Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-26

Interfox Resources: Interfox Resources: Kommuniké från Extra bolagsstämma i Interfox Resources AB (publ)

Aktieägarna i Interfox Resources AB (publ) har den 24 maj 2017 hållit
en extra bolagsstämma i Stockholm varvid huvudsakligen följande
beslut fattades.

· Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att överlåta
samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus
Ltd ("Mezhlisa") till Nickel Mountain Resources AB (publ) ("NMR")
listat på NGM:s Nordic MTF till ett pris om totalt, inklusive en
fordran, 220 000 000 kronor att erläggas dels genom kontant betalning
om 0,40 kr och dels genom reverser på resterande belopp. Bolaget äger
rätt att kvitta dessa reverser mot aktier och konvertibler i NMR
resulterande i att antalet aktier i NMR som emitteras totalt inom
ramen för överlåtelsen, efter det att full konvertering av emitterade
konvertibler skett, är 244 444 444. Detta motsvarar ca 85 % av det
totala antalet utestående aktier i NMR.

· Ovan nämnda transaktion godkändes även av NMR:s efterföljande
extra bolagsstämma vilken hölls den 24 maj 2017 kl 10.00. Som ett
resultat därav har bolaget denna dag tecknat sig för 69 751 544
aktier i NMR samt 11 939 297 tvingande konvertibler. Bolaget har en
skyldighet att teckna sig för ytterligare 162 753 603 aktier i NMR
senast 2017-11-23 samt att någon gång under tiden från och med
2017-08-01 till och med 2018-07-31 påkalla konvertering av
konvertiblerna till nya aktier i NMR till en konverteringskurs (före
eventuell omräkning) om 0,90 kronor/aktie. Efter det att de av
bolaget 69 751 544 tecknade aktierna har registrerats hos
Bolagsverket kommer bolaget inneha 62,04 procent av samtliga aktier
och röster i NMR. Därmed ägs Mezhlisa och således andelen i
Tomskprojektet idag av NMR.

· Bolaget har för avsikt att dela ut sammanlagt 232 505 147
NMR-aktier, resterande aktier omfattas av ovan nämnda konvertibler.
Utdelningarna planeras att genomföras i två steg. Förslag till den
första utdelningen om 69 751 544 NMR-aktier planeras föreslås
Interfox kommande årsstämma 2017-06-30, utdelningen beräknas därefter
genomföras i juli 2017. Tidpunkten för när bolaget kommer föreslå en
bolagsstämma att fatta beslut om den andra utdelningen om 162 753 603
NMR-aktier beror på om bolaget erhåller tillstånd från Skatteverket
för omläggning av räkenskapsår (från kalenderår till 1/7-30/6). För
det fall tillstånd enligt ovan erhålls från Skatteverket beräknas den
andra utdelningen, förutsatt bolagsstämmans beslut därom, kunna äga
rum innan utgången av år 2017. I annat fall kommer den andra
utdelningen, förutsatt bolagsstämmans beslut därom, äga rum senast
under april 2018.

· Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att minska
bolagets aktiekapital med högst 69 054 028,56 kronor för avsättning
till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman.
Minskningen genomförs utan indragning av aktier och syftar främst
till att skapa utrymme i det fria egna kapitalet att dela ut
sammanlagt 232 505 147 aktier i NMR som erhålls genom försäljningen
av Mezhlisa enligt beslut ovan.

· Som en följd av ovan beslut avseende minskningen av aktiekapitalet
förslog styrelsen till stämman att anta en ny bolagsordning
omfattande följande lydelse avseende aktiekapitalets gränser:
Aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000
kronor. Vidare antogs en justerad verksamhetsbeskrivning för bolaget
i avsikt att i större utsträckning vara anpassad till verksamheten
efter försäljningen av den ryska tillgången samt en förändring
avseende verksamhetsår till att framledes omfatta perioden 1 juli
till 30 juni varje år.

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

Efter genomförd försäljning och efter det att sammanlagt 232 505 147
NMR-aktier delats ut till bolagets aktieägare, kommer Interfox
Resources huvudsakliga tillgång att utgöras av 11 939 297
konvertibler med en åtföljande skyldighet att senast 2018-07-31
konverteras till 11 939 297 aktier i NMR samt mandat att driva
försäljningsprocess avseende Mezhlisa på befintliga och nya spår.

Interfox Resources aktie har sista handelsdag på AktieTorget den 12
juni 2017. Bolagets styrelse undersöker alternativa
handelsplattformar för fortsatt handel i bolagets aktie.

NMR kommer efter genomfört förvärv att bestå av dotterbolaget Mezhlisa
vilket äger den ryska olje- och gastillgången i Tomsk, Sibirien, samt
dotterbolaget Nickel Mountain AB som innehar nickelfyndigheterna i
Rönnbäcken vilken är en av Europas största nickelfyndigheter med
potential att producera 26 000 ton nickel per år under 20 års tid.

Det totala antalet utestående aktier i bolaget per datumet för
bolagsstämman uppgick till 69 751 544 st.

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Thorsell, t f VD

Email: anders@interfox.com samt tel 070-773 20 45

Denna information är sådan information som Interfox Resources AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april
2017.

Fakta om Interfox Resources AB (publ):

Interfox Resources är ett bolag med inriktning på prospektering
avseende olja och gas i Ryssland. I Ryssland kontrollerar Bolaget en
licens i Tomskregionen i västra Sibirien, Ellej-Igaiskoje 71-1.
Bolaget genomför ett arbetsprogram i syfte att omvandla resurser till
reserver. Interfox Resources aktie är noterad på Aktietorget under
namnet IFOX.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/interfox-resources/r/interfox-resources--kommu...
http://mb.cision.com/Main/10918/2273464/679943.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.