Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-16

Invent Medic Sweden: Invent Medic genomför företrädesemission i syfte att finansiera accelererad marknadsexpansion

Invent Medic Sweden AB ("Invent Medic") meddelar idag att styrelsen
har beslutat att, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den
4 februari 2020, genomföra en företrädesemission av units (aktier och
vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) om initialt cirka 29,8
MSEK (före emissionskostnader). Genom företrädesemissionen emitteras
även vederlagsfria teckningsoptioner vilka, förutsatt att den
initiala företrädesemissionen fulltecknas, i mars 2021 kan tillföra
Invent Medic ytterligare totalt högst cirka 14,9 MSEK. Invent Medic
har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,7 MSEK och
emissionsgarantier om cirka 20,7 MSEK, motsvarande totalt cirka 82
procent av den initiala emissionen. Även allmänheten ges möjlighet
att teckna units i företrädesemissionen. Den sammanlagda
emissionslikviden från både företrädesemission och vidhängande
vederlagsfria teckningsoptioner uppgår således till cirka 44,7 MSEK
(före emissionskostnader). Den likvid bolaget tillförs är avsedd att
finansiera en accelererad internationell marknadslansering av
bolagets produkt Efemia. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att
offentliggöras inom kort.

Bakgrund och motiv till företrädesemissionen

Ansträngningsinkontinens, den vanligaste formen av urininkontinens hos
kvinnor, drabbar uppskattningsvis omkring 20 procent av alla kvinnor.
Invent Medics produkt Efemia är den enda icke-kirurgiska produkten
som bygger på samma vetenskapliga principer som tillämpas vid de
vanligaste kirurgiska ingreppen för att avhjälpa
ansträngningsinkontinens. Produkten är säker, effektiv och enkel att
använda och dess goda effekt är väl bevisad i flera studier. Av de
studiedeltagare som blivit hjälpta av produkten uppgav 83 procent att
de skulle fortsätta att använda Efemia.

Fram till marknadslanseringen av Efemia 2018 var Invent Medic ett
utvecklingsbolag. Bolaget har nu övergått till att vara en
kommersiell aktör inom kvinnohälsa. Efemia finns idag tillgänglig för
köp i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Norge. Efemia
kommer även att finnas tillgänglig i både Belgien och Nederländerna
med start under det första kvartalet 2020. Under den kommande
treårsperioden planerar bolaget att introducera produkten i
ytterligare ett antal europeiska länder samt i USA. Mot bakgrund av
den rådande marknadssituationen samt det positiva gensvar som bolaget
erhållit från befintliga användare och övriga intressenter bedömer
styrelsen att bolagets primära fokus under den kommande
treårsperioden bör vara vidare marknadsexpansion för Efemia. Bolaget
kommer även att arbeta med att förstärka produktportföljen med nya,
innovativa produkter riktade till kvinnor mitt i livet.

I syfte att finansiera ovan nämnd expansion har styrelsen i Invent
Medic fattat beslut om genomförande av en kapitalanskaffning i form
av en företrädesemission av units om totalt cirka 44,7 MSEK varav
cirka 29,8 MSEK avses anskaffas initialt och ytterligare cirka 14,9
MSEK kan tillföras bolaget genom nyttjande av teckningsoptioner cirka
12 månader senare. Styrelsens beslut är förutsatt den extra
bolagsstämmans godkännande.

VD Karin Bryder kommenterar

"Att urininkontinens är ett utbrett problem för både män och kvinnor
är ingen nyhet. Uppskattningsvis drabbas ungefär var femte kvinna av
ansträngningsinkontinens, vilken är den vanligaste formen av
urininkontinens för kvinnor. Det är känt att ofrivilligt urinläckage
kan leda till att kvinnan känner sig begränsad i sociala sammanhang,
i arbetet och i intima situationer. Rädslan för att drabbas av
läckage kan göra att hon till exempel undviker fysisk aktivitet som
träning. Om problemet inte åtgärdas kan detta därför leda till både
fysisk och psykisk ohälsa - ofta helt i onödan. Efemia, vår första
produkt som lanserades för drygt ett år sedan, möjliggör för kvinnor
med ansträngningsinkontinens att fortsätta leva ett aktivt liv och
inte låta sig stoppas. Givet hur många kvinnor som är drabbade, är
det uppenbart att det finns ett väldigt stort underliggande behov och
en stor marknadspotential för en produkt som Efemia. Mot bakgrund av
vår marknadssituation idag och det positiva gensvar vi har fått från
våra studier och från samarbetspartners, är vår bedömning att
marknadspotentialen för Efemia är så hög att bolagets huvudfokus
under den kommande treårsperioden bör ligga på vidare
marknadsexpansion. Det är för att finansiera denna ambitiösa och
målinriktade satsning som vi nu ämnar genomföra en företrädesemission
om totalt cirka 45 MSEK. Vi befinner oss i starten av en fantastiskt
spännande resa och genomför nu en kapitalresning som möjliggör att i
snabb takt ta vår verksamhet till nästa nivå."

Företrädesemissionen

Styrelsen i Invent Medic har beslutat att, under förutsättning av
godkännande vid extra bolagsstämma den 4 februari 2020, genomföra en
företrädesemission om initialt 29,8 MSEK genom emission av högst 736
530 units med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Även
allmänheten ges möjlighet att teckna units i företrädesemissionen.
Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande
om totalt cirka 24,4 MSEK, vilket motsvarar cirka 82 procent av
företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 3,7
MSEK (cirka 12 procent). Garantiåtaganden i företrädesemissionen
motsvarar cirka 20,7 MSEK (cirka 70 procent). Teckningsförbindelser
och garantiåtagande har inte säkerställts via förhandstransaktion,
bankgaranti eller liknande. Kontant premieersättning om tio procent
utgår för garantiåtagande.

Erbjudandet i företrädesemissionen i sammandrag

Teckningstid: 13 februari 2020 - 27 februari 2020.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 7
februari 2020 är aktieägare i Invent Medic äger företrädesrätt att
teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav,
varvid en (1) gammal aktie medför erhållande av en (1) uniträtt.
Innehav av fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1)
ny unit.

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt: 5 februari 2020

Första dag för handel i aktien exklusive uniträtt: 6 februari 2020

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till 736
530 units. En (1) unit består av sex (6) aktier och tre (3)
teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras
vederlagsfritt.

Teckningskurs: Teckningskursen är 40,50 SEK per unit. Priset per aktie
uppgår således till 6,75 SEK.

Antal aktier innan emission: 10 311 428 aktier.

Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: cirka 69,6 MSEK

Handel med uniträtter: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från
och med den 13 februari 2020 till och med den 25 februari 2020.

Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med
den 13 februari 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har
registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i
mitten av mars 2020.

Utspädning: Genom den initiala företrädesemissionen kommer Invent
Medics aktiekapital att öka med högst 441 918,00 SEK genom nyemission
av högst 4 419 180 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 30
procent av rösterna och kapitalet i bolaget.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för
företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare
högst 220 959,00 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 13
procent av rösterna och kapitalet i bolaget.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är planerade att bli
föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att
Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Varje
teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie
till en kurs om 6,75 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan ske
under perioden från och med den 25 februari 2021 till och med den 18
mars 2021.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagande
och garantiteckning samt prospekt och teaser kommer att
offentliggöras på bolagets (www.inventmedic.com), Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets
(www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor senast i samband
med att teckningstiden i den planerade företrädesemissionen inleds.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut
till Invent Medic i samband med företrädesemissionen. Markets &
Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

För mer information om den planerade företrädesemissionen, vänligen
kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
http://www.sedermera.se

För ytterligare information om Invent Medic Sweden AB, vänligen
kontakta:

Karin Bryder
VD, Invent Medic
Telefon: +46 (0) 723 811 710
E-post: info@inventmedic.com
http://inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 januari 2020.

Invent Medic Sweden AB ("Invent Medic") är ett svenskt bolag som
utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa
och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och
lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs
under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt
Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot
ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i
genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten
är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den
främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier
är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och
aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på
www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/invent-medic-sweden/r/invent-medic-genomfor-f...
https://mb.cision.com/Main/13708/3009672/1175020.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.