Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-27

Investment AB Latour: Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ)

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) ("Latour") kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 2 maj 2017 kl. 17.00 på Radisson Blu
Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 april 2017, dels
anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 25 april 2017 kl. 15.00.

Anmälan ska ske via telefon 031-89 17 90 eller skriftligen till
Latour, Box 336, 401 25 Göteborg, eller via hemsidan www.latour.se.
Vid anmälan ska uppges namn/firma, person-/organisationsnummer,
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid, namn på eventuella
biträden och namn och personnummer avseende eventuellt ombud. Till
anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller
motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges
längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset
får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.
Blankett för fullmakt finns att hämta på Latours hemsida
www.latour.se och på bolagets huvudkontor.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman
tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan
registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen
den 25 april 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före
detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om
a) fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande
fall styrelsesuppleanter

13. Val av revisionsbolag eller revisorer och revisorssuppleanter.
14. Beslut om
a) uppdelning av aktier (split 4:1)
b) ändring av bolagsordningen
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier

16. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor
för bolagsledningen

17. Beslut om köpoptionsprogram för ledande befattningshavare
18. Beslut om principer för valberedningen
19. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Punkt 9 b, utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 8,00 kronor. Som
avstämningsdag föreslås torsdagen den 4 maj 2017. Om stämman beslutar
enligt förslaget, beräknas utdelningen verkställas av Euroclear
Sweden AB tisdagen den 9 maj 2017.

Punkt 2, 10 - 13, ordförande, styrelse och revisionsbolag
Valberedningen, som bestått av Gustaf Douglas, ordförande, Fredrik
Palmstierna (familjen Palmstierna inkl. bolag), Björn Karlsson
(Bertil Svenssons familj och stiftelse) och Johan Strandberg (SEB
fonder), har lämnat följande förslag.

· Till ordförande vid stämman utses Olle Nordström.
· Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter.
· Styrelsens arvode ska sammanlagt uppgå till 4 400 000 kronor,
varav 1 400 000 kronor ska utgå till ordföranden och 500 000 kronor
till envar ledamot som inte är anställd i något av koncernens bolag.
Till revisorerna utgår arvode enligt godkänd räkning.

· Omval av styrelseledamöterna Mariana Burenstam Linder, Anders G.
Carlberg, Anders Böös, Carl Douglas, Eric Douglas, Olle Nordström,
Lena Olving och Jan Svensson. De föreslagna styrelseledamöterna
presenteras närmare på bolagets hemsida, www.latour.se.

· Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
intill slutet av årsstämman 2018.

· Vidare föreslås att årsstämman utser Olle Nordström till
styrelsens ordförande.

Punkt 14 a, uppdelning av aktier
Styrelsen föreslår en s.k. aktiesplit innebärande att varje aktie
delas i fyra aktier av samma aktieslag. Genom spliten ändras aktiens
kvotvärde. Avstämningsdag för uppdelning kommer att meddelas senare
men beräknas infalla under juni månad 2017. Efter uppdelning kommer
antalet A-aktier att uppgå till 47 669 032 och B-aktier till 592 170
968, båda aktieslagen med ett kvotvärde på 0:21 kronor. Beslutet
föreslås vara villkorat av punkt 14 b.

Punkt 14 b, ändring av bolagsordningen
Med anledning av att ovanstående förslag till uppdelning av aktier
förutsätter ändring av bolagsordningen föreslår styrelsen stämman att
ändra bolagets bolagsordning genom att gränsen för lägsta och högsta
antalet aktier höjs till lägst 320 000 000 aktier och högst 1 280 000
0000 aktier. Styrelsen föreslår dessutom att det högsta antalet A
respektive B-aktier som får ges ut ska vara 1 280 000 000 per
aktieslag.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre
justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av
beslutet hos Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB. Beslutet
föreslås vara villkorat av punkt 14 a.

Punkt 15, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att
bolaget äger högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget och
får avse aktier av serie A eller serie B eller en kombination därav.

Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till
samtliga aktieägare, dels genom handel på NASDAQ Stockholm. Vid
handel på NASDAQ Stockholm ska priset motsvara vid förvärvstillfället
gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid
registrerade kursintervallet. Förvärvet ska ha till syfte att anpassa
bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna, ge
möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv samt
för kunna uppfylla åtaganden enligt köpoptionsprogram.

Styrelsen föreslås även bemyndigas, att vid ett eller flera tillfällen
intill bolagets årsstämma 2018, äga rätt att besluta om överlåtelse
av de egna aktier bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens
överlåtelsebeslut. Överlåtelsen få ske genom handel på NASDAQ
Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får
även ske utanför NASDAQ Stockholm, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport
eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska således kunna
användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor
i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission och/eller att
täcka bolagets åtaganden enligt föreslaget köpoptionsprogram i
punkten 17, inkluderande även tidigare års motsvarande program. Sådan
överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen
egendom som, vid företagsförvärv motsvarar börskursen vid tiden för
överlåtelsen eller som vid överlåtelse enligt utställda köpoptioner
motsvarar ett pris som fastställts av oberoende rådgivare såsom
marknadsmässigt vid utgivandet av optionerna.

Punkt 16, huvudsakliga principer för ersättning till bolagsledningen
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta följande
huvudsakliga principer för ersättning till bolagsledningen.
Ersättning till verkställande direktör och övriga ledande
befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning och pension.
Med andra ledande befattningshavare avses koncernledning och
affärsområdeschefer. Den rörliga ersättningen baseras på uppnådda mål
och kan uppgå till 0 - 100 procent av grundlönen. För att främja
långsiktighet ska styrelsen, utöver den årliga rörliga ersättningen,
också kunna besluta om ersättningar som är kopplade till
affärsområdenas långsiktiga värdeutveckling över en period som
omfattar tre år, maximerat till en tredjedel av grundlönen per år
under treårsperioden. Verkställande direktören har rätt att gå i
pension vid 62 års ålder, varefter pension utgår med 60 procent av
grundlönen i tre år. För övriga ledande befattningshavare är
pensionsåldern 65 år.

Styrelsen föreslår vidare att ersättning till bolagsledningen ska
kunna kompletteras med aktierelaterade incitamentsprogram (t.ex.
köpoptionsprogram) under förutsättning att dessa gynnar det
långsiktiga engagemanget för verksamheten och förutsatt att de ges ut
på marknadsmässiga villkor.

Punkt 17, förslag till köpoptionsprogram för ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett köpoptionsprogram
riktat till verkställande direktör, ledande befattningshavare,
ledningsgrupperna i affärsområdena och medarbetare på huvudkontoret.

Årsstämman föreslås ge styrelsen i uppdrag att intill tiden för nästa
årsstämma utställa köpoptioner på maximalt 200 000 aktier av serie B,
motsvarande maximalt 0,13 procent av totala antalet aktier och 0,07
procent av totala antalet röster. Det noteras att styrelsens rätt att
utställa köpoptioner skall omräknas till att omfatta 800 000 aktier
av serie B ifall aktiesplit enligt punkt 14 genomförs innan
utställandet.

Intill tiden för nästa årsstämma ska ledande befattningshavare
erbjudas förvärva köpoptioner på maximalt 200 000 aktier av serie B.
Härav ska VD erbjudas köpoptioner på maximalt 40 000 aktier av serie
B. Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder
enligt vedertagna modeller vid varje enskild tidpunkt för utgivande.
Optionspremie ska utgöra 10 procent av aktiekursen vid
utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara maximalt 4,3 år
från dess utgivande och lösenperioden vara 20 maj 2021 - 30 juni
2021. Lösenpriset ska fastställas av en oberoende värderingsman vid
respektive tillfälle enligt vedertagna värderingsmodeller.

Styrelsens förslag innebär att årsstämman godkänner att bolaget, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till op...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.