. Slutligen föreslås
att §8 i bolagsordningen ändras innebärande att bolaget, samtidigt
som kallelse sker, genom annonsering i Svenska Dagbladet, ska upplysa
om att kallelse skett.

Punkt 12

Bolaget hade som ett resultat av försäljningen av det helägda
dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd till Nickel Mountain
Resources AB (publ) ("NMR"), vilket godkändes av en extra
bolagsstämma 2017-05-24, en fordran om sammanlagt 220 000 000 kronor
på NMR. Samma dag, dvs. 2017-05-24 fattade bolagstämman i NMR bl.a.
beslut om en till Bolaget riktad nyemission om sammanlagt 69 751 544
aktier. Aktierna tecknades samma dag av Bolaget och betalning därför
erlades genom kvittning av Bolagets fordran om 62 776 389,60 kronor
på NMR. Bolaget äger som ett resultat därav 69 751 544 aktier i NMR
vilket motsvarar 62,04 % av det totala antalet aktier och röster i
NMR. Som tidigare kommunicerats är avsikten att aktierna i NMR ska
delas ut till aktieägarna i Bolaget.

Styrelsen föreslår att bolagstämman beslutar om utdelning av Bolagets
samtliga 69 751 544 aktier i NMR. Utdelningen motsvarar 100 % av
Bolagets aktieinnehav i NMR. Såsom avstämningsdag för utdelningen
föreslås den 7 juli 2017. Styrelsen beräknar att de som är
registrerade som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för
utdelningen kommer att erhålla de utdelade aktier i NMR omkring den
11 juli 2017.

Den som är registrerad som aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen
för utdelningen har rätt att erhålla en (1) aktie i NMR för varje
innehavd aktie i Interfox Resources AB (publ) på avstämningsdagen.
Baserat på det bokförda värdet av NMR-aktierna per 2017-05-30 innebär
förslaget en vinstutdelning om totalt 46 733 534,48 kronor,
motsvarande 0,67 kronor per aktie.

Punkt 13

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att lämna styrelsen
bemyndigande att, med företrädesrätt för bolagets aktieägare, intill
tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Emissionen/emissionerna skall kunna ske mot kontant
betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Vid
utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till
marknadsvärdet.

Styrelsens beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier i
bolaget med högst 34 900 000 aktier (vid full teckning med stöd av
sådana teckningsoptioner och/eller full konvertering av sådana
konvertibler och före en eventuell omräkning enligt villkoren för
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna). Detta motsvarar ca 50
procent av samtliga aktier i bolaget.

Antalet aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala
antalet registrerade aktier och röster i bolaget till 69 751 544.
Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, fullmaktsformulär och
fullständiga förslag till beslut under punkten 8-14 ovan kommer att
hållas tillgängliga hos bolaget senast tre (3) veckor före stämman.
Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats
www.interfoxresources.se under samma perioder. Kopior på handlingarna
sänds på begäran utan avgift till aktieägare som begär det och uppger
sin postadress. Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman,
begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i
enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2017
Interfox Resources AB (publ)
Styrelsen
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/interfox-resources/r/interfox-resources-ab--pu...
http://mb.cision.com/Main/10918/2277209/681917.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.