Du är här

2017-08-22

Investment AB Latour: Delårsrapport januari - juni 2017

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

·
Substansvärdet ökade till 96 kronor per aktie jämfört med 87 kronor
per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 13,3 procent
justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 10,8 procent.
Substansvärdet per den 21 augusti uppgick till 92 kronor per aktie
(1).

·
Latouraktiens totalavkastning uppgick till 25,9 procent under första
halvåret jämfört med 10,8 procent för SIXRX.

·
Aktiesplit 4:1 genomfördes under juni.

INDUSTRIRÖRELSEN
Andra kvartalet

·
Industriföretagens orderingång ökade med 18 procent till 2 606 (2 216)
Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med

·
3 procent justerat för valutaeffekter.

·
Industriföretagens nettoomsättning ökade med 16 procent till 2 493 (2
144) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 1 procent justerat för
valutaeffekter.

·
Rörelseresultatet minskade med 3 procent till 297 (307) Mkr,
motsvarande en rörelsemarginal på 11,9 (14,4) procent för kvarvarande
verksamheter.

·
Latour Industries förvärvade via dotterbolaget REAC AB tyska AAT, med
en årsomsättning på 18 MEUR. Latour Industries förvärvade även
italienska VIMEC, med en årsomsättning på 45 MEUR. Båda förvärven
bidrar positivt till resultatet per aktie från tillträdesdagen.

Januari - juni

·
Industriföretagens orderingång ökade med 21 procent till 5 047 (4 167)
Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 7 procent
justerat för valutaeffekter.

·
Industriföretagens nettoomsättning ökade med 20 procent till 4 728 (3
933) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 6 procent justerat för
valutaeffekter.

·
Rörelseresultatet ökade med 8 procent till 550 (509) Mkr, motsvarande
en rörelsemarginal på 11,6 (12,9) procent för kvarvarande
verksamheter.

KONCERNEN

·
Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 807 (3 997) Mkr och resultat
efter finansiella poster uppgick till 1 476 (2 149) Mkr, varav
realisationsvinster utgör 0 (890) Mkr.

·
Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 351 (2 224) Mkr, vilket
motsvarar 2,12 (3,49) kronor per aktie. Exklusive realisationsvinster
ökade resultatet till 2,12 (2,09) kronor per aktie.

·
Nettolåneskulden uppgick till 2 608 (1 700) Mkr vid utgången av juni,
och motsvarar 4 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

·
Börsportföljens värde ökade under första halvåret med 17,2 procent
justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 10,8
procent.

·
Ägarandelen i Tomra ökade till 26,3 procent av kapitalet efter förvärv
av 689 000 aktier, varav 349 000 aktier förvärvades under andra
kvartalet.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

·
Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

(1) Substansvärdet den 21 augusti 2017 har beräknats på
börsportföljens värde kl. 13.00 den 21 augusti, och med samma värden
som 30 juni för den onoterade portföljen.

VD-ord

"Efter flera kvartal med bra tillväxt och resultatutveckling blev
andra kvartalet 2017 något lugnare. Vi växer dock fortfarande mer än
vårt mål på minst 10 procent. Den totala tillväxten blev 18 procent i
orderingång och 16 procent i fakturering. Den organiska tillväxten i
orderingång och fakturering blev dock blygsamma 3 procent respektive
1 procent. Kalendereffekter bedömer vi påverkar dessa siffror
negativt med 4-5 procentenheter. Kalendereffekterna hade vi på
motsvarande sätt hjälp av under första kvartalet då orderingången
växte organiskt med 12 procent och faktureringen med 11 procent. Den
ackumulerade organiska tillväxten på 7 procent i orderingång och 6
procent i fakturering ger därmed en bra bild av aktivitetsnivån i
våra affärsområden.

Rörelseresultatet uppgår till 297 (307) Mkr i kvartalet, vilket ger en
rörelsemarginal på 11,9 (14,4) procent. En bidragande orsak till att
resultatet sjunker något, utöver kalendereffekten, är att
utleveranserna inte håller jämna steg med orderingången. Orderstocken
har följaktligen ökat. Ökningen är 320 Mkr vilket innebär rekordhög
orderstock på 1 340 (1 040) Mkr. Framförallt är det våra kunder inom
byggbranschen som drabbas av förseningar, bland annat på grund av
resursbrist inom byggnadsindustrin. Swegon, som är det affärsområde
som påverkas mest av detta, har en orderingång i år som är 257 Mkr
högre än faktureringen. Det finns dock inget som tyder på att detta
inte skall rätta till sig under andra halvåret och därför ser vi bra
faktureringsnivåer framför oss.

Vi fortsätter som tidigare att konsekvent satsa resurser på
produktutveckling, försäljning och marknadsföring. Vi har också
medvetet satsat på att förbättra våra affärsområdens digitala
närvaro, framförallt i den bemärkelsen att vi skall underlätta för
våra kunder att göra affärer med oss. Ett kvartal som detta påverkas
kostnaderna mer än vad intäkterna stiger. Industrirörelsen som helhet
levererar fortsatt stabilt över vårt tillväxtmål på 10 procents årlig
tillväxt och väl över vårt rörelsemarginalmål på 10 procent.

Vi upplever att byggkonjunkturen fortsätter att vara stark i stora
delar av Europa, dock blir resursbristen i flera marknader alltmer
märkbar. Det kan motverka tillväxten ett tag, men å andra sidan är
det mycket som skall byggas så därmed borde det höga trycket i
byggnadsindustrin hålla i sig. Som allra bäst är affärsklimatet
fortfarande i Norden, men även Tyskland utvecklas väl och
Storbritannien förefaller mer stabilt. Utvecklingen inom allmän
tillverkningsindustri har dessutom varit bättre sedan slutet av 2016.
Vi ser med viss optimism på utvecklingen i Sydostasien inklusive Kina
och Indien, även om industrirörelsen ännu inte har så betydande andel
där. Nord-Lock har dock fortsatt sin fina tillväxtresa i Asien. Det
som känns mest osäkert just nu är utvecklingen i USA. Vi tycker att
situationen där är något oklar med väldigt blandade signaler beroende
på bransch men också vad gäller den allmänna investeringsviljan.

Under andra kvartalet genomförde vi två förvärv till industrirörelsen.
Dels förvärvade Latour Industries dotterbolag REAC det tyska bolaget
AAT, som tillverkar utrustning till kunder inom den europeiska
marknaden för mobilitetshjälpmedel (Mobility Rehab). Dels förvärvade
Latour Industries italienska VIMEC, som är ledande tillverkare av
plattforms- och trapphissar. Läs mer om våra förvärv på sidan 4 i
rapporten. Sammantaget innebär de under 2017 gjorda förvärven en
tillväxt för industrirörelsen på drygt 8 procent på årsbasis.

Vår tillväxt och stabila resultatutveckling gör att vi står redo att
liksom tidigare agera framåtriktat oavsett hur marknaderna utvecklas.
Vi ser goda förutsättningar att fortsätta en under alla förhållanden
kortsiktigt relativt hög förvärvsaktivitet under 2017. Vår goda
finansiella ställning ger utrymme för investeringar på drygt 5
miljarder kronor.

Våra börsnoterade innehav har överlag lämnat bra och stabila rapporter
för andra kvartalet, där HMS Networks och Troax utmärker sig med
riktigt bra rapporter.

Börsportföljens värde ökade under det första halvåret med 17,2 procent
justerat för utdelningar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som
ökade med 10,8 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma
period med 13,3 procent justerat för utdelning till 96 kronor per
aktie."

Jan Svensson Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11,
alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens
med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00 där de
tillsammans presenterar rapporten. Nummer för att ringa in är +46
(0)8 566 426 91. Konferensen kommer att webbsändas. För att följa
webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se eller använd
länken:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1449684&s=1&k=074EE7115D...

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22
augusti 2017, kl. 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/investment-ab-latour/r/delarsrapport-januari--...
http://mb.cision.com/Main/487/2330427/711864.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.