Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-21

Internationella Engelska Skolan: Internationella Engelska Skolan 2016/2017

Delårsrapport - Kvartal 1 (1 juli - 30 september 2016)

Utveckling i verksamheten under kvartalet

· Antalet elever per den 30 september i den svenska verksamheten
uppgick till 21 463 (19 789)

· Antal köregistreringar uppgick vid kvartalets utgång till ca 122
000, en ökning med cirka 10 000 köregistreringar (9 %) jämfört med
den 30 juni 2016

· Totala intäkter per elev ökade med 2,8 % jämfört med motsvarande
kvartal föregående år. Då det statliga bidraget för Lärarlönelyftet
första halvåret 2016/17 beslutas och betalas ut först under andra
kvartalet har inga bidragsintäkter för denna satsning intäktsförts
under första kvartalet

· Totala rörelsekostnader exklusive jämförelsestörande poster per
elev ökade med 2,5 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
Den största kostnadsökningen stod personalkostnaderna för, framför
allt beroende på införandet av Lärarlönelyftet från den 1 juli och en
fortsatt löneglidning för lärarlöner i Sverige

· En ny skola, IES Älvsjö, öppnade i augusti med 12 klasser och ca
360 elever

Ekonomisk utveckling under kvartalet

· Omsättningen steg med 11,4 % jämfört med motsvarande kvartal
föregående år, främst tack vare att antalet elever ökade, och uppgick
till 414,4 Mkr (371,8)

· Rörelseresultatet (EBIT) justerat för jämförelsestörande poster
för perioden steg med 15,0 % jämfört med motsvarande kvartal
föregående år och uppgick till 36,1 Mkr (31,4). Den justerade
rörelsemarginalen uppgick därmed till 8,7 % (8,4 %)

· Periodens resultat uppgick till 23,0 Mkr (23,1)
· Resultatet per aktie uppgick till 0,58 kr (ej jämförbart)
· Investeringar i verksamheten uppgick till 38,4 Mkr (40,8)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 87,8 Mkr
(47,4)

· Soliditeten i slutet av kvartalet uppgick till 67,1 % (56,6)
VD:s kommentarer
I augusti öppnade Internationella Engelska Skolan dörrarna för 21 400
elever, vilket motsvarar en ökning med 8 procent jämfört med
föregående år. Det skedde samtidigt som vi förberedde den notering på
Nasdaq Stockholm som genomfördes den 29 september.

Under den ägarförändring vi genomgått har det varit extra tryggt att
veta att vår verksamhet står på en fast värdegrund, där kvalitet står
i fokus, där kvaliteten driver vår tillväxt och där våra skolor
uppvisar höga akademiska resultat i ett svenskt perspektiv. Steg för
steg bidrar vi tillsammans till att utveckla våra svenska skolor,
vilket uppskattas av föräldrar och elever. I kön för att få en plats
under kommande år fanns per den 30 september 2016 cirka 122 000
anmälningar till våra 29 grundskolor.

Det ekonomiska utfallet under det första kvartalet låg i linje med
bolagets finansiella mål. Omsättningen ökade, jämfört med samma
period förra året, med 11,4 procent till 414,4 miljoner kronor och
justerad EBIT steg med 15 procent till 36,1 miljoner kronor. Det
motsvarar en justerad EBIT-marginal på 8,7 procent.
Jämförelsestörande kostnader avseende noteringen samt förvärvet av
Elians i Spanien gjorde dock att periodens resultat sjönk med 0,4
procent till 23,0 miljoner kronor. Under perioden investerade vi 38,4
miljoner kronor i IES verksamhet och kunde med glädje konstatera att
cirka hälften av våra ytterst kvalificerade lärare från den 1 juli
tar del av lärarlönelyftet.

Stabil tillväxt
Totalt sett startade vi 51 nya klasser i augusti, vi öppnade en ny
skola i Älvsjö för elever i årskurs 4-9 med 12 nya klasser och vi
planerar att öppna ytterligare fyra skolor i augusti 2017 i Årsta,
Landskrona, Södertälje och Helsingborg samt två skolor i Huddinge
(Länna) och Sundbyberg i augusti 2018. Därutöver har vi beslutat att
bygga ut vår skola i Sundsvall och vi tittar även på en ny
lokalisering av vår skola i Borås.

Expansion utanför Sverige utgör ytterligare en möjlighet för IES på
marknader där tvåspråkig undervisning efterfrågas, varav engelska
utgör det ena språket i tillägg till det lokala språket. Förvärvet av
50 procent av aktierna i de tre spanska skolbolagen som tillsammans
bildar Grupo Educativo Elians fick efter kvartalets utgång nödvändiga
myndighetsgodkännanden.

Därmed har vi tagit ett litet men viktigt steg in på den intressanta
spanska marknaden för tvåspråkig undervisning.

Under de senaste tre åren har vi lyckats effektivisera den centrala
administrationen och därmed inte behövt utöka den trots att vi öppnat
11 skolor under perioden. Nuvarande och kommande tillväxt gör dock
att vi kommit till en punkt där vi behöver förstärka vissa centrala
funktioner för att hantera den fortsatta tillväxten.

Lika villkor viktigt
Skolkostnadsutredningen som presenterades under kvartalet gav många
viktiga och klargörande besked. En av de viktigaste slutsatserna från
utredningen är att man står upp för principen om lika villkor för
friskolor och kommunala skolor. Det välkomnar vi. Det gör att de
långsiktiga förutsättningarna tryggas. Man konstaterar också, liksom
den tidigare publicerade Ägarutredningen, att vinst är viktigt, att
det finns en tydlig och direkt koppling mellan långsiktig kvalitet
och att verksamheten genererar ett visst överskott.

Reepalu-utredningen, som presenterades efter kvartalets utgång, tycks
till skillnad från Skolkostnadsutredningen vara ideologiskt driven.
Synen på vinstens roll står i bjärt kontrast till både
Skolkostnadsutredningen och Ägarprövningsutredningen. Vi kan bara
upprepa hur långt vårt perspektiv är i relation till den politiska
diskussionen. Våra åtaganden i form av hyresavtal för fastigheter
sträcker sig i många fall upp till 20 år. Det är viktigt att vår
soliditet borgar för vår förmåga att hantera detta.

Kvalitet i fokus
Vi strävar efter att ge våra elever möjlighet till en god utbildning
och karaktärsdaning för livet, i en skolmiljö präglad av ordning,
disciplin, arbetsfokus och trygghet. Vi strävar efter att 100 procent
av eleverna ska känna sig trygga i skolan och att alla elever som går
ut grundskolan ska ha erövrat behörighet till gymnasiet. Det är i det
perspektivet glädjande att av alla elever som gick ut Internationella
Engelska Skolans grundskolor våren 2016 fick 98 procent behörighet
för vidare studier på gymnasiet.

Tillsammans med alla våra rektorer arbetar vi vidare med att
ytterligare vässa kvalitén. Förra året arbetade vi med att
säkerställa vår betygssättning. Under vår årliga kvalitets-konferens
i början på september var temat "back to basics", d.v.s. att vi ska
leverera en lugn och trygg skolmiljö i alla våra skolor inom ramen
för en internationell engelsk skolkultur som kan omfamna alla elever
oavsett bakgrund och som kännetecknas av höga förväntningar på alla
elever.

Som en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn förväntar vi oss
att alla våra skolor kommer att inspekteras under kalenderåret 2017.

Utmaningar framöver
IES bidrar till att motverka bostads-segregationen i Sverige. Många av
våra nya lokaliseringar av skolor har skett i områden som brukar
betecknas som "icke-privilegierade". Av de 3 000 elever som gick ut
årskurs nio våren 2016 hade 33 procent utländsk bakgrund - att
jämföra med 22 procent för kommunala skolor. I vissa av våra
nyetablerade skolor är andelen elever med utländskt bakgrund 70
procent.

Men många familjer som invandrat till Sverige har mycket höga
ambitioner för sina barn. IES fokus på tydlig struktur i skolmiljön
och vuxna som är tydliga med vad de står för har visat sig ha
betydande värde för att det trots allt ska gå bra.

Vår stora utmaning framåt är att fortsätta finna och utveckla duktiga
skolledare samt att attrahera de bästa lärarna på en marknad där det
råder brist på lärare. Vår upparbetade internationella rekrytering är
fortsatt en tillgång, men vi fortsätter att vässa och utveckla
rekryteringen av behöriga svenska lärare.

Tillgång till bra skollokaler i tillväxtområden är en annan utmaning.
Framgång förutsätter ett nära och gott samarbete med kommuner som ser
ett särskilt värde i att en kvalitetsskola av internationell karaktär
etablerar sig. Byggnationen av vår nya skola i Landskrona är ett
utmärkt exempel på när ett sådant samarbete fungerar väl.

Sammantaget är Internationella Engelska Skolan i en fas där vi med
stor tillförsikt ser fram emot fortsatt tillväxt, med tydliga
värderingar och fokus på kvalitet. Forskning och erfarenheter från
senare tid har i hög grad bekräftat bärigheten hos den grund som
Internationella Engelska Skolan har byggts på från start.

Ralph Riber
VD

1 juli - 30 september 2016

Omsättning och rörelseresultat
Omsättningen ökade med 11,4 % och uppgick till 414,4 Mkr (371,8).
Tillväxten förklaras både av starten av den nya skolan IES Älvsjö och
ett ökat antal klasser i befintliga skolor jämfört med föregående år.
Totalt har antalet klasser ökat till 711 (660). Antalet elever
uppgick vid kvartalets slut till 21 463 (19 789).

Totala intäkter per elev ökade med 2,8 %. I intäkterna ingår 1,8 Mkr i
statligt bidrag för läxhjälp.

Personalkostnaderna per elev ökade med 6,5 % jämfört med föregående
år. I personal-kostnaderna ingår 8,4 Mkr för kostnader för
Lärarlönelyftet. Det statliga bidraget för denna åtgärd första
halvåret 2016/17 beslutas och betalas ut först under andra kvartalet
varför inga bidragsintäkter har intäktsförts under första kvartalet.
Vår uppskattning är att närmare 90 % av våra kostnader för
Lärarlönelyftet kommer att täckas av det statliga bidraget. Utbudet
av legitimerade lärare på den svenska skolmarknaden är idag lägre än
efterfrågan, vilket bidrar till en ökad löneglidning i marknaden.
Därutöver har rabatten på sociala avgifter för yngre medarbetare
sedan den 1 juni 2016 helt tagits bort.

Under första kvartalet har IES haft jämförelsestörande kostnader för
börsnoteringen på NASDAQ och det spanska förvärvet uppgående till 6,1
Mkr (-). De totala kostnaderna per elev justerat för dessa
jämförelsestörande poster ökade med endast 2,5 % tack vare
förbättrade inköpsavtal och stordriftsfördelar som kunnat uppnås på
grund av den snabba tillväxten i antal skolor och klasser.

Rörelseresultatet EBIT minskade med 4,5 % och uppgick till 30,0 Mkr
(31,4).

Rörelseresultatet EBIT justerat för jämförelsestörande poster ökade
med 15,0 % och uppgick till 36,1 Mkr (31,4). Den justerade
rörelsemarginalen EBIT uppgick därmed till 8,7 % (8,4 %)

Omsättningen i Sverige uppgick till 414,2 Mkr (371,5) och
rörelseresultatet EBIT till 30,1 Mkr (31,4).

Omsättningen i Storbritannien uppgick till 0,1 Mkr (0,3) och
rörelseresultatet EBIT till -0,1 Mkr (0,0).

Finansnetto
Finansnettot uppgick till - 0,1 Mkr (- 1,6).

Inkomstskatt
Periodens skattekostnad uppgick till 6,9 Mkr (6,7) vilket motsvarar en
effektiv skattesats på 23,0 % (22,4).

Periodens resultat och resultat per aktie

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.