Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Internationella Engelska Skolan: INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN DELÅRSRAPPORT 1 JULI-30 SEPTEMBER 2019/2020

Första kvartalet (juli-september)

· Omsättningen steg med 8,1% till 600,7 Mkr (555,8), varav organisk
tillväxt uppgick till 7,0%

· Antalet elever i den svenska verksamheten vid kvartalets slut
uppgick till 26 828 (25 582)

· Antal köregistreringar i Sverige uppgick vid kvartalets slut till
ca 204 700 (185 300)

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 54,6 Mkr (23,3). Exklusive
effekter av införandet av IFRS 16 uppgick EBIT till 36,5 Mkr (23,3)

· Rörelsemarginalen uppgick till 9,1% (4,2). Exklusive effekter av
IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 6,1% (4,2)

· Den 5 juli 2019 sålde IES sin 50 procentiga andel i Colegio IALE
till delägaren familjen Monzonis för 3,9 Meuro, vilket innebar en
reavinst och jämförelsestörande post för IES om 24,7 Mkr

· Rörelseresultatet (EBIT) justerat för jämförelsestörande poster
uppgick till 29,9 Mkr (23,5). Exklusive effekter även för IFRS 16 var
justerat EBIT 11,8 Mkr (23,5) och justerad EBIT-marginal 2,0% (4,2)

· Kvartalets resultat uppgick till 17,1 Mkr (12,0). Exklusive
effekter av IFRS 16 uppgick det till 29,3 Mkr (12,0)

· Resultatet per aktie uppgick till 0,43 kr (0,30)
· Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
132,0 Mkr (96,1)

Efter periodens slut

· Den 18 oktober 2019 fick IES tillstånd av Skolinspektionen att
starta en internationell skola enligt Cambridge-läroplanen i
Skellefteå

· Samma dag tecknade IES hyresavtal avseende nybyggnation av två nya
skolor i Sigtuna respektive Värmdö med planerad öppning till starten
av läsåret 2021/22

· CFO Fredrik Åkerman kommer att lämna IES under början av 2020
eller så snart en ny lösning finns på plats. Rekryteringen av en ny
CFO har inletts

VD:s kommentar

EN BRA START PÅ ÅRET

Vi började det nya året med att öppna vår nya skola i Skellefteå och
totalt välkomna 26 800 elever i våra 37 skolor i Sverige och 2 500
elever i våra fem skolor i Spanien till ett nytt läsår. Året har
börjat bra och enligt plan där omsättningen ökade med 8,1% jämfört
med samma period föregående år samtidigt som rörelseresultatet
minskade till 11,8 Mkr (23,5) rensat för effekter av IFRS 16 och
reavinsten från den avyttrade samägda spanska skolan Colegio IALE.
Det lägre resultatet beror i sin helhet på att det säsongsmässigt
svaga första kvartalet i Spanien väger allt tyngre ju fler skolor vi
har där. På helårsbasis väntas dock Spanien fortsätta att leverera
ett starkt resultat.

Fortsatt tillväxt
Augusti är alltid en särskild månad i skolans värld. Den betyder
nystart och ett varmt välkomnande av alla skolbarn. Fulla av
förväntan börjar de det nya skolåret nyfikna och spända på om de fått
några nya klasskompisar och lärare.

I år startade vi bara en helt ny skola, i Skellefteå. Det är alltid
fantastiskt roligt att öppna en ny skola - för den betyder så mycket
för det lokala samhället; kommun, näringsliv och invånare. Inte minst
i Skellefteå, som nu ställer om till att vara en tillväxtkommun med
satsning på utbildning som en viktig grundsten för att vara attraktiv
som bostadsort och etableringsort för näringslivet.

Hösten 2018 startade vi IES Sundbyberg i liten skala med bara sex
klasser i väntan på att ombyggnationen skulle bli helt klar. I
augusti i år kunde vi äntligen öppna hela skolan och ytterligare tio
klasser, vilket i princip betyder att det blev som att öppna en helt
ny skola. Både i Skellefteå och Sundbyberg har intresset från
föräldrar varit stort och skolorna utvecklas enligt plan.

Intresset fortsätter också att vara stort från föräldrar och kommuner
på många andra platser runt om i Sverige och vi har hittills
annonserat åtta nya skolor som är planerade att öppna de kommande tre
åren. Det är första gången som vi har så lång sikt framåt vad gäller
antalet nya skolor. Det ger oss, tillsammans med vår kö, en stabil
grund när det gäller att planera verksamheten för framtiden.

Vi utvärderar också fler förvärv i Spanien och i början på detta
kvartal slutförde vi den renodling på ägarsidan som vi inledde under
2018, när vi sålde den sista delägda skolan till vår delägare.
Avyttringen medförde en reavinst om 24,7 Mkr som är bokförd i
kvartalet. Vi har nu fem skolor i Spanien vilka samtliga är
dotterbolag till IES.

Säsongsmässiga effekter pressar resultatet
Året har startat bra och som förväntat. Den svenska verksamheten har i
år bättre balans mellan öknings-takten för skolpengen respektive
lärarlöneökningen än de senaste par åren. Intäkterna per elev i
Sverige ökade under kvartalet med 3,4%, personalkostnaderna per elev
steg med 2,7% och totala kostnader per elev med 3,1%, jämfört med
motsvarande kvartal förra året.

I Spanien är alltid det första kvartalet säsongsmässigt svagt då
skolstarten inte är förrän en bit in i september. Eftersom vi har
fler skolor i Spanien i år jämfört med förra året, förstärks denna
säsongsmässigt negativa effekt. Helårsplanen för den spanska
verksamheten under 2019/2020, utan ytterligare förvärv och exklusive
reavinsten, är en omsättning på ca 21,6 Meuro (ca 230 Mkr), EBITDA på
ca 3,9 Meuro (ca 41 Mkr) och rörelse-resultat (EBIT) på ca 2,2 Meuro
(23 Mkr). Utfallet under första kvartalet var i linje med den planen.

För koncernen som helhet steg omsättningen under kvartalet med 8,1%
till 600,7 Mkr, varav organisk tillväxt uppgick till 7,0%.
Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 9,1% (4,2) och rensat för IFRS
16 och reavinsten från den sålda spanska skolan uppgick
rörelsemarginalen till 2,0% (4,2).

Redovisningen påverkas stort av införandet av IFRS 16
Vi har 37 skolor i Sverige som vi hyr av kommuner och fastighetsbolag.
Vi är en långsiktig aktör och gör därför långsiktiga åtaganden för
våra skolfastigheter. Våra kontrakt kan sträcka sig upp till 25 år
fram i tiden. Vi vågar göra dessa satsningar då vår skolverksamhet är
stabil, där både våra köer och den demografiska utvecklingen med allt
fler barn i grundskoleåldern ger oss förutsägbarhet i intäkterna och
därmed möjlighet att planera verksamheten väl. Införandet av IFRS 16
innebär dock att leasingkostnaderna tas upp som en nyttjandetillgång
respektive leasingskuld i balansräkningen vilket ökar
balansomslutningen med 3,4 miljarder kr samtidigt som en del av
leasingkostnaderna flyttas från rörelseresultatet till finansnettot
vilket då ökar rörelseresultatet. Även om denna förändring inte
medför någon förändring i hur vi bedriver verksamheten så innebär det
en stor påverkan på vår redovisning och därmed nyckeltal. Vi har i
tabeller och noter i denna rapport försökt göra det så tydligt och
enkelt som möjligt att kunna tolka våra siffror både utan och med
denna redovisningseffekt.

Strategiskt viktigt tillstånd för internationell skola
I oktober meddelade Skolinspektionen att vi fick tillstånd att starta
en internationell skola enligt Cambridge-läroplanen i Skellefteå.
Avsikten är att komplettera den F-9 skola som vi öppnade i augusti
2019 för att också kunna erbjuda elever som gått i skola utomlands
tidigare under sin skoltid möjlighet att fortsätta studera enligt sin
internationella läroplan. Den internationella skolan planeras att
starta till hösten 2020 i den befintliga skolans lokaler. Vi är glada
att ytterligare kunna bidra till Skellefteås utveckling och göra det
lättare för företag i kommunen att locka internationell personal
genom att det nu kommer att finnas en internationellt erkänd
utbildning på orten.

Det finns många kommuner och företag med behov av att attrahera
internationell arbetskraft i Sverige och vi kommer att i nära dialog
med dessa utvärdera möjligheten för fler av våra skolor att erbjuda
utbildning enligt internationell läroplan framöver.

Ordning och reda är avgörande för resultaten
Det går långsamt framåt när det gäller initiativ för att stärka
kvaliteten i svensk skola och det är fortfarande 16% av alla elever
som går ut grundskolan i Sverige som saknar behörighet till
gymnasiet. Det finns emellertid ljuspunkter och det finns skolledare
runt om i Sverige som tar tag i problemen och bestämmer sig för att
arbeta på ett annat sätt för att nå resultat. Jag blir därför riktigt
glad när jag läser i tidningarna om skolor som lyckas vända trenden
och förbättra gymnasiebehörigheten. Tydlig uppföljning gentemot
eleverna och ordning och reda är gemensamma nämnare även för många av
dessa skolor. Det går inte att underskatta vikten av att ha tydlig
struktur och ordning och reda i skolan - speciellt för de elever som
inte har studievana hemifrån.

Det pågår emellertid många utredningar och översyner inom skolans
område för att ta tag i kvalitetsfrågan. En sådan är revidering av
kursplanerna vilket behövs med jämna mellanrum - men inte för ofta
för då flyttas fokus från elevernas lärande till att lärare ska lära
sig planen. Skolverkets nya förslag till förändring av kursplanen är
ett litet steg i rätt riktning - fokus sätts mer på faktakunskaper
och förståelse och mindre på förmågor. Det tycker vi är glädjande och
något vi propagerat för länge. Men, det behövs också tydligare
betygskriterier vilket den nya kursplanen ger utrymme för och det
behövs också fler nationella prov - i fler ämnen och oftare som bör
rättas centralt för att öka transparens, förutsägbarhet och
förtroendet för svenska elevers kunskaper.

Detta är min sista rapport innan jag nästa vecka lämnar över till Anna
Sörelius Nordenborg. Jag vill tacka elever, föräldrar, medarbetare,
kommuner, styrelse och aktieägare för att ni är en del av detta
otroligt fina företags utveckling.

Cecilia Marlow
Tf vd

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Emma Rheborg, IR- och kommunikationschef, tel. 0768-511 540
Cecilia Marlow, tf VD, tel. 073-414 61 28
Fredrik Åkerman, CFO, tel. 070-415 23 65
TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV KVARTALSRAPPORTEN:
Tf VD Cecilia Marlow och CFO Fredrik Åkerman kommer idag, torsdagen
den 21 november, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i
samband med publicering av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen
kommer att hållas på engelska. För att delta i telefonkonferensen,
ring följande telefonnummer; 08-566 426 51 och slå sedan
deltagarkoden; 76635134#. Presentationsmaterialet återfinns på IES
webbsida: http://corporate.engelska.se.

KOMMANDE RAPPORTER Datum
Årsstämma 2018/2019 21 november 2019
Delårsrapport Q2 2019/20 20 februari 2020
Delårsrapport Q3 2019/20 15 maj 2020

Denna information är sådan information som Internationella Engelska
Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksfö...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.