Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-08

Intervacc: Kommuniké från årsstämma i Intervacc AB (publ)

Intervacc AB (publ) höll torsdagen den 8 juni 2017 årsstämma varvid
följande beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för
räkenskapsåret 2016.

Disponering av bolagets resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen
utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2016 och att resultatet ska
balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval
av styrelseledamöterna Rune Bergman, Jan-Ingmar Flock, Bengt Guss,
Kenneth Jansson, Alexander Kotsinas, Olof Kämpe och Stefan Ståhl samt
nyval av Björn Sjöstrand.

Rune Bergman omvaldes som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsearvode ska utgå med 80 000 kronor vardera till de externa
ledamöter som ej är anställda, tillhör grundarna eller representerar
en huvudägare i bolaget.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse
det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
till bolagets revisor fram till slutet av nästa årsstämma, som har
för avsikt att utse auktoriserade revisorn Leonard Daun som
huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor, för tiden intill slutet
av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande räkning.

Bemyndigande avseende emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av
bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som
omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio
procent av aktierna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017.

Personaloptionsprogram 2017/2020:1

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa
personaloptionsprogram 2017/2020:1 genom en riktad emission av
teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Nord Vacc Läkemedel
Aktiebolag, org. nr. 556323-1090, för fullgörande av de åtaganden som
följer av personaloptionsprogram 2017/2020:1, samt att godkänna att
dotterbolaget överlåter teckningsoptioner eller aktier i bolaget.

Personaloptionsprogrammet omfattar högst 530 000 personaloptioner av
serie 2017/2020:1 som vederlagsfritt ska erbjudas till vissa ledande
befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i bolaget
eller dess dotterbolag. Varje personaloption berättigar innehavaren
att förvärva en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs
motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen
för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med
den 24 maj 2017 till och med den 8 juni 2017. De tilldelade
personaloptionerna kan utnyttjas för förvärv av nya aktier från och
med den 1 januari 2020 till och med den 8 juni 2020. Ökningen av
bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna uppgå till cirka 1 060 000,08 kronor. Den
maximala utspädningseffekten av personaloptionsprogram 2017/2020:1
beräknas uppgå till högst cirka 3,1 procent av det totala antalet
aktier och röster i bolaget.

Incitamentsprogram 2017/2020:2

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa
incitamentsprogram 2017/2020:2 genom riktad emission av
teckningsoptioner till nyckelpersoner (ej anställda) i bolaget eller
dess dotterbolag.

Emissionen omfattar högst 175 000 teckningsoptioner av serie
2017/2020:2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma
nyckelpersoner (ej anställda) i bolaget eller dess dotterbolag.
Teckningsoptionerna emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat
marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black &
Scholes optionsvärderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar
innehavaren att förvärva en (1) ny aktie i bolaget till en
teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North
under perioden från och med den 24 maj 2017 till och med den 8 juni
2017. De tilldelade teckningsoptionerna kan utnyttjas för förvärv av
nya aktier från och med den 1 januari 2020 till och med den 8 juni
2020. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna uppgå till cirka 350 000,03 kronor. Den maximala
utspädningseffekten av incitamentsprogram 2017/2020:2 beräknas uppgå
till högst cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och röster
i bolaget.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser avseende
antalet styrelseledamöter från 3-8 styrelseledamöter med högst fem
suppleanter till 3-10 styrelseledamöter med högst fem suppleanter.
Årsstämman beslutade vidare om en redaktionell ändring av
bolagsordningens avstämningsförbehåll för att uppdatera
bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 juni 2017 kl. 19:00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets
huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot
ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom
djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning
vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt
grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets
forsknings- och utvecklingsarbete.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intervacc/r/kommunike-fran-arsstamma-i-interva...
http://mb.cision.com/Main/4632/2283722/685785.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.