Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Interfox Resources: Kommuniké från Extra Bolagsstämma i Interfox Resources AB (publ)

Aktieägarna i Interfox Resources AB (publ) har den 18 maj 2016 hållit
extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande beslut fattades.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens tidigare beslut från
2016-04-27 om nyemission av högst 3 784 000 aktier, till en
teckningskurs om 5,00 kronor per aktie varvid aktiekapitalet kan
komma att öka med höst 3 784 000 kronor. Rätten att teckna aktierna
tillfaller en på förhand vidtalad mindre grupp investerare, såsom
tidigare meddelat i Pressmeddelande 28 april 2016. Teckning ska ske
genom kontant betalning och/eller genom kvittning enligt de
förutsättningar som anges aktiebolagslagen 13 kap 41 §. Enligt
styrelsens bedömning är det lämpligt att sammanlagt 1 384 000 aktier
betalas genom kvittning då en sådan kvittning kan ske utan skada för
bolaget eller dess borgenärer. Vidare strider inte ett sådant beslut
mot styrelsens emissionsbeslut.

Bolagsstämman beslutade vidare att med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, emittera högst 1 311 746 aktier till en teckningskurs
om 5,00 kronor per aktie varvid aktiekapitalet kan komma att öka med
högst 1 311 746 kronor. Rätten att teckna aktierna ska tillfalla the
Far East and Pacific Investments Inc ("FEPI") i enlighet med det
aktieförvärvsavtal som ingicks mellan bolaget och FEPI i november
2013 rörande bolagets förvärv av dotterbolaget Mezhlisa Resources
Cyprus Ltd ("Mezhlisa"). Betalning för av FEPI tecknade och
tilldelade aktier skall ske genom kvittning av bolagets skuld till
FEPI om 6 558 730 kronor. Skulden avser den tilläggsköpeskilling som
bolaget enligt ovan nämnda avtal ska utge till FEPI.

Efter det att den riktade emissionen om högst 3 784 000 aktier enligt
ovan har registrerats hos Bolagsverket har den övre gränsen för
tilläggsköpeskillingen uppnåtts eftersom bolaget då har anskaffat USD
13 000 000 från marknaden relaterat till oljeprojektet i
Tomskregionen. Vid eventuella framtida nyemissioner kommer således
ingen ytterligare tilläggsköpeskilling att utgå.

Efter registrering av båda ovan nämnda emissioner kommer det totala
antal aktier i Bolaget att uppgå till 58 905 007.

På extra bolagsstämman närvarade 31 aktieägare med röster motsvarande
cirka 29,24 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Stämman
beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Besluten
fattades enhälligt. För mer detaljerad information om innehållet i
besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt de
fullständiga förslagen till beslut som finns tillgängliga på bolagets
hemsida.

Interfox Resources AB (publ)

Styrelsen

Fakta om Interfox Resources AB (publ):

Interfox Resources är ett bolag med inriktning på prospektering
avseende olja och gas i Ryssland. I Ryssland kontrollerar bolaget en
licens i Tomskregionen i västra Sibirien, Ellej-Igajskoje 71-1.
Bolaget genomför ett arbetsprogram i syfte att omvandla resurser till
reserver.

Interfox Resources aktie handlas på Aktietorget under namnet IFOX.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/interfox-resources/r/kommunike-fran-extra-bola...
http://mb.cision.com/Main/10918/2012647/517890.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.