Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-05

Intuitive Aerial: Idag inleds teckningsperioden i Intuitive Aerials nyemission

IDAG INLEDS TECKNINGSPERIODEN I INTUITIVE AERIALS NYEMISSION

Idag, onsdagen den 5 april 2017, inleds teckningsperioden i Intuitive Aerial AB:s (publ) ("Intuitive Aerial" eller "Bolaget") företrädesemission om cirka 8,2 mnkr ("Emissionen") med överteckningsemission för allmänheten om cirka 3,2 mnkr ("Överteckningsemissionen"). Emissionen och Överteckningsemissionen bildar tillsammans "Erbjudandet".
Teckningsperioden löper mellan 5 - 24 april 2017.

Emissionen omfattas till cirka 20 procent av teckningsförbindelser samt därtill en toppgaranti om 2,5 mnkr, totalt cirka 50 procent av Emissionen. Inklusive Överteckningsemissionen uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 11,4 mnkr.

Emissionen innebär att de som var aktieägare på avstämningsdagen den 30 mars 2017 erhåller en uniträtt per aktie. Fyra uniträtter ger rätt att teckna en Unit, innehållande två nya aktier och en teckningsoption TO 3. Teckningskursen per Unit är 5 kronor, motsvarande 2,50 kronor per ny aktie. Teckningsoptionerna TO 3 emitteras vederlagsfritt. Uniträtterna handlas på First North under perioden 5 - 20 april 2017.

Teckningsoptionerna TO 3 kommer att kunna utnyttjas under lösenperioden 1 - 15 november 2017. En teckningsoption TO 3 ger rätt att teckna en ny aktie i Intuitive Aerial till 75 procent av den volymvägda genomsnittskurs som uppmätts under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dag i lösenperioden, dock lägst 2,50 kronor och högst 5,00 kronor.

Överteckningsemissionen
Tilldelning i Överteckningsemissionen ska ske till allmänheten (till allmänheten räknas även befintliga aktieägare); i övrigt sker Överteckningsemissionen på samma villkor som Emissionen. Syftet med Överteckningsemissionen är att tillvarata eventuell överteckning av Emissionen samt för att få fler aktieägare i Bolaget. Ansökan om tilldelning i Överteckningsemissionen sker genom att lämna in en anmälningssedel om teckning utan företräde ("Särskild anmälningssedel 2"), under teckningsperioden.

Vid tilldelning av Units från Överteckningsemissionen kommer varje tecknare att tilldelas vardera 1 000 Units (5 000 kr) så långt som möjligt. Om inte alla tecknare kan få 1 000 Units kommer i första hand hälften av tillgängliga Units i Överteckningsemissionen att fördelas till de som tecknat flest Units utan företräde, med 1 000 Units per tecknare, och andra hälften att tilldelas resterande tecknare, med 1 000 Units per tecknare, med fördelning genom lottning. Överteckningsemissionen omfattar 650 000 Units, vilket motsvarar cirka 650 poster om 1 000 Units vardera.

Memorandum och anmälningssedel för nedladdning eller beställning
Memorandum och anmälningssedel kan laddas ner på:
Intuitive Aerials hemsida: www.intuitiveaerial.com http://www.intuitiveaerial.com
Aktieinvests hemsida: www.aktieinvest.se http://www.aktieinvest.se
EmissionsTorget: www.emtorget.se http://www.emtorget.se

Tryckt memorandum och anmälningssedel kan beställas från Intuitive Aerial:
e-post: hello@intuitiveaerial.com mailto:hello@intuitiveaerial.com
tel: 013 - 99 13 990

2017-04-05

För mer information
Robin Kahlbom
VD
Intuitive Aerial AB (publ)
robin.k@intuitiveaerial.com mailto:robin.k@intuitiveaerial.com
+46 (0)73 070 32 02

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Intuitive Aerial Pressrelease 2017-04-05.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=19890

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong- Kong, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med Units, uniträtter, aktier, teckningsoptioner TO 3 eller andra värdepapper i Intuitive Aerial. Inbjudan till berörda personer att teckna Units i Intuitive Aerial kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget offentliggjort den 29 mars 2017.

Varken uniträtterna, betalade tecknade Units ("BTU") eller de nya aktierna och teckningsoptionerna TO 3 kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Denna information är sådan information Intuitive Aerial AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april kl 13.10.

Om Intuitive Aerial AB (publ)
Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.