Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-06

Invent Medic Sweden: Beslut om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma

Invent Medic Sweden AB ("Invent Medic") meddelar idag, den 6 februari
2017, att styrelsen fattat beslut om att genomföra en
företrädesemission om högst 1 002 500 aktier, i vilken även
allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Fulltecknad
företrädesemission tillför Invent Medic cirka 10,2 MSEK före
emissionskostnader. Invent Medic har på förhand skriftligen avtalat
teckningsförbindelser om cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 28 % av
emissionsbeloppet. Beslutet om företrädesemissionen är villkorat av
godkännande vid extra bolagsstämma. Kallelse till extra bolagsstämma
kommer att publiceras inom kort.

Invent Medic i korthet
Invent Medic har utvecklat en medicinteknisk produkt benämnd TVS för
icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens.
Produkten och dess användning är patenterad i USA och Europa samt
finns i etablerad produktutformning, vilken även har utvärderats i en
undersökning med bra resultat (s.k. Proof of Concept). Givet
ansträngningsinkontinensens stora utbredning är den potentiella
marknaden för Bolagets produkt enligt styrelsens bedömning
omfattande. Marknadspotentialen bygger på uppskattningen att cirka 50
miljoner kvinnor globalt upplever besvär med
ansträngningsinkontinens. En icke-kirurgisk behandling av kvinnlig
ansträngningsinkontinens har potential att kunna tillgodose ett stort
medicinskt behov. Lansering av TVS i Sverige och Norden är planerad
att ske under Q2/Q3 2017. Därefter följer planerad lansering i Europa
under 2018-2019 och USA 2019-2020.

Emissionslikvidens användande
Det kapital som Invent Medic tillförs genom nu aktuell nyemission är i
första hand avsedd att finansiera slutförandet av den kliniska
multicenterstudien, CE-märkningen av produkten och den planerade
marknadslanseringen av TVS. Kapitaltillskottet är även planerat att
möjliggöra en ökad takt i Bolagets utveckling. Utöver detta är
emissionslikviden planerat att stärka Invent Medics finanser avseende
den löpande driften av Bolaget.

VD Karin Bryder kommenterar
"Med anledningen av att vi dels vill öka takten i Bolagets utveckling
och dels vill undersöka möjligheter att bredda vår produktportfölj,
har ett behov av ytterligare kapital uppstått. Med anledning av detta
planerar vi nu att genomföra en företrädesemission om cirka 10,2
MSEK, med planerad teckningstid i mars 2017. Likviden som vi erhåller
från denna nyemission är främst avsedd att förstärka Bolagets
finansiella ställning för att kunna genomföra pågående aktiviteter,
öka vår utvecklingstakt och utöka fokus på nya produkter. Vi har en
spännande och intensiv tid framför oss med ett, för Bolaget, stort
antal betydelsefulla aktiviteter - däribland slutförande av vår
kliniska studie, certifiering av kvalitetsledningssystemet,
CE-märkning och produktlansering och inte minst en ökning av vår
utvecklingstakt."

Erbjudandet i sammandrag

· Teckningstid: 9 - 23 mars 2017.
· Teckningskurs: 10,20 SEK per aktie.
· Avstämningsdag: 3 mars 2017. Sista dag för handel i aktien
inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 mars 2017 och
första dag exklusive att erhålla teckningsrätter är den 2 mars 2017.

· Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 mars 2017 är
registrerade som aktieägare i Invent Medic Sweden AB äger
företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För
varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera
att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 1 002 500 aktier. Vid
fulltecknad nyemission tillförs bolaget 10 225 500 SEK före
emissionskostnader.

· Antal aktier före nyemission: 8 020 000 stycken.
· Värdering (pre-money): Cirka 81,8 MSEK.
· Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att
ske på AktieTorget under perioden

9 - 21 mars 2017.

· Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att
ske på AktieTorget från och med den 9 mars 2017 fram till dess att
Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering
beräknas ske i mitten av april 2017.

· Teckningsförbindelser: Invent Medic har erhållit
teckningsförbindelser om totalt cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 28
procent av den totala emissionsvolymen.

· Marknadsplats: Invent Medics aktie är noterad på AktieTorget.
· ISIN-kod: SE0007603402
Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagande
samt memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt
kommer att offentliggöras på bolagets (www.inventmedic.com),
AktieTorgets (www.aktietorget.se) Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i samband med att
teckningstiden inleds.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic i
samband med företrädesemissionen.

För information om den planerade företrädesemissionen, vänligen
kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 070 683 41 44
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 februari 2017.

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat
en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig
ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och
Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive
utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden
Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten
baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande
verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en
icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan
använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att
tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett
betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och
innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till
kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet.
Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och
behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge
hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är
noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är
SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och
www.aktietorget.se
(http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?InstrumentID=SE0007603402)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/invent-medic-sweden/r/beslut-om-foretradesemis...
http://mb.cision.com/Main/13708/2180965/624034.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.