Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Interfox Resources: Uppdatering och förtydligande angående förhandlingar

Bolaget har efter samråd med Aktietorget den 15 februari 2016 meddelat
att det kommer att minska mängden av information som lämnas marknaden
angående de pågående förhandlingarna om en försäljning av Bolagets
tillgång, oljefältet 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Ryssland. Bolaget ska i
stället gå ut med pressmeddelanden endast när mycket konkreta
resultat föreligger. Aktietorget har nu begärt att Bolaget, baserat
på tidigare lämnade pressmeddelanden om förhandlingarna, förtydligar
hur förhandlingarna med olika parter har fortlöpt och vad
inriktningen på dessa förhandlingar har varit från 2014 och fram till
idag.

BAKGRUND OCH PROJEKTETS URSPRUNG OCH INITIAL PLAN

The Far East and Pacific Investments Inc, ("FEPI"), huvudägare i
Interfox Resources AB ("IFOX" eller "Bolaget"), är ett bolag som
sedan tidigt 90-tal varit inriktat på storskaliga affärer i Asien,
huvudsakligen i Kina, och där främst med stora statsbolag och ofta
inom olje- och gassektorn. När FEPI i december 2013 sålde in
projektet till IFOX var planen att använda FEPI:s kontakter och
erfarenhet av Kina till förmån för Bolaget.

Ursprungligen var tanken att attrahera kinesiska investerare som genom
nyemissioner skulle finansiera borrandet av en ny brunn på fältet
71-1. Priset vid en emission skulle baseras på de resultat som
erhölls vid återinträdet av den gamla brunnen, brunn #4.
Emissionslikviden skulle härefter användas till att borra den nya
brunnen, därefter skulle projektet säljas till högstbjudande. Denna
ursprungliga tanke återspeglas också i det investeringsavtal som
Mezhlisa slöt med den lokala partnern, Mikhail Malyarenko.

Förhandlingar enligt detta koncept inleddes redan 2014 i såväl Kina
som i Indien. Under samma period inleddes den västerländska
konflikten med Ryssland, vilket ökade osäkerheten på
finansmarknaderna i världen, vilket gjorde att dessa förhandlingar
inte fortlöpte i den takt Bolaget hade planerat. Konflikten påverkade
även förtroendet på den svenska marknaden för ryska projekt, vilket,
enligt Bolagets uppfattning, sannolikt var anledningen till den press
aktiekursen utsattes för under denna tid. Den låga aktiekursen
gynnade inte förhandlingarna vid den tidpunkten, särskilt inte
eftersom Bolagets styrelse var fast besluten att inte finansiera den
nya brunnen på villkor som var ofördelaktiga för Bolagets aktieägare.
En ytterligare faktor som, enligt Bolagets uppfattning, troligtvis
påverkade aktiekursen negativt samt fördröjde ett avslut i
förhandlingarna var det kraftiga prisfallet på olja som inleddes
hösten 2014. Även om det inte påverkar värdet på Bolagets tillgång på
samma sätt som för ett producerande bolag, så blev beslutsprocesserna
längre.

ÄNDRAD STRATEGI OCH HUVUDFOKUS PÅ KINESISKA INVESTERARE

Den indiska förhandlingspartnern genomförde en teknisk due
diligence-granskning och påvisade ett stort intresse för projektet.
Affären komplicerandes av att den indiska förhandlingsparten ville
lösa vissa bilaterala arrangemang med Ryssland innan ytterligare
förvärv genomfördes. Mot bakgrund av att dessa bilaterala arrangemang
med Ryssland inte kommit på plats ännu har Bolagets förhandlingar med
den indiska förhandlingsparten skjutits upp, men inte avslutats.

Samtidigt förde Bolaget förhandlingar med större privata, dvs ej
statskontrollerade, kinesiska bolag noterade på de kinesiska
börserna. I mitten av 2015 föll kurserna generellt på dessa börser
vilket medförde att dessa förhandlingsparter saknade möjlighet att
resa det kapital som behövdes för att genomföra nya förvärv.

I samband med detta ändrade Bolaget strategi och presenterade ett nytt
upplägg för potentiella köpare. Upplägget, som tidigare var känt för
Bolagets förhandlare, gick ut på att en potentiell investerare skulle
få köpa det ryska bolaget som innehar tillgången, genom att erlägga
en handpenning och därefter en slutlikvid som var avhängigt av
framtida resultat. Slutlikviden skulle baseras på de olje-,
kondensat- och oljeekvivalentsresultat som framkom efter att IFOX
borrat en ny brunn, finansierad av handpenningen.

HUVUDSPÅR SEDAN JUNI 2015

Sedan juni 2015 har Bolaget, vid sidan av ett fåtal andra
förhandlingar med varierande karaktär och intensitet, fört
förhandlingar med ett av kinas största oljebolag - denna
förhandlingspart har sedan dess utgjort Bolagets huvudspår.

Under hösten 2015 fick denna förhandlingspart tillgång till
erforderlig teknisk information för att kunna utföra sin due
diligence-granskning. I sammanhanget kan även nämnas att det var
främst på grund av dessa förhandlingar som Charles Liu valdes in i
styrelsen som vice ordförande, detta för att kunna erbjuda en ökad
närvaro i Kina.

Strax före årsskiftet reste Bolagets representanter tillbaka till Kina
i avsikt att slutförhandla den muntliga överenskommelse som
diskuterats vid parternas senaste möte. Slutförhandlingarna fick dock
en ny inriktning under januari då den potentiella köparen, i stället
för att följa det ovan beskrivna upplägget, med handpenning och
borrandet av en ny brunn, ville förhandla en affär om att köpa IFOX
tillgång i befintligt skick. Det nya upplägget innebar att IFOX
skulle sälja alla aktier i det helägda cypriotiska dotterbolaget
Mezhlisa, som i sin tur har rätten att bli inskrivna som ägare till
74% av det ryska projektbolaget BNG. Enligt detta förslag skulle
Bolaget erhålla en fastslagen summa, som inte var beroende av
framtida borresultat.

Förhandlingarna fortgår med den kinesiska parten med sikte på att
överenskomma en idealisk transaktionsstruktur varefter Bolaget kommer
att inhämta aktieägarnas samtycke när parterna är överens. Efter den
kommande bolagsstämman kommer fortsatta möten att hållas i syfte att
nå en sådan överenskommelse. Bolaget kan inte ange någon beräknad
tidpunkt för när en sådan överenskommelse kan nås.

MOTPARTERS IDENTITET

Förhandlingarna har förts med huvudsakligen tre motparter, varav en är
det nuvarande huvudspåret. Samtliga tre parter är större statliga
oljebolag, som samtliga har genomfört en teknisk due
diligence-granskning. Förhandlingar pågår med varierad intensitet med
dessa tre parter, men som framgår ovan har styrelsen mest fokus på
huvudspåret. Styrelsen kan, med hänsyn tagen till motpartsintressen
och sekretess, i detta skede inte publicera namn på nuvarande eller
tidigare förhandlingsparter. Som framgick av vårt pressmeddelande den
10 maj 2016, har styrelsen lämnat namnet på den indiske motparten och
- vilket kanske är viktigast - på den part som sedan förra sommaren
och än idag är huvudspåret, till Aktietorget i januari 2016.

Styrelsen

Fakta om Interfox Resources AB (publ):

Interfox Resources är ett bolag med inriktning på prospektering
avseende olja och gas i Ryssland. I Ryssland kontrollerar bolaget en
licens i Tomskregionen i västra Sibirien, Ellej-Igaiskoje 71-1.
Bolaget genomför ett arbetsprogram i syfte att omvandla resurser till
reserver.

Interfox Resources aktie handlas på Aktietorget under namnet IFOX.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/interfox-resources/r/uppdatering-och-fortydlig...
http://mb.cision.com/Main/10918/2009177/515695.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.