Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Internationella Engelska Skolan: Kommuniké från årsstämma i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II (publ)...

Vid årsstämman i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II
(publ) i Stockholm beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2018/2019 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningarna för 2018/2019 fastställdes och styrelsen och
de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för 2018/2019
års förvaltning.

Resultatdisposition

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till
årsstämmans förfogande stående medlen om 523 804 301 kronor
disponeras så att 1,16 kronor per aktie, totalt 46 458 000 kronor,
utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna
kapital, 477 346 301 kronor, överförs i ny räkning. Som
avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning beslutades måndagen den
25 november 2019.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, utan
suppleanter, samt att bolagets ska ha en revisor, utan suppleanter.

Birker B. Bahnsen, Maria Rankka, Brian Hatch, Peter Wikström och Lars
Strannegård omvaldes och Carola Lemne och Robert Clark nyvaldes, i
enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Carola
Lemne nyvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG AB
nyvaldes som revisor, och det noterades att auktoriserade revisorn
Håkan Reising kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag,
att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 850 000 kronor, fördelat
enligt följande: 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250
000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i
bolaget. Arvode för kommittéarbete ska utgå med 100 000 kronor till
ordföranden i revisionsutskottet. Birker B. Bahnsen avstod frivilligt
från att erhålla något arvode. Årsstämman beslutade även, i enlighet
med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt
godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna
innebär i korthet att Internationella Engelska Skolan ska erbjuda en
marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningar
inom Internationella Engelska Skolan ska vara baserade på principer
om prestation, konkurrenskraft och skälighet. Rörlig ersättning ska
inte förekomma.

Emissionsbemyndigande

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och fram till nästa
årsstämma - besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission
av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det
antal aktier som var utestående vid tidpunkten för kallelsen till
årsstämman uppgående till högst 10 procent. Nyemission av aktier ska
kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra
villkor.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett
bemyndigande för styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och
längst fram till nästa årsstämma - besluta om återköp och överlåtelse
av egna aktier. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får
endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande
kursintervallet. Överlåtelser får ske på Nasdaq Stockholm och får
också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom
kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor.

Ytterligare information från årsstämman

Den presentation som tillförordnad VD Cecilia Marlow höll vid
årsstämman finns även tillgänglig på Internationella Engelska Skolans
webbplats, http://corporate.engelska.se/. Protokollet från årsstämman
kommer vidare hållas tillgängligt på Internationella Engelska Skolans
webbplats senast två veckor efter årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Emma Rheborg, Kommunikations- och IR-chef IES
Telefon: +46 768 511 540
E-post: emma.rheborg@engelska.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 november 2019 kl 18.00 CET.

Om Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan, IES, är en av de ledande fristående
aktörerna inom utbildning i Sverige, med cirka 26 800 elever i 37
skolor samt cirka 2 500 elever i skolorna i Spanien.

IES i Sverige bedriver skolverksamhet från förskoleklass i grundskolan
till och med gymnasiets tredje årskurs. Huvudinriktningen är på
årskurserna 4-9, vad som internationellt benämns "middle school".
Inom grundskolan är IES den ledande enskilda huvudmannen, med 17 av
de 20 största friskolorna i Sverige. Ifråga om resultat på de
nationella proven i årskurs 9 presterar IES långt över snittet för
skolor i Sverige.

Internationella Engelska Skolan grundades 1993 och är inne på sitt
27:e verksamhetsår. Skolorna har under alla år präglats av tre starka
övertygelser hos grundaren Barbara Bergström:

· Att det ska råda ordning och arbetsro, så att lärare kan undervisa
och elever lära

· Att eleverna ska lära sig fullt behärska engelska språket, som är
nyckeln till världen

· Att eleverna ska mötas av höga akademiska förväntningar och mål
Upp till hälften av undervisningen i Sverige bedrivs på engelska, av
lärare som har engelska som modersmål. Drygt 800 lärare med
kvalificerad utländsk lärarexamen - från främst Kanada, USA,
Storbritannien och Sydafrika - undervisar i IES-skolorna.

Verksamheten har uppvisat en stark tillväxt i antal elever.
Omsättningen har de senaste tio åren ökat med i snitt 19% per år.
Under det senaste räkenskapsåret 2018/2019, som avslutades den 30
juni 2019, uppgick omsättningen till 2 781,1 Mkr, vilket är en ökning
med cirka 18% från föregående år. I kön för att få en plats under
nuvarande och kommande år fanns per den 30 september 2019 cirka 204
700 anmälningar.

Internationella Engelska Skolan är sedan 2016 noterad på Nasdaq
Stockholm, Mid Cap, med kortnamnet "ENG".

Största ägare av IES är amerikanska TA Associates, nära knutet till
ledande universitet och stiftelser i USA, grundaren Barbara Bergström
samt Paradigm Capital AG med olika fonder. Bland de tio största
ägarna i övrigt fanns i slutet av september 2019 också Swedbank Robur
fonder och AMF Försäkring & Fonder (ägt gemensamt av LO och Svenskt
Näringsliv).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/internationella-engelska-skolan/r/kommunike-f...
https://mb.cision.com/Main/14803/2970195/1148342.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.