Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-23

Investment AB Arawak offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen avseende det kontanta budpliktserbjudandet till aktieägarna i Ework Group AB (publ)

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

PRESSMEDDELANDE, 23 oktober 2020

Investment AB Arawak (”Arawak”) offentliggjorde den 24 augusti 2020 ett kontant budpliktserbjudande till aktieägarna Ework Group AB (publ) (”Ework”) att överlåta samtliga sina aktier i Ework till Arawak (”Erbjudandet”) för 70,26 kronor per aktie (”Erbjudandevederlaget”).[1] Aktierna i Ework är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet (”Erbjudandehandlingen”) offentliggjordes den 23 september 2020.

Med anledning av att Ework den 22 oktober 2020 offentliggjort sin delårsrapport för perioden januari–september 2020 har Arawak offentliggjort ett tillägg till Erbjudandehandlingen (”Tilläggshandlingen”). Tilläggshandlingen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Tilläggshandlingen är en del av, och ska läsas tillsammans med, Erbjudandehandlingen som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggshandlingen och Erbjudandehandlingen finns tillgängliga på Arawaks hemsida (www.arawak.se) samt kommer att finnas tillgängliga på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Aktieägare har enligt Nasdaq Stockholms Takeover-regler rätt att återkalla avgiven accept inom fem arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggshandlingen, dvs. senast den 30 oktober 2020. I övrigt föreligger rätt att återkalla avgiven accept i enlighet med vad som anges i Erbjudandehandlingen. Återkallelse av avgiven accept ska ske enligt anvisningarna i Erbjudandehandlingen.

Accept av Erbjudandet m.m.

Acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 24 september 2020 och avslutas den 4 november 2020, klockan 17.00 CET. Arawak har förbehållit sig rätten att förlänga acceptfristen. Redovisning av likvid beräknas påbörjas omkring den 11 november 2020, under förutsättning att villkoret för Erbjudandets fullföljande dessförinnan uppfyllts eller Arawak eljest beslutat att fullfölja Erbjudandet.

För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen som, tillsammans med Tilläggshandlingen och de pressmeddelanden som publicerats av Arawak, hålls tillgänglig på Arawaks hemsida (www.arawak.se).

Rådgivare

Arawak har anlitat Rudbeck Advisory som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.arawak.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Salén
Verkställande direktör, Salénia AB
08-670 98 70
staffan.salen@salenia.se

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl 15.15 (CEST).

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Arawak kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och skall inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Arawak kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Med “USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet.

Framtidsinriktade uttalanden

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "skall", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Arawaks avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av Erbjudandet för Ework för de aktieägare i Ework som väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för Eworks framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Arawak har gjort efter bästa förmåga men som Arawak inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Arawak. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

[1] Om Ework betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisningen av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån.

Bifogade filer


Investment AB Arawak offentliggör tillägg till erbjudandehandlingen avseende det kontanta budpliktserbjudandet till aktieägarna i Ework Group AB (publ)

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.