Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Internationella Engelska Skolan: INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN DELÅRSRAPPORT 1 JULI-31 DECEMBER 2019/2020

Andra kvartalet (oktober-december)

· Omsättningen steg med 12,1% till 813,5 Mkr (725,7), varav organisk
tillväxt uppgick till 9,9%

· Antalet elever i den svenska verksamheten vid kvartalets slut
uppgick till 26 814 (25 608)

· Antal köregistreringar i Sverige uppgick vid kvartalets slut till
ca 208 900 (188 000)

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 86,2 Mkr (50,3). Exklusive
effekter av införandet av IFRS 16 uppgick EBIT till 68,1 Mkr (50,3)

· Rörelsemarginalen uppgick till 10,6% (6,9). Exklusive effekter av
IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 8,4% (6,9)

· Kvartalets resultat uppgick till 44,4 Mkr (40,4). Exklusive
effekter av IFRS 16 uppgick det till 56,1 Mkr (40,4)

· Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
182,7 Mkr (97,1)

· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,11kr
(1,01)

· Anna Sörelius Nordenborg tillträdde som ny VD den 25 november 2019
Första halvåret (juli-december)

· Omsättningen steg med 10,3% till 1 414,2 Mkr (1 281,6), varav
organisk tillväxt uppgick till 8,6%

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 140,8 Mkr (73,6). Exklusive
effekter av införandet av IFRS 16 uppgick EBIT till 104,6 Mkr (73,6)

· Rörelsemarginalen uppgick till 10,0% (5,7). Exklusive effekter av
IFRS 16 uppgick rörelsemarginalen till 7,4% (5,7)

· Rörelseresultatet (EBIT) justerat för reavinsten om 24,7 Mkr
relaterad till avyttringen av ägarandelen i Colegio IALE den 5 juli
2019, uppgick till 116,1 Mkr (73,8). Exklusive effekter även för IFRS
16 var justerat EBIT 79,9 Mkr (73,8) och justerad EBIT-marginal 5,6 %
(5,8)

· Periodens resultat uppgick till 61,5 Mkr (52,5). Exklusive
effekter av IFRS 16 uppgick det till 85,4 Mkr (52,5)

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
314,8 Mkr (193,2)

· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,53
kr (1,31)

Efter periodens slut

· Den 10 januari 2020 förvärvade IES genom sitt helägda spanska
dotterbolag International Education Partnership S.L ("IEP") 100% av
aktierna i Colegio Joyfe, en privatskola i Madrid, Spanien med cirka
2 000 elever

· Den 3 februari 2020 slutförde IES genom sitt helägda spanska
dotterbolag IEP förvärvet av 100% av verksamheten i Colegio Inglés
Zaragoza, en privatskola i Zaragoza, Spanien med cirka 270 elever

· Lars Jonsson utsågs den 12 februari 2020 till ny CFO och medlem av
koncernledningen för IES. Lars tillträder senast den 17 augusti 2020

VD:s kommentar

FORTSATT TILLVÄXT I SVERIGE OCH SPANIEN
Vi fortsätter att växa i snabb takt med fler elever och fler skolor i
både Sverige och Spanien. Under de senaste tio månaderna har vi
förvärvat fyra skolor i Spanien och startat en ny skola i Skellefteå.
Vår kvalitet är nyckeln till vår tillväxt och därför är det glädjande
att resultaten på de nationella proven 2019 återigen är långt över
det nationella snittet. Under andra kvartalet ökade omsättningen med
12,1% jämfört med samma period föregående år, varav 9,9% organisk
tillväxt samtidigt som rörelseresultatet ökade till 68,1 Mkr (50,3)
rensat för effekter av IFRS 16. Det högre resultatet beror framför
allt på en bättre balans mellan skolpengsökningarna och kostnaderna
för undervisningen i Sverige. Kommunernas alltmer utmanande ekonomi
slår igenom på skolpengsökningarna 2020 som preliminärt i snitt ökar
med drygt 2% jämfört med 3% för 2019.

Jag har sedan jag tillträdde i slutet av november spenderat mycket tid
på att besöka våra skolor. Jag har pratat med elever, lärare,
stödpersonal och rektorer för att skapa min egen uppfattning av vår
position och vad som är IES. Förutom allas starka övertygelse om vårt
koncept där vikten av en lugn och trygg studiemiljö är central, har
jag under dessa möten slagits av det enorma engagemang för våra
elever som finns i hela organisationen. Det är imponerande och
bekräftar min bild av att IES inte är en vanlig skola. Vi har
verkligen något som borde finnas i alla skolor - viljan att få alla
elever oavsett bakgrund att lyckas. Denna kultur kommer att gagna än
fler elever när vi fortsätter att växa med fler skolor i Sverige och
Spanien under kommande år.

Tillväxt och stärkt resultat i Sverige
Andra kvartalet och första halvåret utvecklades som förväntat i både
Sverige och Spanien. Den svenska verksamheten har under 2019 haft en
bättre balans mellan ökningstakten för skolpengen respektive
lärarlöneökningen än de senaste par åren, vilket har förbättrat
resultatet under både kvartalet och första halvåret. Intäkterna per
elev i Sverige ökade under halvåret med 4,0%, personalkostnaderna per
elev steg med 3,2% och totala kostnader per elev med 3,1%, jämfört
med motsvarande period förra året.

Kommunerna har en utmanande ekonomisk situation med höga kostnader för
en åldrande befolkning samtidigt som barnkullarna blir större. Det
avspeglas i 2020 års skolpengsbeslut som preliminärt i snitt ökar med
drygt 2% (3). Vi bedömer att vi för året kan kompensera för den lägre
ökningstakten genom att ytterligare dra fördel av vår storlek.
Därutöver har bidragsramen avseende det statliga bidraget för stärkt
likvärdighet ökat för 2020. För IES, med vår blandade elevgrupp,
innebär det bidrag om 64,1 Mkr (42,4) under 2020. Detta bidrag kommer
i sin helhet motsvaras av kostnader på motsvarande belopp.

För hela koncernen steg omsättningen under första halvåret med 10,3%
till 1 414,2 Mkr, varav organisk tillväxt uppgick till 8,6%.
Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 10,0% (5,7) och rensat för IFRS
16 och reavinsten från den spanska skolan som såldes under första
kvartalet uppgick rörelsemarginalen till 5,6% (5,8).

Tillväxten i Sverige fortsätter i hög takt. Vi har annonserat sju nya
skolor de kommande tre åren och får fortsatt löpande förfrågningar
från kommunerna om fler. Till hösten öppnar vi två nya skolor, en i
Upplands Väsby och en i Östersund. Kön är lång och vi har redan
startat antagningen.

Ökad tillväxttakt i Spanien
Vi har drivit skolor i Spanien sedan 2016 då IES blev delägare i en
skolgrupp. Under det senaste året har vi renodlat ägarstrukturen
vilket möjliggjort en ökad tillväxttakt. De senaste tio månaderna har
vi förvärvat inte mindre än fyra skolor och samtidigt sålt vår andel
i den sista samägda skolan. Efter de två senaste förvärven (Colegio
Zaragoza och Colegio Joyfe) i början av 2020 äger IES sju skolor med
totalt 4 800 elever, vilket gör oss till den sjätte största
icke-religiösa skolaktören i Spanien sett till antalet elever. Vi har
också byggt upp en lokal organisation med huvudkontor i Madrid som
har förstärkts ytterligare de senaste månaderna. Vi har nu den
plattform som krävs för att driva fortsatt tillväxt under kommande
år.

Spanien är en stor och växande marknad för tvåspråkig undervisning av
hög kvalitet där föräldrar aktivt söker skolor som kan förbättra
deras barns framtids-förutsättningar på en arbetsmarknad som präglas
av hög ungdomsarbetslöshet. Vi har valt att fokusera på
avgiftsfinansierade tvåspråkiga privatskolor vilka undervisar
antingen enligt brittisk läroplan eller spansk läroplan och riktar
sig till spanska medelklassfamiljer. Det finns cirka 300 skolor med
mer än 200 000 elever inom detta segment där flertalet ägs av
privatpersoner. De väljer oss som ny ägare för att de vill att deras
skola ska bli en del av en framgångsrik svensk skolkoncern.

Det pågår för närvarande en konsolidering på den spanska
privatskolemarknaden och vi avser att vara fortsatt aktiva i denna.
Vi utvärderar varje ny skola på enskild basis och ett absolut
kriterium är att IES som ägare kan tillföra värde. Det sker främst
genom kvalitetshöjande åtgärder, bättre kapacitetsutnyttjande och
samordningsfördelar inom t.ex. inköp. Det finns dessutom många
erfarenheter att utbyta mellan Spanien och Sverige som gynnar båda
delarna av vår verksamhet.

Det senaste förvärvet i januari 2020, Colegio Joyfe i Madrid, var med
2 000 elever den största skolan vi hittills förvärvat. Det är en
välfungerande skola med gott renommé som vi ser fram emot att
fortsätta utveckla tillsammans med elever och personal.

Resultatmässigt utvecklades Spanien enligt plan under det andra
kvartalet efter ett säsongsmässigt svagt första kvartal.

Goda resultat på de nationella proven
Vårt främsta akademiska kvalitetsmått för de svenska grundskolorna är
resultaten på de nationella proven och i november publicerade
Skolverket resultaten för de prov som genomfördes under vårterminen
2019. IES utmärkte sig återigen med en betydligt högre andel av
eleverna i årskurs nio som nådde toppbetyg (A-C) i kärnämnena
svenska, matematik och engelska än det nationella snittet. Nationella
prov är ett bra kvalitetsmått då de är samma för alla elever i hela
Sverige och också rättas enligt centralt bestämda mallar. Det ligger
hårt arbete bakom dessa siffror och vi är mycket stolta över våra
elevers prestation!

Inom IES har vi alltid haft utgångspunkten att alla elever kan lyckas
oavsett bakgrund. Vi har 37 skolor i Sverige och de ligger i både
traditionella medelklassområden och i utsatta områden. Eleverna har
till 38% utländsk bakgrund jämfört med det nationella snittet om 24%.

Genom att ha höga förväntningar på alla elever når vi goda resultat
både för de elever som kommer från hem där föräldrarna har akademisk
examen och de som inte har det.

En av hörnstenarna i att förbättra och bibehålla en hög kvalitet är
ett gediget systematiskt kvalitetsarbete. Det har vi utvecklat över
tid och använder för att ständigt förbättra vår verksamhet.

Jag är dock övertygad om att inga kvalitetssystem i världen kan
ersätta det engagemang för eleverna och den yrkesstolthet som
genomsyrar hela vår organisation. Det är precis så som det ska vara
på en skola och det gör mig stolt!

Anna Sörelius Nordenborg
vd

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Emma Rheborg, IR- och kommunikationschef, tel. 0768-511 540
Anna Sörelius Nordenborg, VD, tel. 070-990 38 21
Fredrik Åkerman, CFO, tel. 070-415 23 65

TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV KVARTALSRAPPORTEN:
VD Anna Sörelius Nordenborg och CFO Fredrik Åkerman kommer idag,
torsdagen den 20 februari, klockan 10.00 att hålla en
telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten.
Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i
telefonkonferensen, ring följande telefonnummer; 08-566 426 51 och
slå sedan deltagarkoden; 75160419#. Presentationsmaterialet återfinns
på IES webbsida: http://corporate.engelska.se.

KOMMANDE RAPPORTER ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.