Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-07

Intrumstyrelsens roll i fokus på årsstämman

wysiwyg_image

Bilden av ett företag där hela styrelsen arbetar operativt lyste igenom i den beskrivning av bolagsstyrningen som gavs på Intrums årsstämma. Styrelsens beslut om att inrätta ett investeringsutskott visade sig vara kontroversiellt.

Intrums styrelse sammanträdde 41 gånger i fjol. Fem protokollförda möten hölls därutöver i den av styrelsen instiftade sk. separations- och integrationskommittén som numera avskaffats.

Styrelsens sprängfyllda schema under förra verksamhetsåret ger intrycket att styrelsen haft svårt att hålla fingrarna borta från den operativa verksamheten. Att styrelsen därtill instiftade en mycket aktiv integrations- och separationskommitté förstärker den bilden

Nämnda kommitté tas i år bort. Istället bildar styrelsen ett nytt utskott, bestående av samtliga styrelsemedlemmar, kallat investeringsutskottet. Ordförande i utskottet är styrelseordföranden Per E. Larsson.

Investeringsutskottets uppgift är, enligt styrelsen, att ”besluta om investeringar i fordringsportföljer eller bolag (eller verksamheter) i den mån sådana ärenden kräver beslut utanför ordinarie styrelsemöten”

Det är förstås kontroversiellt om styrelsen alls ska fatta några beslut i frågor som sträcker sig utanför det ordinarie styrelsearbetet.

På årsstämman i slutet av april väckte Tredje AP-fondens ombud Anne-Charlotte Hormgard indirekt frågan om styrelsen i sin iver att följa upp och övervaka gick för långt.

Tredje AP-fondens uttalade budskap kan sammanfattas i två frågor: Behöver Intrum verkligen en investeringsutskott? Sammanfaller inte utskottets uppgifter med styrelsens?

Sett i det perspektiv som Tredje AP-fonden lyfte fram och i den kontext som innebar att totalt 41 styrelsemöten hade hållits under det förra verksamhetsåret, så framstod styrelsens arbetssätt som närmast absurt.

Med så många styrelsemöten var det svårt att förstå något annat än att styrelsen i sin helhet hade varit operativt verksam under fjolåret.

Diskussionen kring styrelsens roll kom upp under den punkt på årsstämmans agenda då stämman skulle fatta beslut om en styrelsearvodeshöjning.

Höjningen motiverades bl.a. med att styrelsen hade haft inte mindre än 41 sammanträden i fjol, varav hälften hade ägt rum efter fjolårets årsstämma. Styrelseledamöterna hade en stor arbetsbelastning. Många möten kallades till på kort varsel. Styrelsen brukade mötas kl. 07.30 på morgonen, för vid den tiden var ledamöterna inte upptagna med andra åtaganden.

Många ägare hade med största sannolikhet sökt sig till stämman för att få höra mer om hur samgåendet mellan Intrum och Lindorff fungerade.

Men efter diskussionen kring styrelsens roll fick stämman en annan inriktning.

Istället för att ägarna undrade över hur bolaget mådde, så övergick stämmans fokus till frågan om bolagsstyrningen genomfördes på ett adekvat sätt och med rätt fokus.

Själva höjningen av styrelsearvodet var egentligen inget att bråka om, enligt Aktiespararna, eftersom de arvodesnivåer som föreslogs inte stack ut som extra höga relativt bolag med liknande storlek och givet den stora komplexiteten i Intrums verksamhet.

Aktiespararna reagerade dock, på samma sätt som Tredje AP-fonden, på det motiv till arvodeshöjningen som angavs. En höjning av styrelsearvodet kunde knappast motiveras med argumentet att styrelsen inte förstod sin roll och inte förmådde hålla en armslängds avstånd från den operativa verksamheten.

Aktiespararnas ombud Åsa Wesshagen tyckte att det på årsstämman framkom klara tecken på missförhållanden i styrningen av bolaget. Hon sade att bara för att Intrum har blivit större (genom samgåendet med Lindorff, reds. anm.), så ska inte styrelsen ha fler möten. Då blir styrelsen alltför operativ, var hennes poäng. Ansvarsfördelningen mellan vd och styrelse blir dessutom otydlig, menade Wesshagen.

Aktiespararna röstade sammafattningsvis ja till förslaget om höjt styrelsearvode, men ställde sig inte bakom det syfte till höjningen som lagts fram; nämligen att ersätta styrelsen för operativt arbete.

Aktiespararna ansåg inte heller att den vice ordföranden skulle få ett högre arvode än övriga ledamöter, då förbundet inte fann det motiverat att Intrum skulle ha en vice ordförande.

Författare och bevakare: Åsa Wesshagen

FAKTA:

Intrums årsstämma beslutade, i enlighet med valberedningens förslag,

dvs. att fastställa arvodet till styrelsen och ersättningen för utskottsarbete

till sammanlagt 6.795.000 kronor enligt följande:

975.000 kronor till styrelsens ordförande

550.000 kronor till styrelsens vice ordförande

450.000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna

200.000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet

150.000 kronor vardera till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet

250.000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet

150.000 kronor vardera till de övriga åtta ledamöterna i investeringsutskottet

85.000 kronor vardera till de två ledamöterna i ersättningsutskottet

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.