Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Invent Medic Sweden: Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Idag, den 3 maj 2018, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade
härutöver att ge ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande
direktören för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie
styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode
ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande och vardera
ett och ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie
styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att ett revisionsbolag
ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd
räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Gun-Britt Fransson, Helena Liljedahl, Lars
Persson, Johan Wennerholm och Lars Wilander omväljs som ordinarie
styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att Lars Persson omväljs
som styrelseordförande. Stämman beslutade härutöver att bolagets
revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet
av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Bemyndigande till Bolagets styrelse att genomföra nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till
nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av ett antal aktier
och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som
innebär utgivande eller berättigar till konvertering/teckning av ett
antal aktier som sammantaget högst motsvarar 20 procent av bolagets
aktiekapital per dagen för årsstämman, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport
eller eljest med villkor. Stämman beslutade även att bemyndigandet
ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser,
att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan
visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

Lund i maj 2019
Invent Medic Sweden AB (publ)
STYRELSEN

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 81 17 10
E-post: info@inventmedic.com

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som
utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa
och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och
lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs
under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt
Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot
ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i
genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten
är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den
främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier
är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och
aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på
www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/invent-medic-sweden/r/kommunike-fran-arsstamm...
https://mb.cision.com/Main/13708/2803158/1036923.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.