Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-24

Intervacc: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Första kvartalet 1 januari - 31 Mars 2017

Perioden i sammandrag

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående
år

- Nettoomsättningen uppgick till 11,3 MSEK (6,1 MSEK)
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till - 0,4
MSEK (-1,3 MSEK)

- Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2 MSEK (-2,9 MSEK)
- Resultatet efter skatt uppgick till -1,5 MSEK (-2,3 MSEK)
- Resultat per aktie* -0,139 SEK (-0,237**)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,2 MSEK
(2,1)

- Per den 31 Mars 2017 uppgick likvida medel till 11,9 MSEK (10,8)
*) beräknat på 11 142 220 aktier
**) beräknat på 9 911 885 aktier justerat för sammanslagning av aktier
4:1

Väsentliga händelser under perioden

Extra bolagsstämma
Vid extra bolagsstämma 3 februari beslutades att bemyndiga styrelsen
att ändra antalet aktier till mellan 11 000 000 och 44 000 000 och
att genomföra en sammanslagning av aktier 4:1. Antalet aktier
uppgick därmed till 11 142 220 med ett kvotvärde om 2 SEK.
Bolagsstämman fattade även beslut om att bemyndiga styrelsen att
fatta beslut, inom ramen för bolagsordningen, om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler vid ett eller flera
tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Listning på Nasdaq First North
Bolagets aktie listades på Nasdaq First North med första handelsdag 7
april 2017.

Nyemission
En nyemission genomfördes inför listningen om 5 000 000 units där
varje unit omfattar en aktie för 10 SEK och en gratis option att
inlösas under mars 2018 till ett inlösningspris om 12 SEK.
Nyemissionen övertecknades och bolaget tillfördes ca 47 miljoner SEK
efter emissionskostnader. Genom nyemissionen tillkom ca 600 nya
ägare. Emissionen var pågående över rapportdagen och registrerades i
april. Efter emissionen uppgår antal aktier till 16 142 220.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Det har inte skett några väsentliga händelser efter rapportperiodens
utgång.

VD har ordet

Första kvartalet under 2017 har för Intervaccs del präglats mycket av
nyemissionen och listningen på Nasdaq First North. Detta ser vi som
ett mycket viktigt steg, vilket ger oss en ökad synlighet utåt och
innebär en ny fas i företagets utveckling.

Vid de investerarträffar vi haft har vi mötts av ett stort och gediget
intresse för bolaget och dess affärsidé, att utveckla vacciner inom
djurhälsa.

Då nu produktionsprocessen för Strangvac®, avsevärt förbättrats genom
det samarbete vi har med PX'Therapeutics i Frankrike, har även mycket
arbete ägnats åt att finna en lämplig tillverkare inför kommersiell
storskalig tillverkning. Ett flertal kontraktstillverkare har synats
ur teknisk, regulatorisk och kostnadsmässig synvinkel. Att ligga i
framkant med en ny teknologi, rekombinanta proteiner i ett veterinärt
vaccin, innebär att vi ställer speciella krav på en lämplig
tillverkare. Efter att ha avfärdat några som inte passar, har vi dock
identifierat några med hög kompetens, rätt erfarenhet, utrustning och
entusiasm.

Verksamheten inom Nordvacc Läkemedel har i perioden omfattats av
interna samt externa möten avseende branschfrågor på de Skandinaviska
marknaderna. Därutöver har riktade informationsmöten mot aktuella
enskilda grossister och kundgrupper genomförts. Förberedelser
avseende prissättning, inköp och lageruppbyggnad av nya produkter
inför lansering i andra kvartalet har också genomförts.

Hägersten den 24 maj 2017
Jan Ingmar Flock, VD

Fullständig delårsrapport bifogas detta pressmeddelande samt finns
tillgänglig på www.intervacc.se

Rådgivare
Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser avseende Nasdaq First
North.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11
Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning
vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt
grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets
forsknings- och utvecklingsarbete.

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/delarsrapport-1-januari---31-mars-...
http://mb.cision.com/Main/4632/2271214/678939.pdf

Författare Cision