Du är här

2018-08-29

Internationella Engelska Skolan: Internationella Engelska Skolan 2017/2018 Bokslutskommuniké - (1 juli - 30 juni)

Utveckling i verksamheten under kvartal 4 (april-juni)

· Omsättningen steg med 12,6 % jämfört med motsvarande kvartal
föregående år, främst tack vare ett högre elevantal, och uppgick till
611,4 Mkr (543,1)

· Antalet elever i den svenska verksamheten vid kvartalets slut
uppgick till 23 927 (21 383)

· Antal köregistreringar uppgick vid kvartalets utgång till ca 190
000, en ökning med ca 11 000 köregistreringar (6 %) jämfört med den
31 mars 2018 och en ökning med ca 46 000 (32 %) jämfört med samma
tidpunkt föregående år

· Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet sjönk med 49,7 % jämfört
med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 27,8 Mkr
(55,3). Rörelsemarginalen uppgick därmed till 4,5 % (10,2 %). Av
resultatminskningen förklaras 10,5 Mkr av att IES i motsats till
motsvarande kvartal föregående år inte erhöll något statligt
läxhjälpsbidrag.

· Kvartalets resultat uppgick till 19,5 Mkr (42,4) och resultatet
per aktie till 0,49 kr (1,06)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,0 Mkr
(81,5)

Utveckling i verksamheten under perioden (juli-juni)

· Omsättningen steg med 14,9 % jämfört med föregående år och uppgick
till 2 347,9 Mkr (2 043,3)

· Rörelseresultatet (EBIT) för perioden sjönk med 23,1 % jämfört med
föregående år och uppgick till 152,4 Mkr (198,0). Rörelsemarginalen
EBIT uppgick därmed till 6,5 % (9,7)

· Periodens resultat uppgick till 116,5 Mkr (152,1) och resultatet
per aktie till 2,91 kr (3,80)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 198,8 Mkr
(260,8)

· Styrelsen föreslår till bolagsstämman att ingen utdelning
utbetalas för verksamhetsåret 2017/18 mot bakgrund av det stora behov
av nya grundskolor som i närtid föreligger i Sverige samt goda
förvärvsmöjligheter i Spanien

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Skolinspektionen meddelade IES den 2 juli att den godkänt samtliga
ansökningar som IES lämnat in i början av 2018 avseende tillstånd att
starta och utvidga skolor

· Styrelsen beslutade den 2 juli att genomföra en nyemission samt
att därefter omedelbart återköpa 80 000 C-aktier

· IES förvärvade resterande 50 % av aktierna i det spanska
ägarbolaget International Educational Partnership, S.L. ("IEP") till
en maximal och förväntad köpeskilling om 12 MEuro, varav 9,5 MEuro
betalades den 9 juli

VD:s kommentar
Allt fler föräldrar ställer sina barn i kö till våra skolor för att ta
del av IES lugna studiemiljö och goda akademiska kvalitet. Antalet
köregistreringar ökade 32 procent jämfört med samma tidpunkt
föregående år och uppgick i slutet av juni till 190 000. Samtidigt
ser flertalet av landets kommuner IES som en del av lösningen på
deras utmaning att etablera nya skolor och höja resultaten i
grundskolan.

Vi är inriktade på att under de kommande åren öka IES tillväxt för att
ta till vara den stora efterfrågan. Vi har precis startat våra 36
skolor i Sverige för terminen med cirka 25 600 elever samt våra fyra
skolor i Spanien. I augusti öppnade vi två nya skolor, i Länna och
Sundbyberg, i slutet av juni slöt vi avtal om att öppna en skola i
Luleå med start 2019 och långtgående diskussioner pågår med
Skellefteå kommun, som ställt en av kommunens skolbyggnader till
förfogande för IES för att öppna en skola samma år. Vi för även
diskussioner om att öppna skolor i bland annat Staffanstorp,
Österåker, Vallentuna, Solna och Södra Änggården i Göteborg 2020
eller 2021. Inga slutliga avtal har dock tecknats.

Helåret
Omsättningen för helåret steg med 14,9 procent till knappt 2 348
miljoner kronor. Rörelseresultatet för helåret sjönk med 23,1 procent
till 152,4 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 6,5
procent. Nedgången förklaras främst av att vi öppnade fyra nya
skolor, jämfört med endast en skola föregående år, vilket både medför
uppstartskostnader och att skolorna inte är fulla och därmed
förlustbringande under det första året. Övriga huvudsakliga orsaker
är att IES inte fick något statligt läxhjälpsbidrag för kalenderåret
2018, att skolpengen inte återspeglade löneökningarna för lärare samt
att vi under det fjärde kvartalet redovisade högre övriga kostnader
än normalt.

Ett svagt fjärde kvartal
Omsättningen under det fjärde kvartalet steg med 12,6 procent till
drygt 611 miljoner kronor. Rörelseresultatet i kvartalet sjönk
däremot med 49,7 procent och uppgick till 27,8 miljoner konor.
Nedgången, som vi betraktar som tillfällig, innebar att
rörelsemarginalen uppgick till 4,5 procent, vilket är långt under vår
normala rörelsemarginalnivå och vårt mål på 8 procent.

Den lägre rörelsemarginalen förklaras till största delen av att totala
intäkter per elev under det fjärde kvartalet ökade med endast 0,6
procent jämfört med samma period föregående år. Orsaken är främst att
skolpengsökningarna i kommunerna inte återspeglar de ökade
lärarlönerna på skolmarknaden. Därutöver erhöll IES inte det ovan
nämnda statliga bidraget för läxhjälp, vilket påverkade både
omsättningen och resultatet negativt i kvartalet med 10,5 miljoner
kronor jämfört med föregående år.

Personalkostnaderna per elev å andra sidan steg med 6,8 procent,
främst som en följd av lärarbristen. Därutöver var kostnaderna för
att ta hand om elever med särskilda behov högre än normalt. Endast en
mindre del av kostnaderna för dessa resurser täcktes av
tilläggsbelopp från kommunerna, vilket vi arbetar på att åtgärda.
Lärarbristen ledde också till att vi i några fall fick hyra in lärare
från bemanningsföretag, vilket orsakade en tillfällig merkostnad om 3
miljoner kronor. Kostnader för modersmålsundervisningen ökade också,
medan intäkterna var låga under kvartalet.

Under det fjärde kvartalet fortsatte vi även att investera i IES
organisation för att skapa förutsättningar för tillväxt, både på
huvudkontors- och skolledarnivå, vilket belastade resultatet.
Sammantaget innebär detta att vi lämnar ett tillfälligt finansiellt
svagt kvartal bakom oss.

Vi förväntar oss dock att under 2018/19 återgå till en högre
lönsamhetsnivå genom att dra nytta av ytterligare stordriftsfördelar
samtidigt som de skolor vi startade förra året fylls upp och blir
lönsamma. Därutöver har vi fått en bidragsram på 10,8 miljoner kronor
avseende statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
inom skolan för andra halvåret 2018. Bidraget är till exempel avsett
för att finansiera kostnader för extra lärarresurser, stärkt
elevhälsa, mer lärverktyg och andra åtgärder som stärker
likvärdigheten och kunskapsutvecklingen inom skolan. En begäran om
utbetalning (rekvisition) av bidraget för 2018 sker under september
2018 och utbetalning förväntas ske innan årsskiftet. Skolverket har
även fattat beslut om bidragsramen för nämnda statsbidrag för 2019.
IES bidragsram uppgår till drygt 42,5 miljoner kronor. Det
förberedande arbetet för rekvisition av bidraget för 2019 påbörjas
mot slutet av 2018.

Lika villkor
Den så kallade lika villkorsprincipen för skolpengsfinansiering av
kommunala och enskilda skolor är avgörande för att vi ska kunna
erbjuda skolverksamhet på samma villkor som kommunerna. Friskolornas
Riksförbund har nyligen låtit revisionsfirman Deloitte genomföra en
oberoende granskning av 20 kommuner för att utröna i vilken
utsträckning lika villkorsprincipen tillämpas. Kortfattat kan vi
konstatera att tolkningen av lika villkorsprincipen skiljer sig åt
mellan kommunerna, att man har olika modeller för resursfördelning
och skolpengsbeslut, saknar processer för uppföljning av underskott i
den egna verksamheten och inte har redovisnings- och revisionskrav på
kommunala skolverksamheter. Det här innebär i praktiken att friskolor
inte behandlas enligt lika villkorsprincipen och att risken är stor
för att vi inte får samma ersättning som kommunala skolor. Rapporten
finns tillgänglig på Friskolornas Riksförbunds hemsida.

Nästa steg i Spanien
I början av juli tog vi ytterligare ett steg i vår expansion i Spanien
genom att förvärva resterande 50 procent av aktierna i det i maj 2018
nybildade joint venture bolaget International Education Partnership.
Därmed är English School of Asturias samt två av Grupo Educativo
Elians tre skol-företag i Spanien, belägna i Castellon och La Nucia,
helägda dotterbolag. Genom förvärvet skapar vi full kontroll över
verksamheten och en god grund för fortsatta förbättringar och
expansion i Spanien. Vår fjärde skola, som ligger i Valencia, ägs
fortsatt till hälften vardera av IES och vår samarbetspartner
familjen Monzonis.

Framtid
Vi befinner oss mitt uppe i en förändring, både på den svenska
skolmarknaden och inom IES. Kortsiktigt pressas lönsamheten både av
interna och externa faktorer men på sikt ser vi goda möjligheter till
långsiktig, lönsam tillväxt på en växande marknad. Den snabba
ökningen av barn och unga höjer kravet ytterligare på kommunerna att
bygga fler skolor under de närmaste åren och vi rustar oss för att
vara en del av lösningen, både genom att säkra kvaliteten i skolan
och genom att erbjuda fler platser. Behovet av nya skolor i Sverige
är akut i närtid. IES vill bidra till att lösa problemet genom att
öppna fler skolor i Sverige. Vi ser också ytterligare
förvärvsmöjligheter i Spanien. Det är mot den bakgrunden styrelsen
förslår till bolagsstämman att ingen utdelning utbetalas för
verksamhetsåret 2017/18.

Annette Brodin Rampe
VD

För ytterligare information kontakta:
Johan Hähnel, IR-ansvarig, tel. 070 605 6334 eller Annette Brodin
Rampe, vd, tel. 073 852 4231.

Telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten:
Annette Brodin Rampe, VD, kommer idag, onsdagen den 29 augusti,
klockan 10.30 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering
av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på
engelska. För att delta i telefonkonferensen, ring följande
telefonnummer; o8 566 426 51 och slå sedan deltagarkoden; 74862998#.
Presentationsmaterialet återfinns på IES webbsida:
http://corporate.engelska.se/financial-information/reports-and-presentat....

Kommande rapporter
Årsredovisning 2017/18 - 22 oktober 2018
Delårsrapport Q1 2018/19 - 20 november 2018
Bolagsstämma 2017/18 - 20 november 2018
Delårsrapport Q2 2018/19 - 21 februari 2019
Delårsrapport Q3 2018/19 - 17 maj 2019

Denna information är sådan information som Internationella Engelska
Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den
29 augusti 2018, kl. 08.00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/internationella-engelska-skolan/r/internatione...
http://...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.