Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Investment AB Latour: Delårsrapport januari - september 2019

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

· Substansvärdet ökade till 127 kronor per aktie jämfört med 100
kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 29,9
procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 23,0
procent. Substansvärdet per den 4 november uppgick till 133 kronor
per aktie.(1)

· Latouraktiens totalavkastning uppgick till 17,9 procent under
perioden jämfört med SIXRX som ökade med 23,0 procent.

INDUSTRIRÖRELSEN

Tredje kvartalet

· Industriföretagens orderingång ökade med 13 procent till 3 134 (2
787) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 4 procent
justerat för valutaeffekter.

· Industriföretagens nettoomsättning ökade med 15 procent till 3 276
(2 857) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 6 procent justerat
för valutaeffekter.

· Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 464 (399) Mkr,
motsvarande en rörelsemarginal på 14,2 (14,0) procent för kvarvarande
verksamheter.

· Swegon förvärvade norska Klimax AS den 13 augusti. Hultafors Group
förvärvade Custom LeatherCraft Mfg. LLC (CLC) baserat i Los Angeles,
USA, den 16 september. Produal inom Latour Industries förvärvade
brittiska SyxthSense Ltd den 3 september.

Januari - september

· Industriföretagens orderingång ökade med 15 procent till 10 031 (8
701) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 6 procent
justerat för valutaeffekter.

· Industriföretagens nettoomsättning ökade med 19 procent till 9 928
(8 371) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 8 procent justerat
för valutaeffekter.

· Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 1 382 (1 075) Mkr,
motsvarande en rörelsemarginal på 13,9 (12,8) procent för kvarvarande
verksamheter.

KONCERNEN

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 10 091 (8 517) Mkr och
resultat efter finansiella poster uppgick till 4 399 (1 952) Mkr.
Realisationsresultat och andra jämförelsestörande poster ingår i
resultatet med 849 (-570) Mkr.

· Koncernens resultat efter skatt uppgick till 4 063 (1 697) Mkr,
vilket motsvarar 6,35 (2,66) kronor per aktie.

· Nettolåneskulden, exklusive effekter hänförliga till IFRS 16,
uppgick till 5 268 (5 233) Mkr och motsvarar 6 procent av de totala
tillgångarnas marknadsvärde. Koncernens redovisade nettolåneskuld,
där IFRS 16 fått fullt genomslag, uppgick till 5 913 Mkr.

BÖRSPORTFÖLJEN

· Börsportföljens värde ökade under de tre första kvartalen med 27,6
procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar. Jämförbart
index (SIXRX) ökade med 23,0 procent.

· Under första kvartalet avyttrades samtliga A-aktier i Loomis.
· Under andra kvartalet ökade investeringen i Fagerhult med 995 Mkr
i samband med en företrädesemission.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

· Den 11 oktober tecknade Latour avtal om att förvärva Caljan,
baserat i Danmark, med en nettoomsättning på 100 MEUR och 450
anställda. Förvärvet förutsätter godkännande från europeiska
myndigheter och tillträde förväntas ske under slutet av året. När
förvärvet genomförs blir Caljan ett nytt helägt affärsområde.

· Den 22 oktober förvärvade Bemsiq, inom Latour Industries, S+S
Regeltechnik, Tyskland, med en nettoomsättning på 16,3 MEUR och 65
anställda.

· Den 2 oktober höjdes rambeloppet för befintligt MTN-program från 4
miljarder SEK till 6 miljarder SEK.

(1) Substansvärdet den 4 november har beräknats på börsportföljens
värde kl. 13.00 den 4 november, och med samma värden som 30 september
för den onoterade portföljen.

VD-ord
"Det är med stor tillförsikt och samtidigt med stor ödmjukhet som jag
nu tagit över rodret för ett av Sveriges finaste bolag. Det bekräftas
inte minst av att Latours industrirörelse trots tecken på avmattning
i omvärlden fortsätter utvecklas positivt under tredje kvartalet.
Våra helägda innehav kan rapportera om organisk tillväxt i både
orderingång och fakturering. Det skall dock noteras att vi växer i en
lägre takt från en hög nivå, och vi noterar också inom vissa segment
en sjunkande efterfrågan och att kunderna drar ner på sina lager och
är betydligt mer försiktiga. Att våra verksamheter som helhet trots
allt fortsätter utvecklas positivt är ett tydligt kvitto på att vi
står bra positionerade och är väl förberedda på en eventuellt bredare
nedgång.

Under tredje kvartalet växte orderingången med 13 procent, rensat för
förvärv och valutaeffekter var tillväxten 4 procent. Faktureringen
ökade under kvartalet med 15 procent, rensat för förvärv och
valutaeffekter var tillväxten 6 procent. Orderstocken vid utgången av
kvartalet uppgick till 2 169 (1 556) Mkr och översteg således
föregående års nivå med 39 procent. Rörelseresultatet för kvartalet
ökar med 16 procent till 464 (399) Mkr med en rörelsemarginal på 14,2
(14,0) procent, vilket vi är mycket nöjda med.

För att stötta tillväxten och ytterligare stärka våra verksamheters
positioner fortsätter vi agera framåtriktat och satsar med
oförminskad styrka på produktutveckling, försäljning och
marknadsföring i våra affärsområden. I vår satsning är hållbarhet en
mycket viktig aspekt och en förutsättning för att stötta fortsatt
tillväxt och som betonas i alla delar av våra verksamheter. Vi har
idag en portfölj med långsiktigt hållbara bolag som erbjuder
marknaden produkter som stöttar utvecklingen mot en bättre värld. Att
fortsätta utvecklas hållbart är en daglig utmaning som vi gärna tar
oss an.

Förvärvsaktiviteten har varit hög under kvartalet och vårt enträgna
arbete med att leta upp och utvärdera nya intressanta bolag har gett
god utdelning. Vi har under augusti och september förvärvat tre nya
bolag till industrirörelsen. Swegon har förvärvat norska Klimax AS,
Hultafors Group har förvärvat CLC baserat i Los Angeles, USA, och
Produal inom Latour Industries har förvärvat SyxthSense i
Storbritannien. Därutöver har vi i oktober tecknat avtal om att
förvärva Caljan som ska bli ett nytt affärsområde samt S+S
Regeltechnik till Latour Industries. Läs mer om våra förvärv på sidan
4.

Börsen har utvecklats svagare under det tredje kvartalet jämfört med
den mycket starka utvecklingen under första halvåret. Sedan
inledningen av året har vår börsportfölj ökat med 27,6 procent,
justerat för utdelningar och portföljförändringar, vilket kan
jämföras med indexet SIXRX som ökade med 23,0 procent. Substansvärdet
i Latour ökade under samma period med 29,9 procent till 127 kronor
per aktie.

Ett flertal av våra innehav har rapporterat vid det här laget. Med
något undantag har bolagen lämnat stabila och bra rapporter vilket
återigen bekräftar att vi har kvalitetsföretag i vår portfölj. Efter
ett första halvår med relativt hög aktivitet har
förvärvsaktiviteterna i de börsnoterade portföljbolagen varit något
lägre under tredje kvartalet."

Johan Hjertonsson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef, tel. 0702-29 77 93, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11,
alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Johan
Hjertonsson och Anders Mörck idag klockan 10.00 där de tillsammans
presenterar rapporten.

Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 426 92. Konferensen kommer att
webbsändas.

För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida, www.latour.se
eller använd länken:

https://event.on24.com/wcc/r/2103820/DEEFCF0BF18502E82F4BF8769D6B8669

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5
november 2019, kl. 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/investment-ab-latour/r/delarsrapport-januari-...
https://mb.cision.com/Main/487/2953380/1135468.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.