Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Invent Medic Sweden: Idag inleds teckningstiden i Invent Medics företrädesemission av units

Idag, den 13 februari 2020, inleds teckningstiden i Invent Medic
Sweden AB:s ("Invent Medic") företrädesemission av units för att
finansiera en accelererad internationell marknadslansering av
bolagets produkt Efemia. Även allmänheten inbjuds att teckna units i
företrädesemissionen. Vid fulltecknad initial emission tillförs
Invent Medic cirka 29,8 MSEK före emissionskostnader. Därutöver
nyemitteras, genom företrädesemissionen av units, vederlagsfria
teckningsoptioner av serie TO 1, vilka under mars 2021 kan tillföra
bolaget ytterligare högst 14,9 MSEK före emissionskostnader. Bolaget
har på förhand erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om
totalt cirka 20,7 MSEK, vilket motsvarar cirka 82 procent av den
initiala emissionen. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns
tillgängliga på Invent Medics (www.inventmedic.com), Spotlight Stock
Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Erbjudandet i företrädesemissionen i sammandrag

Teckningstid: 13 februari 2020 - 27 februari 2020.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 7
februari 2020 var aktieägare i Invent Medic äger företrädesrätt att
teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav,
varvid en (1) gammal aktie medför erhållande av en (1) uniträtt.
Innehav av fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1)
ny unit. En (1) unit består av sex (6) aktier och tre (3)
teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras
vederlagsfritt.

Teckningsåtagande och garanti: Teckningsförbindelser och
garantiåtagande uppgår till totalt cirka 20,7 MSEK, vilket motsvarar
cirka 82 procent av företrädesemissionen. Av detta avser cirka 3,7
MSEK teckningsåtagande.

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt: 5 februari 2020

Första dag för handel i aktien exklusive uniträtt: 6 februari 2020

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionens initiala del omfattar
upp till 736 530 units, vilket motsvarar cirka 29,8 MSEK. Bolaget
kan, förutsatt fulltecknad initial emission, vid ett senare tillfälle
erhålla ytterligare cirka 14,9 MSEK genom nyttjande av
teckningsoptioner.

Teckningskurs: Teckningskursen är 40,50 SEK per unit. Priset per aktie
uppgår således till 6,75 SEK. Teckningsoptionen erhålls
vederlagsfritt.

Antal aktier innan emission: 10 311 428 aktier.

Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: cirka 69,6 MSEK

Handel med uniträtter: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från
och med den 13 februari 2020 till och med den 25 februari 2020.

Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med
den 13 februari 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har
registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i
mitten av mars 2020.

Utspädning: Genom den initiala företrädesemissionen kommer Invent
Medics aktiekapital att öka med högst 441 918,00 SEK genom nyemission
av högst 4 419 180 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 30
procent av rösterna och kapitalet i bolaget.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för
företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare
högst 220 959,00 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 13
procent av rösterna och kapitalet i bolaget.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är planerade att bli
föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att
Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Varje
teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie
till en kurs om 6,75 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan ske
under perioden från och med den 25 februari 2021 till och med den 18
mars 2021.

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen av units kommer representanter från
Invent Medic att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner
vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer:

13 februari - Göteborg - Investerarlunch med Sedermera Fondkommission
Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, 411 36 Göteborg
kl. 11.30-13.00

Anmälan sker via www.sedermera.se

14 februari - Stockholm - Investerarlunch med Sedermera Fondkommission
At Six Hotel, Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm
kl. 11.30-13.00

Anmälan sker via www.sedermera.se

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic och
agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets &
Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som
utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa
och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och
lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs
under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt
Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot
ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i
genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten
är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den
främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier
är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och
aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på
www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/invent-medic-sweden/r/idag-inleds-teckningsti...
https://mb.cision.com/Main/13708/3034252/1193082.pdf
https://mb.cision.com/Public/13708/3034252/848b1d1d6b7e3f57.pdf
https://mb.cision.com/Public/13708/3034252/9d570fafe5e1e6bb.pdf
https://mb.cision.com/Public/13708/3034252/a2af842314532dcb.pdf
https://mb.cision.com/Public/13708/3034252/93a8ddda247ea8cc.pdf
https://mb.cision.com/Public/13708/3034252/bcc207c80d8913bd.pdf
https://mb.cision.com/Public/13708/3034252/a227c99c9e49c851.pdf

Författare AktieTorget News